Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
transform4europe
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

T4ERI | Europejska współpraca naukowa

26.04.2021 - 09:05 aktualizacja 13.07.2021 - 14:57
Redakcja: MK
Tagi: badania naukowe, cooperation, research, t4e, T4ERI, współpraca

Uniwersytet Śląski w Katowicach wraz z partnerami z konsorcjum Transform4Europe: The European University for Knowledge Entrepreneurs (T4E) uzyskał dofinansowanie projektu „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI) w ramach konkursu Horyzont 2020 (H2020). Wysokość grantu to prawie 2 miliony euro.

Liderem projektu jest Uniwersytet Kraju Saary (Niemcy), funkcję koordynatora ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pełni dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ.

Infografika prezentująca partnerów projektu i ich zadania, do pobrania w wersji PDF

grafika do pobrania

Wzmocnienie europejskiej współpracy naukowej

Współpraca uczelni ma wesprzeć działania sojuszu Transform4Europe związane między innymi z wykorzystaniem i przekształceniem naukowego potencjału uniwersytetów członkowskich do tworzenia europejskiego ekosystemu badań i innowacji. Uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego otworzyło nowe możliwości międzynarodowej współpracy akademickiej, w tym także w zakresie działalności naukowej. Zróżnicowanie partnerów Transform4Europe zwiększa potencjał ich wspólnego kapitału naukowego. Stwarza także warunki dla wzajemnego rozwoju zdolności w zakresie doskonałości naukowej, nowatorskich badań oraz kreowania innowacji, które mają wpływ na zrównoważony i inteligentny rozwój regionów.

Projekt „Transform 4 European Research and Innovation” (T4ERI)

Inicjatywa T4ERI wspiera główny cel sojuszu Transform4Europe, jakim jest zrównoważony i inteligentny rozwój regionów sprzyjający włączeniu społecznemu. Działania w ramach przedsięwzięcia przewidują opracowanie i wdrożenie wspólnej agendy Transform4Europe dla badań i innowacji, przygotowanie europejskich standardów rozwoju potencjału naukowego badaczy na każdym etapie ich kariery, wdrażania mechanizmów poszukiwania i zatrzymywania młodych talentów naukowych oraz liderów nauki w macierzystych uczelniach. Ponadto przygotowana zostanie strategia nauki otwartej dla wszystkich członków Transform4Europe.

Realizacja tych celów zakłada współpracę uniwersytetów z ich otoczeniem, zarówno w skali krajowej, jak i ponadnarodowej. Uwzględnia również kooperację z regionalnymi, krajowymi i europejskimi podmiotami z sektora biznesu, przemysłu, kultury, polityki, a także społeczeństwa obywatelskiego.

Do 2024 roku partnerzy T4ERI chcą zwiększyć współpracę w zakresie badań i innowacji we wszystkich dyscyplinach naukowych poprzez dostęp do kluczowej infrastruktury badawczej w ramach całego sojuszu oraz opracowanie planu powołania wspólnych wirtualnych centrów badawczych, realizujących działania związane z misją Transform4Europe. Przygotowane zostaną również strategie, standardy i infrastruktura zwiększająca atrakcyjność uniwersytetów członkowskich dla młodych talentów oraz wybitnych naukowców z krajów Unii Europejskiej i spoza niej. Efektem wdrażanego projektu będzie także znaczący wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych w badania i innowacje.

Infografika prezentująca zadania Uniwersytetu Śląskiego w projekcie T4ERI – do pobrania w wersji PDF

grafika do pobrania

Uniwersytet Śląski w projekcie T4ERI

Głównym zadaniem naszej uczelni w ramach T4ERI jest koordynacja inicjatywy pn. „The best careers for the brightest minds”, która ma na celu rozwój potencjału kadrowego oraz zwiększenie atrakcyjności uczelni partnerskich Transform4Europe dla wybitnych naukowców spoza sojuszu.

return to top