Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Socjologii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integra(...) Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych.
left img

Autor: dr Grzegorz Gawron, dr Andrzej Klimczuk, dr Zofia Szweda-Lewandowska

Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu (polskiej i zagranicznej). Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywno(...) Kraje Grupy Wyszehradzkiej i ich gospodarka a praca, aktywność zawodowa i przedsiębiorczość młodego pokolenia. Analiza porównawcza.
left img

Autor: prof. dr hab. Urszula Swadźba, prof. dr hab. Stanisław Swadźba

Książka napisana przez Autorów dwóch specjalności – ekonomistę i socjolożkę – prezentuje i omawia społeczeństwo i gospodarkę krajów Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki młodego pokolenia. Ukazano w niej stan świadomości ekonomicznej członków V4 w aspekcie pracy zawodowej, aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości, pokazano pozytywne i negatywne skutki podejmowania pracy zawodowej przez studentów i ich motywacje ku temu, jak również zanalizowano plany zawodowe tej grupy społecznej i jej mobilność. W rezultacie rozważań przedstawiono podobieństwa i różnice występujące między młodzieżą krajów Grupy Wyszehradzkiej. Publikacja powstała we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych o(...) Ścieżki radykalizacji i działalność dżihadystycznych organizacji terrorystycznych. Podręcznik dla studentów socjologii, politologii i bezpieczeństwa.
left img

Autor: dr Karolina Wojtasik

Książka powstała po to, by w maksymalny sposób przybliżyć problem radykalizacji i jej konsekwencji.

Jej odbiorcami są wykładowcy przedmiotów, na których temat radykalizacji omawiany jest w ramach studiów z różnych dziedzin nauk społecznych, przede wszystkim socjologii, politologii i bezpieczeństwa. Publikacja ma formę skryptu z rozbudowaną częścią ćwiczeniową. Książka została zaprojektowana w ten sposób, by nauczyć rozpoznawać i identyfikować treści, których celem jest radykalizacja postaw i poglądów w kierunku ekstremistycznej formy islamizmu. Publikacja jest też narzędziem do nauki i ćwiczenia umiejętności korzystania z otwartych źródeł informacji.

Celem powstania niniejszego podręcznika było dostarczenie narzędzia do pracy na zajęciach ćwiczeniowych i konwersatoriach, a także do sprawdzania wiedzy studentów lub kursantów. Służy temu obszerny materiał źródłowy, setki pytań kontrolnych, grafiki i pytania testowe.

Publikacje dżihadystycznych organizacji terrorystycznych są idealnym materiałem ilustrującym etapy procesu radykalizacji i najbardziej powszechne socjotechniki stosowane przez salafickie organizacje terrorystyczne.

Życie społeczne jako proces praktyki. Życie społeczne jako proces praktyki.
left img

Autor: dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się nowa monografia dr hab. prof. UŚ Andrzeja Niesporka z Instytutu Socjologii UŚ.

W książce podejmuje się fundamentalne zagadnienia teorii socjologicznej, w tym przede wszystkim rozumienia w socjologii pojęcia społeczeństwa i życia społecznego. Odwołuje się do idei procesu praktyki społecznej w pracach Georga Hegla oraz Karola Marksa, a także różnych sposobów interpretacji myśli Marksa w tym zakresie. Reinterpretuje pojęcie praktyki w perspektywie myślenia systemowego, w tym przede wszystkim teorii chaosu oraz idei systemów autopoietycznych. Ukazuje teoriopoznawcze konsekwencje tak rozumianego myślenia systemowego. Nawiązuje do podstawowych założeń teorii systemu społecznego Niklasa Luhmanna, przykładu socjologicznego zastosowania idei sytemu autopoietycznego. W konsekwencji w książce proponuje się pewne rozumienie procesu praktyki jako kategorii filozoficznej i społecznej.

Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft). Stadiony świata (pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft).
left img

Autor: dr hab. Krzysztof Łęcki, prof. UŚ

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się nowa monografia dr hab. prof. UŚ Krzysztofa Łęckiego z Instytutu Socjologii UŚ.

Studium „Stadiony świata. Pomiędzy Gemenischaft i Gesellschaft” stara się pokazać wielowymiarowy obraz przemian społecznych i kulturowych jakie charakteryzują mikrokosmos współczesnego futbolu jako cząstkę ponowoczesnego świata. Odwołując metaforycznie do klasycznych kategorii Ferdinanda Tönniesa (Gemeinschaft – wspólnota, tradycja, lojalność osobista versus Gesellschaft – spółka akcyjna, kontrakt, korzyści materialne) autor stara się zarysować paradygmatyczne ramy (w rozumieniu S. Huntingtona) pozwalające w nieco bardziej pogłębiony sposób analizować zdarzenia i zjawiska piłkarskiego uniwersum. Przyjęta w pracy metodologia nawiązuje w zasadniczej części do koncepcji Ervinga Goffmana, co umożliwiło niekonwencjonalne uzasadnienie doboru analizowanych materiałów i próby badawczej.

Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na pr(...) Starość w dzielnicy poprzemysłowego miasta. Studium na przykładzie "starych" Bogucic.
left img

Autor: dr Jolanta Klimczak, dr Dorota Nowalska-Kapuścik

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się publikacja autorstwa dr Jolanty Klimczak i dr Doroty Nowalskiej-Kapuścik z Instytutu Socjologii UŚ.

Przeprowadzone przez Autorki badania dotyczące sytuacji osób starszych w jednej z poprzemysłowych dzielnic miasta Katowice pokazały, że stopień zaspokojenia poszczególnych potrzeb jest zróżnicowany w zależności od ich rodzaju, stąd, pomimo podejmowanych przez jednostki organizacyjne, pozarządowe oraz inne instytucje działań na rzecz środowiska senioralnego, kryterium deficytu w sferze kontaktów międzyludzkich i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym nie zawsze zostaje spełnione.

Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje Socjologiczn(...) Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje Socjologiczne.
left img

Autor: dr hab. Sławomira Kamińska-Berezowska

Z przyjemnością informujemy o kolejnej nowości wydawniczej – książce “Kobiety – praca – podmiotowość. Refleksje Socjologiczne”, która pod redakcją dr hab. Sławomiry Kamińskiej-Berezowskiej ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Oprócz klasycznej papierowej wersji publikacja dostępna jest również w postaci e-booka w otwartym dostępie. Zawartej w niej teksty zostały przygotowane zarówno przez powszechnie uznanych, jak i debiutujących autorek i autorów – a wszyscy piszą o problemach pracy i podmiotowości kobiet.

Kultury i krajobrazy pamięci. Kultury i krajobrazy pamięci.
left img

Autor: dr hab. Marek Dziewierski, dr Bożena Pactwa

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się publikacja „Kultury i krajobrazy pamięci”, przygotowana pod redakcją dr Bożeny Pactwy i dr hab. Marka Dziewierskiego.

Jest to zbiór artykułów podejmujących refleksję wokół pamięci społecznej i tożsamości. Zasadniczo studia te odwołują się do kategorii przestrzennych: krajobraz kulturowy, lokalizacja znacząca, topografia miejsca, oraz związanych z nimi metafor i komemoratywnych praktyk społecznych. W publikacji poruszono m. in. takie zagadnienia jak kreacja i tranzycja krajobrazu kulturowego; miejsca pamięci i nie-pamięci; narracje pamięci, ze szczególnym uwzględnieniem poetyki kresowości, zakorzenienia, migracji; formy i procesy instytucjonalizowania pamięci – praktyki muzealne, pomniki, edukacja w miejscach pamięci oraz związki pamięci ze sztukami wizualnymi.

Książka adresowana jest do grona naukowców zajmujących się pamięcią społeczną i problematyką tożsamości, studentów socjologii, geografii społecznej, etnologii i antropologii, historyków i kulturoznawców oraz innych osób zainteresowanych problematyką pamięci zbiorowej.

Pomiędzy traumą wojny a codziennością. Pamięć zbiorowa(...) Pomiędzy traumą wojny a codziennością. Pamięć zbiorowa mieszkańców górnośląskiej wsi Bojszowy.
left img

Autor: dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ, dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR ukazała się monografia autorstwa dr hab. Krzysztofa Bierwiaczonka, prof. UŚ i dr hab. Tomasza Nawrockiego, prof. UŚ „Pomiędzy traumą wojny a codziennością. Pamięć zbiorowa mieszkańców górnośląskiej wsi Bojszowy”.

Muzyczne preferencje a wrażliwość etyczna i światopoglą(...) Muzyczne preferencje a wrażliwość etyczna i światopoglądy młodzieży.
left img

Autor: dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ, mgr Bartosz Danecki

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego SCHOLAR ukazała się publikacja autorstwa dr hab. prof. UŚ Adama Bartoszka i mgr Bartosza Daneckiego „Muzyczne preferencje a wrażliwość etyczna i światopoglądy młodzieży”.

Obraz i społeczeństwo. Społeczne ramy kultury artystyczne(...) Obraz i społeczeństwo. Społeczne ramy kultury artystycznej.
left img

Autor: prof. dr hab. Marek S. Szczepański, dr Barbara Lewicka

Książka „Obraz i społeczeństwo. Społeczne ramy kultury artystycznej” autorstwa prof. Marka S. Szczepańskiego i dr Barbary Lewickiej jest zbiorem refleksji z zakresu socjologii kultury artystycznej. Autorzy koncentrują się na malarstwie i filmie, wychodząc z założenia, że te sztuki wizualne stanową znakomity punkt otwarcia dla socjologicznych rozważań. Kolejne prace z tej serii planują poświęcić literaturze i architekturze, muzyce i fotografii, w przyszłości być może również temu, co nazywa się dziś kulturą cyfrową. Rozważają też poświęcenie odrębnego tomu sztuce polskiej, którą w tej publikacji całkowicie pominęli. Publikacja zachęca do własnych poszukiwań relacji między sztuką a społeczeństwem, a także podróży śladem niezapomnianych tematów kinowych czy tropem wielkich dzieł malarstwa.

Koleżanki z Birkenau. Esej o pamiętaniu. Koleżanki z Birkenau. Esej o pamiętaniu.
left img

Autor: prof. dr hab. Halina Rusek

“Koleżanki z Birkenau. Esej o pamiętaniu” – taki tytuł nosi nowa książka prof. Haliny Rusek. Osią przewodnią publikacji są spisane i opowiedziane przeżycia trzech młodych kobiet zamkniętych na dwa lata w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Lektura ich opowieści, notatek i listów rodzi pytanie nie tylko o to, jakie siły trzeba w sobie znaleźć, żeby przeżyć próby unicestwienia człowieczeństwa, ale także o to, jak kształtuje się sposób postrzegania świata i jak kreuje się tożsamość człowieka, który zderzył się z formułą obozu koncentracyjnego, opartą na pozbawianiu ludzi wszelkich praw, a nawet ich eksterminacji. Zamiarem autorki jest przeniknięcie z przekazem utrwalonym w opowieściach tytułowych Koleżanek do jak najszerszych kręgów odbiorców, do sfery publicznej, również do świadomości tych, których sposób myślenia sytuuje się daleko od naukowego.

 

Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja.(...) Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów.
left img

Autor: prof. dr hab. Urszula Swadźba, dr Monika Żak, dr Rafał Cekiera

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się książka autorstwa trzech pracowników Instytutu Socjologii zatytułowana „Wiedza ekonomiczna, praca, przedsiębiorczość, konsumpcja. Świadomość ekonomiczna polskich studentów”. Monografia jest efektem badań i analiz trzech autorów – prof. Urszuli Swadźby, dr. Rafała Cekiery i dr Moniki Żak – zajmujących się między innymi problematyką związaną ze świadomością ekonomiczną (pracą, przedsiębiorczością, mobilnością i migracjami, konsumpcją). W publikacji uwaga została skoncentrowana na młodym pokoleniu – studentach polskich i ich świadomości ekonomicznej.
Autorzy swoją analizę oparli na przeprowadzonych badaniach w ramach szerszego projektu realizowanego wśród studentów wyższych uczelni czterech krajów: Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, i Węgier. Zostały one wsparte finansowo przez Visegrad Standard Grant („The economic awareness of the young generation of Visegrad countries”).
Monografię rozpoczyna omówienie teoretycznych założeń badań. Przedstawiona jest definicja i rozumienie świadomości ekonomicznej oraz metodologiczne podstawy prowadzonych analiz. W następnych rozdziałach, zgodnie z modelem teoretycznym badań autorzy przedstawiają: system wartości i wiedzę ekonomiczną studentów, wartość pracy i jej cechy, mobilność wewnętrzną i zagraniczną w celu podjęcia pracy, przedsiębiorczość, wartość pieniędzy i oszczędności, postawy wobec bogactwa i biedy oraz konsumpcję. Wyniki badań porównywane są do wyników badań studentów pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. W podsumowaniu zarysowany został syntetyczny stan świadomości ekonomicznej polskich studentów oraz zaprezentowano skonstruowaną typologię studentów, uwzględniającą różne elementy świadomości ekonomicznej.

return to top