Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Czy istnieje związek między roślinnością a glebą w trakcie sukcesji na ubogich siedliskach piaszczystych?

24.03.2021 - 14:36 aktualizacja 25.03.2021 - 11:37
Redakcja: szczepansamulewicz

Członkowie zespołu badawczego „Ekosystemy” opublikowali na łamach czasopisma „Land” wyniki badań, dotyczące procesów sukcesji roślinnej zachodzącej na piaskach oraz ich interpretacji pod kątem przyrostu biomasy. W pracy udokumentowano zmiany fitomasy nadziemnej i podziemnej roślin oraz ich wpływ na właściwości gleby. Określono również ścisłe`relacje między stopniem stabilizacji podłoża piaszczystego a wkraczaniem roślinności. Ponadto zaobserwowano, że w inicjalnych fazach sukcesji ważną rolę odgrywają naziemne glony glebowe oraz mszaki, które inicjują formowanie się poziomu próchnicznego, dając początek pedogenezie. Stwierdzono zmiany w przyroście biomasy oraz cech gleby w miarę postępu sukcesji roślinnej. Ścisły związek pomiędzy zwiększają się biomasą a glebą, potwierdzono w morfologii oraz w właściwościach gleby, a szczególnie w zawartości Corg, Nt, i Paval.

Rahmonov, O.; Skreczko, S.; Rahmonov, M. Changes in Soil Features and Phytomass during Vegetation Succession in Sandy Areas. Land 2021, 10, 265. https://doi.org/10.3390/land10030265

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań i rozmieszczenie opracowanych poletek wzdłuż transektu: (A) fragment obszaru badawczego z poletkami zaznaczonymi na zdjęciu lotniczym; (I – V) poglądowy widok na poletka

Ryc. 2. Zależności między biomasą a cechami gleby: A – Fitomasa gatunków dominujących na poletkach: P.p – Politrychym piliferum, C.c – Corynephorus canescens, S.ar.- Salix arenaria, K.g.- Koeleria glauca, S.ac.- Salix acutifolia, P.s.- Pinus sylvestris; B – profile glebowe; C – zawartość fosforu w poziomach organicznych/próchniczych; D – zawartość węgla organicznego (Corg) i azotu całkowitego (Nt) w wybranych poziomach; E – odczyn glebowy poziomów próchniczych (A)

return to top