Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przemiany roślinności oraz środowiska na nierekultywowanych hałdach w południowej Polsce

24.07.2020 - 11:52 aktualizacja 15.03.2021 - 12:47
Redakcja: szczepansamulewicz

W lipcowym numerze czasopisma Biology ukazał się artykuł autorstwa Oimahmada Rahmonova, Roberta Krzysztofika, Doroty Środek oraz Justyny Smolarek-Lach dotyczący relacji pomiędzy rozwojem roślinności oraz kształtowaniem się inicjalnych poziomów glebowych w okresie ostatnich 200 lat na tle zmian środowiskowych oraz przemian społeczno-ekonomicznych na terenach pogórniczych (Sosnowiec).

Interdyscyplinarny charakter artykułu przejawia się w szerokim ujęciu problematyki ekologicznej, pedologicznej, w której oprócz elementów przyrodniczych uwzględniono istotność aspektów gospodarczo-społecznych. Wyniki badań wykazały, iż na obszarze, który nie był poddany rekultywacji sukcesja zachodzi w sposób spontaniczny, skład gatunkowy jest zróżnicowany, a zbiorowiska charakteryzują się bogactwem gatunkowym.

Stwierdzono tu tendencję do formowania się lasu w kierunku grądu, co nawiązuje do roślinności potencjalnej obszaru. Na takich fragmentach stwierdzono relację pomiędzy formującymi się zbiorowiskami leśnymi a charakterem gleby (kierunek: brunatnienie, charakterystyczny poziom cambic).

Chemizm gleby wykazał zróżnicowanie w obrębie badanych płatów. Jest to uwarunkowane mozaikowością siedliska i stopniem przekształcenia i kompakcji gruntu pod wpływem działalności człowieka. Gleby rozwijające się pod drzewostanami liściastymi są wyraźnie żyźniejsze (różnicują się na poziomy O-A-AB-C) niż pod drzewostanami iglastymi (O-OA-C). Pomimo, iż analizowane gleby zaliczamy do Industriosoli, nie są one zanieczyszczone metalami ciężkimi. Przedstawione wyniki skłaniają do konkluzji, aby obszary pogórnicze oraz inne zdegradowane pozostawić do samoistnej regeneracji na drodze sukcesji spontanicznej.

Pełna treść artykułu dostępna jest pod linkiem: https://www.mdpi.com/2079-7737/9/7/164

Rahmonov, O.; Krzysztofik, R.; Środek, D.; Smolarek-Lach, J. Vegetation- and Environmental Changes on Non-Reclaimed Spoil Heaps in Southern Poland. Biology 2020, 9, 164.

return to top