Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Nauk o Ziemi realizuje prace zlecone . Zasady realizacji prac zleconych regulują umowy zawarte pomiędzy Uniwersytetem a zewnętrznym podmiotem. Wykaz wybranych przedsiębiorstw prywatnych i państwowych dla których wykonano badawcze prace zlecone w ostatnich latach objętych ewaluacją:

 1. CTL MACZKI BÓR S.A. – wykonanie opinii do postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW w Gliwicach)
 2. EKOENERGIA SILESIA S.A. – wykonanie analiz zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym w Katowicach i Goczałkowicach-Zdroju oraz przygotowanie raportu końcowego.
 3. GEOMAR S.A. – wykonanie opracowania warstw informacyjnych Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000.
 4. GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA – wykonanie badań w zakresie budowy geologicznej oraz nieciągłości podłoża, na obszarze wyrobiska górniczego Ligota, metodami elektrooporowymi i sejsmicznymi wraz z interpretacją wyników badań.
 5. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. – szeregu opracowań i raportów dotyczących prowadzenie obsługi i nadzoru hydrogeologicznego, badań batymetrycznych, monitoringu jakościowego i ilościowego wód, analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych oraz przygotowanie dodatków do dokumentacji hydrologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.
 6. INSTYTUT NAFTY I GAZU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY – Wykonanie analiz geofizycznych na obszarze objętym wykonaniem przesłony poziomej.
 7. NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA – Opracowanie audytu krajobrazowy Województwa Śląskiego.
 8. NORWEGIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – Wyknonaie analizy danych i opracowania na potrzeby raportu The State of Environmental Science in Svalbard 2022.
 9. PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY – Wykonanie analiza biomarkerów, preparatyki laboratoryjnej oraz analiz laboratoryjnych skał osadowych z otworów wiertniczych.
 10. POLIMEX ENERGETYKA SP. Z O.O. – opracowanie oceny możliwości wraz z oceną ryzyka przeprowadzenia transportu drogą wodną ładunku ponadgabarytowego.
 11. POLSKA AKADAEMIA NAUK – Wykonanie analiz całkowitego węgla organicznego i siarki całkowitej próbek skał osadowych (INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH, INSTYTUT PALEOBIOLOGII) oraz analiz geochemicznych (INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA)
 12. PPHU GEOBUD SP. Z O.O. – wykonanie trójwymiarowego modelu numerycznego na potrzeby obliczeń objętości gruntów nasypowych.
 13. PRO-ECO-INVESTMENT SP. Z O.O. – opracowanie innowacyjnego składu mieszanki z przeznaczeniem na górne warstwy nasypów wg normy PN-02205 z wykorzystaniem łupków powęglowych, popiołów fluidalnych lotnych oraz spoiwa hydraulicznego.
 14. ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY – Wykonanie planu batymetrycznego wraz z oceną miąższości i objętości osadów w stawie w Parku w Mikołowie Mokrym przy ul. Zamkowej.
 15. ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE (ODDZIAŁ W MIKOŁOWIE) – opracowanie dokumentacji zawierającej plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich województwa śląskiego na lata 2022-2030, dla terenu 6 powiatów: Mikołowskiego, Bielskiego, Pszczyńskiego, Żywieckiego, Rybnickiego i Wodzisławskiego.
 16. TAURON WYDOBYCIE S.A. – wykonanie analiz prób popiołu za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej oraz mikroskopii skaningowej.
 17. URZĄD MIASTA W TYCHACH – wykonanie badan monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach.
return to top