Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ

Dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki – Cieszyn

Dr hab. Dorota Sieroń, prof.UŚ

 1. organizacja działalności  badawczej w Instytucie
 2. koordynowanie działań formalnych związanych z działalnością badawczą,  w tym składania oświadczeń przez pracowników oraz  procesu sprawozdawczości z działalności  naukowo-badawczej Instytutu wraz z jej nadzorem merytorycznym
 3. powoływanie i monitorowanie pracy  zespołów i komisji instytutowych oraz koordynatorów instytutowych działających na rzecz rozwoju badań naukowych i ich widzialności
 4. monitorowanie działalności zespołów badawczych oraz indywidualnej działalności badawczej zgodnie z zasadami określonymi przez radę naukową Instytutu
 5. monitorowanie  podziału środków badawczych  oraz  nadzór nad ich wydatkowaniem
 6. działania motywujące i dyscyplinujące pracowników  w kwestiach aktywności badawczej i naukowej oraz jej upowszechniania poprzez publikowanie, prezentacje na konferencjach oraz upowszechnianie w otoczeniu społecznym, kulturowym i biznesowym
 7. działania  motywujące i rozwijające działalność naukową i badawczą pracowników dla otoczenia społecznego i biznesowego
 8. monitorowanie rozwoju  umiędzynarodowienia  Instytutu i badań pracowników
 9. opiniowanie wniosków pracowników  w sprawach osobowych dotyczących działalności badawczej i naukowej
 10. nadzór merytoryczny nad dokumentacją  do ewaluacji dyscypliny
 11. koordynowanie stanu i wykorzystania zasobów infrastruktury badawczej
 12. współpraca z kierownikiem organizacyjnym  Wydziału
 13. realizacja innych obowiązków wynikających ze  statutu i innych przepisów wewnętrznych
 14. realizacja innych zadań powierzonych przez Dziekana
 15. zastępcy wykonują zadania powierzane przez  Dyrektora Instytutu

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki w obecnym kształcie rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2019 roku. W wyniku reorganizacji jednostek naukowych, po połączeniu pedagogiki katowickiej i cieszyńskiej, stał się częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W Instytucie zatrudnionych jest 127 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym 8 z tytułem profesora, oraz 36 ze stopniem doktora habilitowanego. Powołana 15 października 2019 roku na dwuletnią kadencję Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki (Rada dyscypliny) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych. Instytut  prowadzi naukowe czasopisma: „Chowanna” założone w 1929 roku, „Edukacja Międzykulturowa” oraz „International Journal of Research in E-learning”.

W ramach działalności naukowej pracownicy Instytutu Pedagogiki współpracują z badaczami i  ośrodkami akademickimi  w wielu krajach (Wielka Brytania, Malta, Kenia, Ukraina, Czechy, Słowacja, Francja) oraz organizacjami międzynarodowymi (Rada Państw Morza Bałtyckiego)  oraz z licznymi instytucjami i organizacjami w kraju (Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Dziecka, Ministerstwo Sprawiedliwości)  a także z jednostkami samorządu terytorialnego  i instytucjami oświatowymi.

Główne kierunki badań prowadzonych w Instytucie dotyczą:

– problemów oraz rozwoju edukacji we współczesnym świecie w perspektywie różnych grup społecznych, wiekowych  oraz na tle rozwoju nowych mediów i technologii i wielokulturowości

– rozwoju inkluzji społecznej oraz demokratyzacji życia społecznego, postaw obywatelskich i partycypacji społecznej różnych grup społecznych, wiekowych, etnicznych, religijnych w perspektywie stanu zdrowia

–  funkcjonowania dzieci  i młodzieży  we współczesnych warunkach w kontekście  ochrony ich praw, możliwości i zagrożeń rozwoju, poprawy dobrostanu i metod badania problemów dzieci i dzieciństwa

– jakości życia osób dorosłych i seniorów we współczesnym świecie oraz w warunkach zmian społecznych, kulturowych i technologicznych

– problemów oraz możliwości  rozwoju  zdrowego społeczeństwa, poprawy jakości życia i dobrostanu różnych grup społecznych oraz w perspektywie różnych środowisk.

Strona: https://us.edu.pl/instytut/ipe/

return to top