Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studia II stopnia

Kierunek studiów pedagogika – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego w sprawie Wzorcowych Efektów Kształcenia z dnia 4 listopada 2011 – należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, powinności), jak i praktyk społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka. Pedagogika zajmuje się rozumieniem tego, jak ludzie rozwijają się, uczą w ciągu całego życia oraz przygotowują do życia w zmieniającym się społeczeństwie, obejmuje analizy procesów edukacyjnych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

Studia II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego kierowane są do absolwentów studiów I stopnia, posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 sierpnia 2019 r. – Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2019 r., poz. 1498).

W trakcie studiów II stopnia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego absolwent poszerza wiedzą pedagogiczną m. in., w ramach: pedagogiki rodziny, edukacji zdrowotnej, pedagogiki twórczości dziecka, arteterapii, biblioterapii, komunikacji interpersonalnej, aktywności językowej, matematycznej i środowiskowej dziecka, korekty zaburzeń jego rozwoju, jego aktywności plastycznej i muzycznej oraz technicznej i fizycznej, a także metodyki pracy korekcyjno-wyrównawczej. W trakcie studiów w ramach zajęć fakultatywnych i konwersatoryjnych student może rozwijać własne zamiłowania i uzdolnienia oraz wzbogacić warsztat pracy nauczyciela.

Absolwent studiów  po ich ukończeniu będzie przygotowany do realizacji zadań związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą w przedszkolach i szkołach różnych typów i form organizacji edukacji dzieci (w tym państwowych i samorządowych, prywatnych), organizacjach pozarządowych, instytucjach kulturalno-oświatowych i oświatowych, instytucjach wychowania pozaszkolnego i opiekuńczo-wychowawczych, a także innych podmiotach życia społecznego związanych z edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent będzie przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z małymi dziećmi, ale także z ich rodzinami, będzie potrafił współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Ponadto absolwenci mają przygotowanie oraz uzyskują kompetencje do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Ukończenie studiów uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych, dotyczących doskonalenia pracy nauczyciela, zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji (np. zarządzania, terapeutycznych, nauczania przedmiotowego) oraz studiów doktoranckich.

Potencjalne możliwości  zatrudnienia absolwenta kierunku:

  • nauczyciel przedszkola, nauczyciel klas I-III w szkołach podstawowych, w szkołach sanatoryjnych i prewentoryjnych w systemie szkolnictwa publicznego i niepublicznego, w firmach specjalizujących się w opiece, wychowaniu i edukacji dzieci oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z edukacją i wychowaniem na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ponadto może wykonywać pracę opiekunki dziecka młodszego w klubach dziecięcych, żłobkach, w charakterze opiekuna dziennego i niani, co otwiera absolwentom studiów szerokie możliwości zatrudnienia w istniejących placówkach opieki, a także nowych formach opieki tworzonych w oparciu o Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Absolwent dysponuje dodatkowymi umiejętnościami niezbędnymi w pracy pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej lub środowiskowej, jest również w pełni kompetentny do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej, wolontaryjnej lub charytatywnej.

Inne, dodatkowe informacje na temat kwalifikacji : STUDIA KIEROWANE DO OSÓB POSIADAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA I KLAS I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

return to top