Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab

Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPIN-Lab (CMBM SPIN-Lab) to nowe laboratoria dostosowane do wymagań najnowszych mikroskopów elektronowych i sił atomowych. To również pomieszczenia do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz realizacji usług i projektów.

Założenia CMBM SPIN-Lab obejmują kompleksową konsolidację i zintegrowanie potencjału i kompetencji badawczo-rozwojowych w obszarze badań mikroskopowych w ramach nowego centrum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Innowacyjny charakter przejawia się zarówno w wyjątkowej infrastrukturze badawczej, jak i nowoczesnej strukturze organizacyjnej oraz zintegrowanych programach badawczych i edukacyjnych angażujących biznesowych partnerów projektu oraz kooperujące jednostki badawcze, takich jak Politechnika Śląska i Śląski Uniwersytet Medyczny.

Realizacja projektu CMBM SPIN-Lab, m.in. poprzez partycypowanie w globalnym trendzie rozwoju badań mikroskopowych dotyczącym materiałów biologicznych, biochemicznych, inżynierskich, medycznych i farmaceutycznych, umożliwi stworzenie centrum doskonałości w obszarze badania „materii miękkiej”. Centrum implementuje dobre praktyki organizowania i zarządzania infrastrukturą naukowo-badawczą w jednostkach naukowo-dydaktycznych.

CMBM SPIN-Lab ma na celu utworzenie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalizującej się w korelacyjnym badaniu materii, w szczególności miękkiej, metodami mikroskopowymi. CMBM SPIN-Lab wpisuje się w intensywny postęp w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, związany z rozwojem w obszarze mikroskopowego obrazowania materii w skali molekularnej, włącznie z badaniami w warunkach kriogenicznych, skorelowanego z obrazowaniem spektroskopowym.

 • stworzenie nowych możliwości prowadzenia prac naukowo-badawczych dla kilkudziesięciu liderów naukowych i kilkuset naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

 • kreowanie i generowanie nowych specjalizacji naukowych oraz tematów badawczo-rozwojowych w kilku dziedzinach i kilkunastu dyscyplinach naukowych,

 • stworzenie centrum kompetencji w mikroskopowym badaniu „materii miękkiej”, umożliwiające prowadzenie wyspecjalizowanych usług badawczych i szkoleniowych zarówno dla podmiotów polskich, jak i międzynarodowych,

 • prowadzenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prac naukowych z zakresu m.in.: biologii, chemii, fizyki, biotechnologii, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, medycyny, farmacji, ochrony środowiska oraz geologii,

 • prowadzenie prac naukowych obejmujących interdyscyplinarne badania, realizowanych w grupach krajowych i międzynarodowych, finansowane w ramach krajowych i zagranicznych grantów,

 • kreowanie województwa śląskiego jako centrum zintegrowanych kompetencji w obszarze mikroskopowego badania „materii miękkiej” poprzez wkład w promocję badań naukowych i regionu,

 • wzrost konkurencyjności polskiego sektora badań naukowych i pokazanie centrum jako atrakcyjnego miejsca pracy dla zagranicznych naukowców,

 • wygenerowanie masy krytycznej zdolnej do wykreowania europejskiego centrum kompetencji poprzez implementację nowoczesnych metod zarządzania nauką i badaniami wraz z integracją środowiska naukowego i badań prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych w regionie w obszarze mikroskopii.

 • realizacja edukacji na najwyższym światowym poziomie i umożliwienie kooperacji międzynarodowej w ramach prac magisterskich i doktorskich dzięki powstaniu centrum dydaktycznego wyposażonego w najnowszą infrastrukturę badawczą,

 • rozwój kadry oraz umożliwienie wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu m.in. kształcenia i dydaktyki poprzez zwiększenie udziału pracowników spoza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wzrost mobilności pracowników naszej uczelni zaangażowanych w prace prowadzone w CMBM SPIN-Lab,

 • inicjowanie wydarzeń edukacyjnych, takich jak konferencje naukowe czy inicjatywy związane z popularyzacją nauki wśród młodzieży szkolnej,

 • kreowanie i pozyskiwanie nowych liderów naukowych oraz umożliwienie im rozwoju profesjonalnych kompetencji naukowych i organizacyjnych,

 • inicjowanie lub organizowanie warsztatów oraz szkoleń dla krajowych i międzynarodowych naukowców i partnerów przemysłowych.

 • aktywna współpraca w ramach klastrów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz kreowanie nowych inicjatyw projektowych i przedsiębiorczych,

 • organizowanie seminariów i konferencji dla krajowych oraz międzynarodowych naukowców i partnerów przemysłowych.

 • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących m.in. obszary związane z przemysłem motoryzacyjnym, medycznym, farmaceutycznym, lotniczym, chemicznym, spożywczym, maszynowym i energetycznym, a także poszukiwanie nowych rozwiązań materiałowych, technicznych i informatycznych dla rozwoju mikroskopowego charakteryzowania materii,

 • realizowanie zadań przewidzianych przez podmioty w składanych wnioskach badawczo-rozwojowych,

 • wspieranie podmiotów w zakresie tworzenia i weryfikacji merytorycznej składanych wniosków badawczo-rozwojowych.

Zespół


Dyrektor

dr inż. Marcin Libera
e-mail: marcin.libera@us.edu.pl
tel.: 572 334 816
ORCID: 0000-0002-8786-2994
Google Scholar

Pracownicy

dr inż. Tomasz Gaweł
e-mail: tomasz.gawel@us.edu.pl
tel.: 32 359 2285
ORCID: 0000-0002-0006-6857
Google Scholar

return to top