Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Inżynierii Materiałowej oferuje:

 • kompleksowe badanie struktury i właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych
 • ekspertyzy dotyczące jakości materiałów i wyrobów z nich wykonanych
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów
 • szkolenie w zakresie stosowania nowoczesnych metod badawczych

Szczegółowy zakres oferty Instytutu Inżynierii Materiałowej znajduje się poniżej.

 • Określanie struktury krystalicznej z wykorzystaniem metod LeBaila i Ritvelda.
 • Jakościowa i ilościowa rentgenowska analiza fazowa (w tym również badania wysokotemperaturowe).
 • Charakterystyka struktury materiałów cienkowarstwowych przy pomocy reflektometrii, SKP i mikroskopii elektronowej.
 • Wyznaczanie temperatury i ciepła przemian fazowych.
 • Badania struktury krystalicznej materiałów i warstw powierzchniowych z wykorzystaniem transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, w tym: techniki wykorzytsujące precesję wiązki elektronów (TEM),  wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej z możliwością określania składu chemicznego w nanoobszarach (EDS) oraz metody EBSD.
 • Badania topografii powierzchni przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego.
 • Badania „in situ” w skaningowym mikroskopie elektronowym – badania wysokotemperaturowe, badania krystalografii powierzchni metodą EBSD w zależności od temperatury.
 • Wyznaczanie tekstury metodą rentgenograficzną i metodą EBSD.
 • Badania składu chemicznego powierzchni metodą spektroskopii Augera, EDS, metodą fluorescencyjną.
 • Badanie właściwości fizycznych warstw wierzchnich metodą nanoindentacji.
 • Badanie struktury powierzchni metodą AFM.
 • Ekspertyzy dotyczące jakości i wad w materiałach i wyrobach oraz doradztwo techniczne w zakresie doboru materiałów na określone wyroby.
 • Szkolenie w zakresie stosowania nowoczesnych metod badawczych.

 

 • Badania korozyjne w komorze solnej.
 • Charakterystyka materiałów skaningowymi metodami elektrochemicznymi.
 • Elektrochemiczna charakterystyka mechanizmu i kinetyki adsorpcji, absorpcji i wydzielania wodoru oraz procesów związanych z korozją elektrochemiczną, transportem i dyfuzją wodoru przez membrany metaliczne w oparciu o konwencjonalne metody elektrochemiczne w połączeniu z technikami elektrochemicznej spektroskopii impedancji.
 • Nakładanie powłok metalicznych, stopowych i kompozytowych metodami elektrochemicznymi.
 • Szkolenia w zakresie stosowania skaningowych metod elektrochemicznych oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania procesów elektrochemicznych.
 • Doradztwo naukowo-techniczne (konsultacje specjalistyczne w zakresie metod badawczych oceny i jakości materiałów, interpretacja i analiza wyników badań materiałów polimerowych)

 

 • Otrzymywanie monokryształów i monokwazikryształów metali i ich stopów.
 • Otrzymywanie kompozytów monokrystalicznych, w tym kompozytów z frakcją faz kwazikrystalicznych.
 • Badania struktury materiałów monokrystalicznych (w tym monokrystalicznych nadstopów niklu) metodami dyfrakcyjnej topografii rentgenowskiej.
 • Badania orientacji krystalicznej metodą Laue.
 • Precyzyjne pomiary parametrów sieciowych monokryształów metodą Bonda.

 

 • Pełną charakterystykę materiałów magnetycznie miękkich (taśmy amorficzne typu melt spinning, proszki (nanoproszki)  magnetyczne, kompozyty (nanokompozyty) magnetyczne)  – pomiar statycznych i dynamicznych krzywych magnesowania, pętli histerezy, remanencji, namagnesowana nasycenia, temperatury Curie, zespolonej przenikalności magnetycznej, współczynnika magnetostrykcji, obserwacja struktury domenowej, rozkład strat magnetycznych, pomiar magnetoimpedancji, efekt magnetokaloryczny itp.
 • Badanie stabilności czasowo-temperaturowej magnetycznych materiałów amorficznych (relaksacja strukturalna, nanokrystalizacja, krystalizacja).
 • Badanie dynamiki procesów polaryzacyjnych, pomiar liniowej i nieliniowej podatności elektrycznej niemetalicznych materiałów wielofunkcyjnych o różnorodnym uporządkowaniu elektrycznym – ferroelektryki, szkła dipolowe, ferroelektryczne relaksory itp.
 • Pomiar modułu Younga i współczynnika adhezji cienkich powłok na podłożu metalicznym.

 

 • Charakterystykę struktury defektowej w ciałach stałych metodami: anihilacji pozytonów oraz spektroskopii efektu Mössbauera.
 • Pomiary objętości swobodnej i temperatury zeszklenia w polimerach metodą anihilacji pozytonów.
 • Charakterystykę oddziaływań nadsubtelnych w związkach zawierających żelazo oraz cynę, wyznaczanie składu fazowego badanych materiałów.
 • Badania powierzchni masywnych próbek metalicznych, wyznaczanie parametrów oddziaływań nadsubtelnych metodą CEMS.
 • Badania teoretyczne metodami z pierwszych zasad kwantowych struktury elektronowej, oddziaływań nadsubtelnych, właściwości magnetycznych, strukturalnych i mechanicznych związków i roztworów stałych z uwzględnieniem obecności defektów punktowych.
 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie zastosowania spektroskopii mossbauerowskiej do badań realnej struktury ciał stałych w tym: związków metalicznych, amorficznych oraz powierzchni masywnych materiałów znajdujących zastosowanie aplikacyjne.
 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń związanych z wykorzystaniem metody anihilacji pozytonów w badaniach struktury defektowej ciała stałego.
 • Prowadzenie ogólnych szkoleń w zakresie wykorzystania metod jądrowych w badaniach ciała stałego.
 • Usługi szkoleniowe w zakresie stosowania kwantowych metod ab initio obliczeń struktury elektronowej.
 • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Atomistyki.

 

 • Badanie właściwości wytrzymałościowych materiałów, elementów oraz złączy konstrukcyjnych.
 • Pomiary twardości i mikrotwardości materiałów.
 • Badanie udarności metodą Charpy’ego.
 • Badanie odporności materiałów na zużycie ścierne.Badanie makro i mikrostruktury materiałów.
 • Ekspertyzy dla przemysłu, dotyczące wytrzymałości materiałów i konstrukcji, jakości materiałów i wyrobów oraz określenia przyczyn awarii.
return to top