Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych
Dyrektor Instytutu Pedagogiki

Dr hab. Irena Polewczyk, prof. UŚ

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki

Dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki – Cieszyn

Dr hab. Dorota Sieroń, prof.UŚ

 1. organizacja działalności  badawczej w Instytucie
 2. koordynowanie działań formalnych związanych z działalnością badawczą,  w tym składania oświadczeń przez pracowników oraz  procesu sprawozdawczości z działalności  naukowo-badawczej Instytutu wraz z jej nadzorem merytorycznym
 3. powoływanie i monitorowanie pracy  zespołów i komisji instytutowych oraz koordynatorów instytutowych działających na rzecz rozwoju badań naukowych i ich widzialności
 4. monitorowanie działalności zespołów badawczych oraz indywidualnej działalności badawczej zgodnie z zasadami określonymi przez radę naukową Instytutu
 5. monitorowanie  podziału środków badawczych  oraz  nadzór nad ich wydatkowaniem
 6. działania motywujące i dyscyplinujące pracowników  w kwestiach aktywności badawczej i naukowej oraz jej upowszechniania poprzez publikowanie, prezentacje na konferencjach oraz upowszechnianie w otoczeniu społecznym, kulturowym i biznesowym
 7. działania  motywujące i rozwijające działalność naukową i badawczą pracowników dla otoczenia społecznego i biznesowego
 8. monitorowanie rozwoju  umiędzynarodowienia  Instytutu i badań pracowników
 9. opiniowanie wniosków pracowników  w sprawach osobowych dotyczących działalności badawczej i naukowej
 10. nadzór merytoryczny nad dokumentacją  do ewaluacji dyscypliny
 11. koordynowanie stanu i wykorzystania zasobów infrastruktury badawczej
 12. współpraca z kierownikiem organizacyjnym  Wydziału
 13. realizacja innych obowiązków wynikających ze  statutu i innych przepisów wewnętrznych
 14. realizacja innych zadań powierzonych przez Dziekana
 15. zastępcy wykonują zadania powierzane przez  Dyrektora Instytutu

Instytut Pedagogiki

Instytut Pedagogiki w obecnym kształcie rozpoczął funkcjonowanie 1 października 2019 roku. W wyniku reorganizacji jednostek naukowych, po połączeniu pedagogiki katowickiej i cieszyńskiej, stał się częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W Instytucie zatrudnionych jest 127 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym 8 z tytułem profesora, oraz 36 ze stopniem doktora habilitowanego. Powołana 15 października 2019 roku na dwuletnią kadencję Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki (Rada dyscypliny) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych. Instytut  prowadzi naukowe czasopisma: „Chowanna” założone w 1929 roku, „Edukacja Międzykulturowa” oraz „International Journal of Research in E-learning”.

W ramach działalności naukowej pracownicy Instytutu Pedagogiki współpracują z badaczami i  ośrodkami akademickimi  w wielu krajach (Wielka Brytania, Malta, Kenia, Ukraina, Czechy, Słowacja, Francja) oraz organizacjami międzynarodowymi (Rada Państw Morza Bałtyckiego)  oraz z licznymi instytucjami i organizacjami w kraju (Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Dziecka, Ministerstwo Sprawiedliwości)  a także z jednostkami samorządu terytorialnego  i instytucjami oświatowymi.

Główne kierunki badań prowadzonych w Instytucie dotyczą:

– problemów oraz rozwoju edukacji we współczesnym świecie w perspektywie różnych grup społecznych, wiekowych  oraz na tle rozwoju nowych mediów i technologii i wielokulturowości

– rozwoju inkluzji społecznej oraz demokratyzacji życia społecznego, postaw obywatelskich i partycypacji społecznej różnych grup społecznych, wiekowych, etnicznych, religijnych w perspektywie stanu zdrowia

–  funkcjonowania dzieci  i młodzieży  we współczesnych warunkach w kontekście  ochrony ich praw, możliwości i zagrożeń rozwoju, poprawy dobrostanu i metod badania problemów dzieci i dzieciństwa

– jakości życia osób dorosłych i seniorów we współczesnym świecie oraz w warunkach zmian społecznych, kulturowych i technologicznych

– problemów oraz możliwości  rozwoju  zdrowego społeczeństwa, poprawy jakości życia i dobrostanu różnych grup społecznych oraz w perspektywie różnych środowisk.

Strona: https://us.edu.pl/instytut/ipe/

return to top