Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet europejski | Transform4Europe

Logo T4E

Uniwersytet Śląski w Katowicach, wraz z dziesięcioma zagranicznymi szkołami wyższymi, tworzy prestiżowy uniwersytet europejski w ramach sojuszu Transform4Europe. Uczelnie łączą się, aby razem prowadzić badania naukowe na najwyższym poziomie oraz kształcić młodych ludzi na międzynarodowych kierunkach studiów. Tworzą również wspólny, wielojęzyczny kampus po to, aby zadbać o przyszłość swoich regionów, a przez to krajów i Europy.

Uniwersytet Europejski to wyzwanie, które podejmujemy razem z pracownikami, doktorantami i studentami: Uniwersytetu Kraju Saary (lidera konsorcjum), Uniwersytetu w Alicante, Estońskiej Akademii Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, Uniwersytetu Primorska, Universidade Católica Portuguesa, Uniwersytetu im. Jeana Monneta w Saint-Étienne, Uniwersytetu w Trieście oraz Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Partnerem stowarzyszonym jest Państwowy Uniwersytet w Mariupolu (Ukraina). Wspólnie będziemy tworzyć jeden wielki europejski kampus zlokalizowany w Polsce, Bułgarii, Francji, Słowenii Portugalii, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech.

Transform4Europe | możliwości

CZY WIESZ, ŻE…

Mając dostęp do wiedzy, możliwość prowadzenia badań naukowych, uczestniczenia w zajęciach lub kształcenia kolejnych pokoleń, możesz mieć wpływ na przyszłość regionu, kraju, Europy, a nawet świata.

Brzmi dumnie, a jednak zmiany klimatyczne, cyfryzacja, wyzwania społeczne, takie jak ruchy migracyjne czy starzenie się społeczeństw, nie mówiąc o rzeczywistości spod znaku pandemii, to procesy, których skutki odczuwamy tu i teraz. Wymagają one podejmowania natychmiastowych działań mających – co ważne – swoje podparcie w wiedzy eksperckiej.

Takie możliwości otwiera przed nami sojusz Transform4Europe, który będzie kształcił nowe pokolenia wysoko wykwalifikowanych europejskich przedsiębiorców wiedzy.

 • możliwość wyboru programu studiów ze wspólnej oferty dydaktycznej, która zostanie przygotowana przez uczelnie partnerskie

 • rozwijanie zdolności organizacyjnych oraz innowacyjnego, przedsiębiorczego myślenia

 • rozwijanie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, a także nowe możliwości nawiązywania kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym siedmiu uczelni

 • organizacja międzynarodowych wydarzeń i możliwość uczestniczenia w różnych inicjatywach, takich jak Festiwale Kultury Europejskiej

 • dostęp do międzynarodowych kursów online oraz innowacyjnych metod kształcenia

 • udogodnienia związane z mobilnością akademicką i możliwość poznawania innych kultur

 • rozwijanie kompetencji językowych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej

 • możliwość dzielenia się wiedzą i nawiązywania kontaktów z doktorantami z zagranicy oraz współpraca z kadrą naukową siedmiu uczelni sojuszu

 • wspólne, elastyczne programy nauczania oraz rozwijanie wielojęzycznych opcji kształcenia

 • rozwijanie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, a także nowe możliwości nawiązywania kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym siedmiu uczelni

 • dostęp do międzynarodowych szkoleń i kursów rozwijających kluczowe kompetencje dydaktyków i badaczy

 • udogodnienia związane z mobilnością akademicką i możliwość poznawania innych kultur, na przykład poprzez uczestnictwo w Festiwalach Kultury Europejskiej

 • rozwijanie kompetencji językowych oraz wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej

 • wymiana doświadczeń dydaktycznych i badawczych oraz wspólne rozwijanie nowoczesnych metod kształcenia

 • udogodnienia związane z wymianą, przepływem i współtworzeniem wiedzy w ramach uniwersytetu europejskiego

 • dostęp do infrastruktury badawczej wszystkich uczelni partnerskich

 • nowe możliwości nawiązywania kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • możliwość udziału w szkoleniach i kursach międzynarodowych

 • rozwijanie kompetencji językowych

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z pracownikami pozostałych sześciu uczelni sojuszu

 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych na poziomie międzynarodowym

 • wzmacnianie kompetencji organizacyjnych

 • rozwijanie kompetencji językowych

 • tzw. job shadowing w uczelniach partnerskich

 • możliwość poznawania i projektowania innowacyjnych metod zarządzania

 • możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów z siedmiu uczelni europejskich

 • powołanie think-tanków w celu ułatwienia współpracy między środowiskiem akademickim i otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • partycypacja w procesie kształcenia przyszłych przedsiębiorców wiedzy

 • wymiana doświadczeń między regionami siedmiu państw Europy

 • innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów otoczenia społeczno-gospodarczego

Projekt współfinansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+

return to top