Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytety europejskie

Idea

Prezydent Francji Emmanuel Macron we wrześniu 2017 roku wygłosił na Uniwersytecie Sorbony przemówienie, w którym padły znamienne słowa: „Uważam, że powinniśmy stworzyć Europejskie Uniwersytety – sieć uczelni w całej Europie z kierunkami studiów, w ramach których wszyscy studenci będą studiować za granicą i uczestniczyć w zajęciach w co najmniej dwóch językach.  Europejskie Uniwersytety będą również motorami innowacji i dążenia do doskonałości w szkolnictwie.  Powinniśmy postawić sobie cel stworzenia co najmniej 20 takich uczelni do 2024 roku.  Musimy jednak rozpocząć tworzenie pierwszych Europejskich Uniwersytetów już w przyszłym roku akademickim, z prawdziwymi europejskimi semestrami nauki i prawdziwymi europejskimi dyplomami”.

Zgodnie z tą ideą do 2024 roku miało powstać co najmniej 20 sojuszy, które każdorazowo tworzyłoby kilka instytucji szkolnictwa wyższego, połączonych żywą, trwałą więzią, skoncentrowanych na realizacji wspólnie wybranego celu.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję europejskiego szkolnictwa wyższego. Rozpoczęły się bowiem intensywne prace nad wprowadzeniem idei w życie, w tym przygotowania do ogłoszenia pierwszego konkursu Komisji Europejskiej pn. „European Universities”. Uczelnie chcące nawiązać współpracę, wykorzystywały przede wszystkim swoje wieloletnie doświadczenia związane z realizacją programów o zasięgu europejskim. Idea spotkała się z dużym zainteresowaniem, już pod koniec 2020 roku powstało 41 takich sojuszy.

Posłuchaj wystąpienia Emmanuela Macrona na Uniwersytecie Sorbony (materiał w języku francuskim).

Przeczytaj artykuł prof. Tomasz Szapiro pt. „Uniwersytety europejskie. Geneza koncepcji i status quo” opublikowanego na łamach „Forum Akademickiego” w 2018 roku.

#odkryjTransform4Europe

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z dziesięcioma zagranicznymi szkołami wyższymi tworzy uniwersytet europejski w ramach sojuszu Transform4Europe. Co wyróżnia nasze konsorcjum na tle innych? Na pewno idea, wspólny cel, wyzwania, a także hasło Transform4Europe, z którym zapewne zdążyliśmy się już oswoić.

MISJA

kształcenie wysoko wykwalifikowanych europejskich przedsiębiorców wiedzy

Konkurs |
„European Universities”

 

Flaga Unii Europejskiej

Konkurs pn. „European Universities” został zorganizowany przez Komisję Europejską, aby wzmacniać wymianę akademicką, nowoczesne kształcenie i potencjał badawczy, a przez to międzynarodową konkurencyjność europejskich szkół wyższych. Inicjatywa finansowana z programu Erasmus+ ma wspierać sojusze zawarte między instytucjami szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów programu. Warto dodać, że każda sieć mogła otrzymać trzyletni grant w wysokości maksymalnie 5 milionów euro.

Dotychczas w wyniku dwóch edycji konkursu wyłonionych zostało 41 uniwersytetów europejskich. W prestiżowym gronie konsorcjów znalazło się 11 polskich uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie oraz Politechnika Śląska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, będąc częścią ponadnarodowego sojuszu Transform4Europe, dołączył do grupy beneficjentów konkursu w lipcu 2020 roku.

Dowiedz się więcej na temat konkursu Komisji Europejskiej.

Cele i zadania uniwersytetów europejskich

Uniwersytety europejskie mają promować przede wszystkim wspólne europejskie wartości oraz wzmacniać europejską tożsamość, a także dążyć do wzmacniania atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności europejskich instytucji szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ideą konkursu droga do tych celów wiedzie przede wszystkim poprzez intensywną, żywą współpracę pomiędzy partnerami utworzonych sojuszy na wszystkich poziomach funkcjonowania uczelni. Razem powinni zadbać o wysoką jakość kształcenia i prowadzonych badań naukowych oraz intensyfikowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wspólne programy i plany nauczania opierać się będą na zwiększonej mobilności pracowników, studentów i doktorantów. Kluczowe znaczenie będzie mieć także zdobywanie nowych i umacnianie posiadanych kompetencji, a także kształtowanie postaw obywatelskich wśród członków wspólnot akademickich.

Koncepcja zakłada utworzenie wspólnego europejskiego „kampusu” szkolnictwa wyższego, w którym studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni będą mogli między innymi studiować, prowadzić badania i szkolić się w instytucjach partnerskich. To także opracowanie nowych, elastycznych i interdyscyplinarnych programów nauczania realizowanych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, jak również stworzenie innowacyjnych metod nauczania. Studenci i doktoranci będą odzwierciedlać różnorodność populacji w sensie społecznym, kulturowym czy ekonomicznym. Ponadto uniwersytety europejskie umożliwią tworzenie zespołów, w skład których będą wchodzić zarówno studenci, nauczyciele akademiccy, jak i przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.

Do takiej sieci należy właśnie konsorcjum Transform4Europe, którego członkiem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

return to top