Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Filozofii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Hanna Wojtczak

19.01.2020 - 16:17, aktualizacja 10.02.2022 - 10:14
Redakcja:

prof. dr hab. Hanna Wojtczak

Instytut Filozofii
Wydział Humanistyczny UŚ
Katowice, ul. Bankowa 11, piętro III, pokój 317
tel. +48 32 359 1183
e-mail: hanna.wojtczak@us.edu.pl

 

Stanowisko


profesor

 

ŻYCIORYS NAUKOWY


Wykształcenie

 • 2021 —Decyzją Prezydenta RP: profesor nauk humanistycznych.
 • 2009 — Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ: doktor habilitowany nauk hu­ma­nistycznych na podstawie rozprawy zatytułowanej: Marsyliusza z Inghen ‘Quaestiones super librum «Praedicamentorum» Aristotelis’. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław Wielgus (KUL), Prof. dr hab. Józef Bańka (UŚ), Dr hab. Małgorzata Kowalewska (UMCS), Dr hab. Mikołaj Olszewski (PAN).
 • 1988-1995 — Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydziale Filozofii Chrześ­ci­jań­skiej, kie­runek: filozofia teoretyczna; specjalizacja: historia fi­lo­­zofii sta­ro­żyt­nej i śre­dnio­wiecz­nej: studia doktoranckie; rozprawa nt.  Benedykta Hessego oraz jego anonimowego ucznia ‘Quaestiones de quan­titate et de qualitate’ z ich ko­men­tarzy do ‘Kategorii’ Arys­to­te­le­sa. (Edycja krytyczna na pod­stawie rękopisów BJ 2037, BJ 1900, BJ 2043, BJ 2455); pro­mo­tor: Prof. dr hab. Sta­ni­sław Wielgus.
 • 1983–1988 — Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydziale Filozofii Chrześ­ci­jań­skiej KUL, kie­runek: filozofia teoretyczna: specjalizacja: historia fi­lo­­zofii sta­ro­żyt­nej i śre­dnio­wiecz­nej oraz metodologia i logika. Jednolite studia magisterskie zakończone pracą magisterską nt: Funkcja poznawcza języka poetyc­kiego w koncepcji Hansa G. Gadamera; pro­mo­tor: Dr hab. Andrzej Bronk.

Stypendia zagraniczne

 • 1.06-30.11. 2000 — Niemcy, Tübingen, seminarium Prof. dr Georga Wielanda, Sty­pendium Fritza Thysse­na.
 • 1.10-30.12.1997 — Niemcy, Wolfen­büttel, Herzog August Bibliothek; Stypendium Biblioteki Herzog August;

 

ZATRUDNIENIE


 • 2021–obecnie – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii: profesor;
 • 2017–2021 – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych (od 2019 Wydział Humanistyczny), Instytut Filozofii: profesor nadzwyczajny (od 2019 profesor uczelniany);
 • 1996-2017 — Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii: adiunkt;
 • 1996 — Politechnika Śląska, Insty­tut Nauk Społecznych: adiunkt;
 • 1990-1995 — Politechnika Śląska, Insty­tut Nauk Społecznych: asystent.

Staże zagraniczne

 • 1991-92 — Wyższe Słowackie Seminarium Duchowne w Nitrze (Słowacja); wykładowca.

 

PROJEKTY BADAWCZE


Kierownik projektów badawczych

 • 2022-2027 — grant MNiSW (NPRH), temat: Krakowskie XV-wieczne komentarze do De anima Arystotelesa. Część I: „Quaestiones” Andrzeja Ruczela z Kościana i Anonimowe „Puncta secundum Benedictum Hesse”;  grant zespołowy  (6);
 • 2014-2019 — grant MNiSW (NPRH), temat: Źródła doktrynalne nauczania ars vetus na Uniwersytecie Krakowskim w I połowie XV wieku. Część I – Kategorie; grant zespołowy (5);
 • 2012-2015 — grant MNiSW (NPRH); temat: Corpus operum Marsilii de Inghen. grant międzynarodowy  zespołowy (8);
 • 2011-2014 — grant NCN (Opus); temat: Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hessemu komentarza do «Kategorii» zachowanego w rkp. BJ 1900 ff. 124v-272v.; grant zespołowy (5);
 • 2009-2012 —grant KBN, temat: Marsyliusza z Inghen ’Quaestiones super »Isagogen« Porphyrii’. Edycja krytyczna; grantu indywidualny;
 • 1997-2000 — grant KBN, temat: Marsyliusza z Inghen ‘Quaestiones super librum »Praedicamentorum« Aristotelis’. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna; grant indywidualny.

Uczestnik międzyuczelnianego projektu badawczego

 • 2014-2017 — grant MNiSW (NPRH), temat: Corpus Philosophorum Polonorum, główny wykonawca i kierownik zespołu badawczego UŚ międzyuczelnianego grantu (kierownik, Prof. dr hab. M. Olszewski, PAN). Tematami realizowanymi w ramach zespołu badawczego UŚ były:a/ Benedykt Hesse, Puncta Cracoviensia secundum Benedictum Hesse in      libros ‘Physicorum’ Aristo­telis;
  b/ Benedykt Hesse, Commentum super ‘Praedicamenta’ Aristotelis;
  c/ Benedykt Hesse, Quaestiones super ‘Isagogen’ Porphyrii.

Opiekun naukowy projektów badawczych, realizowanych przez doktorantów UŚ 

 • 2011-2013 — grant NCN (Preludium), temat: Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydana „Quaestiones super «Parva naturalia» Aristotelis; kierownik: Mgr Maciej Stanek;
 • 2011-2013 — grant NCN (Preludium), temat: Edycja krytyczna „Quaestiones In »Metaphysicen« Aristotelis” Jana Burydana (VII księga); kierownik: Mgr Monika Mansfeld;
 • 2011-2013 — grant NCN (Preludium), temat: Edycja krytyczna trzeciej części (qu. 11-15) komentarza Marsyliusza z Inghen do III księgi »Sentencji« Piotra Lombarda; kierownik Mgr Romuald Żurek;
 • 2014-2016 — grant NCN (Preludium), temat: Przygotowanie edycji krytycznej Waltera Burley’a Expositio super „De caelo et mundo”; kierownik: Mgr Piotr Glenszczyk ;
 • 2018-2022 — grant NCN (Preludium), temat: Koncepcja stworzenia świata materialnego w kwestiach 8-10 drugiej księgi komentarza Marsyliusza z Inghen do „Sentencji” Piotra Lombarda wraz z ich edycją krytyczną; kierownik: Mgr Paweł Superat;
 • 2018-2022 — grant NCN (Preludium), temat: Przygotowanie edycji krytycznej komentarza Jana z Janduno do »De substantia orbis« Awerroesa; kierownik: Mgr Łukasz Tomanek.

 

NAGRODY


 • 2010 — Nagroda Rektora UŚ II Stopnia;
 • 2009 — Nominacja do Nagrody Ministra;
 • 1998 — Nagroda Rektora UŚ II Stopnia.

 

TOWARZYSTWA NAUKOWE, KOMITETY REDAKCYJNE CZASOPISM NAUKOWYCH I KOMISJE NAUKOWE


Członkostwo w organizacjach

 • 2016 – obecnie — Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), członek zwyczajny;
 • 2010  – obecnie Stowarzyszenie Miediewistów Polskich, prezes.

Redakcja naukowa czasopism i serii wydawniczych

 • 2019 – obecnie — Artes liberales (seria w wydawnictwie TN KUL);
 • 2011 – obecnie — Studia Antyczne i Mediewistyczne;
 • 1998 – obecnie — Acta Mediaevalia.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE


 • Historia filozofii średniowiecznej; późnośredniowieczna logika, fizyka i nauka o duszy; opracowywanie rękopisów średniowiecznych; teologia późnego średniowiecza (komentarze do Sentencji Piotra Lombarda); historia uniwersytetów, zwłaszcza Uniwersytetu Krakowskiego w pierwszej poł. XV w.

 

WYBRANE PUBLIKACJE


Monografie

 • H. Wojtczak, Benedykta Hessego kwestie do »Kategorii« Arystotelesa. Część 1, Lublin: TN KUL 2019 (ISBN: 978-83-7306-855-1).
 • H. Wojtczak, Paul of Pyskowice’s Commentary on the Categories of Aristotle. Part 1, Lublin: TN KUL 2018 (ISBN: 978-83-7306-757-8).
 • H. Wojtczak, Marsilii de Inghen Quaestiones super »Isagogen« Poprhyrii. Editio critica, Lublin: TN KUL 2014 (ISBN: 978-83-7306-676-2).
 • Tracking the Paths of the 14th-Century Reflections on God and World, red. H. Wojtczak. M. Stanek, Lublin: TN KUL 2014 (ISBN: 978-83-7306-661-8).
 • H. Wojtczak, Marsyliusza z Inghen ‘Quaestiones super librum «Praedicamen­torum» Aristotelis’. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna, Lublin: TN KUL 2008 (ISBN: 978-83-7306-299-0).
 • H. Wojtczak, Quaestiones de quantitate et de qualitate ex Benedicti Hesse 'Commento super „Praedicamenta” Aristotelis’ :cum quaestionibus et additionibus eius successorum : (editio critica), Lublin TN KUL 1997 (ISBN: 83-228-0438-5).

Artykuły

 • H. Wojtczak, Johannes Dorp – Autor des Kommentars zu «Summulae logicales» von Johannes Buridan, w: Acta Mediaevalia XII, Lublin: RW KUL 1998, s. 311-332
 • H. Wojtczak, Die Rezeption des Marsilius von Inghen und anderer Pariser Nominalisten in dem Kategorienkommentare des Benedikt Hesse, w: Philosophie und Theologie des ausgehenden Mittelalters. Marsilius von Inghen und das Denken seiner Zeit, red. M. J. F. M. Hoenen, P. J. J. M. Bakker, Leiden—Cologne—New York: Brill 2000, s. 237-257.
 • H. Wojtczak, Wissenschaftliches Wirken von Benedikt Hesse an der Krakauer Universität in der ersten Hälfte des XV-ten Jahrhunderts, unter besonderer Berück­sich­tigung der Artistenfakultät, w: Acta Mediaevalia XV, Lublin: RW KUL 2002, s. 303-322.
 • H. Wojtczak, Komentarze Marsyliusza z Inghen do logica vetus w przekazie ręko­piś­miennym, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2 [37] (2004), s. 213-236.
 • H. Wojtczak, «Summulae» Jana Burydana a «Traktaty» (Summulae) Piotra Hiszpana, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 3 [38] (2005), s. 151-161.
 • H. Wojtczak, Benedykt Hesse — przedstawiciel naukowego środowiska krakowskiego w pierwszej poł. XV wieku, „Folia Philosophica” 30 (2012), s. 69-88.
 • H. Wojtczak, Marsilius’ of Inghen on »quinque voces« according to Their Modes of Predication, w: Tracking the Paths of the 14th-Century Reflections on God and World, red. H. Wojtczak, M. Stanek, Lublin: TN KUL 2014, s. 17-27.
 • H. Wojtczak, Marsilius’ of Inghen Interpretation of Five Predicates and Their Definitions, w: Tracking the Paths of the 14th-Century Reflections on God and World, red. H. Wojtczak, M. Stanek, Lublin: TN KUL 2014, s. 27-51.
 • H. Wojtczak, Marsilius’ of Inghen Questions on Porphyry’s »Isagoge«, w: Tracking the Paths of the 14th-Century Reflections on God and World, red. H. Wojtczak, M. Stanek, Lublin: TN KUL 2014, s. 157-169.
 • H.Wojtczak, Johannes Buridanus Kategorienlehre, „Folia Philosophica” 32 (2014), s. 197-214.
 • H. Wojtczak, Komentarze Benedykta Hessego do „ars vetus” w świetle nowych ustaleń, „Przegląd Tomistyczny” XXIV (2018), s. 595–609.
 • H. Wojtczak, Przypisywany Tomaszowi z Akwinu komentarz do ‘Kategorii’ Tomasza z Erfurtu i jego wpływ na twórczość komentatorską schyłku średniowiecza. Casus komentarzy krakowskich I poł. XV w., „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 113-118.
 • H. Wojtczak, Marsyliusza z Inghen Abreviata super ‘Isagogen’ Porphyrii, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018). s. 119-130.
 • H. Wojtczak, Marsyliusza z Inghen(?) ‘Recommendatio logicae’, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 139-147.
 • H. Wojtczak (ed.), Marsilius de Inghen(?) Recommendatio logicae, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 148-151.
 • H. Wojtczak, Andrzeja Ruczela z Kościana kwestia o jedności intelektu z jego komentarza do ‘O duszy’ Arystotelesa, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 170-175.
 • H. Wojtczak, M. Stanek, Marsilius of Inghen’s (?) Question Utrum dialectica est ars artium et scientia scientiarum Preserved in Cod. Oxford, Bodleian Library, Canon. Misc. 38, „Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter“ 21 (2018), s. 113–130.
 • M. Stanek, H. Wojtczak, Marsyliusza z Inghen(?) Pochwała logiki. Komentarz do przekladu, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 153-156.
 • H. Wojtczak, M. Stanek (eds.), Marsilius de Inghen, Abbreviata libri ‘Isagoge’ Porphyrii, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 131-138
 • H. Wojtczak, M. Stanek (tłum.), Marsyliusz z Inghen(?) Pochwała logiki, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 157-161.
 • H. Wojtczak, Ł. Tomanek (eds.), Andreas Ruczel de Costen, Utrum intellectus sit unus in omnibus hominibus, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 16 [51] (2018), s. 176-179.

return to top