Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika

  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Pedagogika jest dyscypliną naukową, która bada proces wychowania przebiegający w różnych środowiskach wychowawczych (rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym, kulturowym) oraz dostarcza metod i narzędzi diagnozowania pozytywnych i negatywnych zjawisk w obszarze wychowania człowieka, a także projektowania działań optymalizujących rozwój człowieka na różnych etapach przebiegu jego życia. Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką pozwala na pogłębione studia w obszarze zaburzonej socjalizacji skutkującej niedostosowaniem społecznym jednostki oraz nad podejmowanymi wobec niej reakcjami (resocjalizacja w środowisku zamkniętym lub otwartym). Studia na specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogicznej pozwalają zaś na zdobycie wiedzy z problematyki prawidłowego bądź zakłóconego sprawowania pieczy rodzicielskiej lub instytucjonalnej, a także z problematyki trudności w rozwijaniu umiejętności szkolnych przez dzieci i młodzież.

Specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna zapoznaje studentów m.in. z problematyką psychologii kształcenia dzieci i młodzieży, pedagogiką szkolną, pedagogiką mediów, wsparciem i pomocą dla rodziny zagrożonej, a także z podstawami pracy opiekuńczo-wychowawczej, animacją społeczno-kulturową, warsztatem pracy pedagoga i terapeuty oraz z pracą dydaktyczną i wychowawczą w oświacie. Ponadto program studiów zawiera blok zajęć metodologicznych przygotowujących studentów do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej (efektem jest powstanie pracy magisterskiej).

Studia przygotowują do zawodu pedagog opiekuńczo-wychowawczy oraz są drugim etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie terapii pedagogicznej. Program kształcenia przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz. 1450).

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką zapoznaje studentów m.in. z problematyką psychologii kształcenia dzieci i młodzieży, pedagogiką szkolną, pedagogiką mediów, wsparciem i pomocą dla rodziny zagrożonej, a także ze współczesnymi tendencjami w resocjalizacji, budową programów profilaktycznych, teoretycznymi podstawami resocjalizacji,  resocjalizacją w krajach UE oraz państwach pozaeuropejskich, pedagogiką penitencjarną. Ponadto program studiów zawiera blok zajęć metodologicznych przygotowujących studentów do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej (efektem jest powstanie pracy magisterskiej).

Studia są drugim etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz przygotowują do pracy z osadzonymi w zakładach karnych (program kształcenia przygotowany zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku 3 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2019 r., poz. 1450).

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna:

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę:

– opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej,

– korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w placówkach oświatowych.

Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, tj.

– w placówkach wsparcia rodziny np. świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych, w pracy podwórkowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga oraz

– w placówkach pieczy zastępczej na stanowisku pedagoga, wychowawcy

–  w pieczy rodzinnej, tj. rodziny zastępcze zawodowe, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka oraz

– pieczy instytucjonalnej: opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (domy dziecka), interwencyjnego, rodzinnego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych

– placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną (pedagogiką korekcyjną), studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty, takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w:

– specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną oraz

– specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach specjalistycznych.

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką:

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę:

– w placówkach resortu sprawiedliwości, takich jak zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich (na stanowisku nauczyciel-wychowawca), zakład karny, areszt śledczy (na stanowisku wychowawcy), zespół kuratorskiej służby sądowej (kuratorzy sądowi dla dorosłych lub rodzinni), ośrodek kuratorski, policyjna izba dziecka, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. A ponadto studenci specjalności uzyskują w toku studiów kompetencje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, takich jak: świetlica środowiskowa i socjoterapeutyczna, ochotniczy hufiec pracy, organizacje pozarządowe (NGO) i ośrodki pomocy społecznej w roli asystenta rodziny lub pracownika ulicy (streetworking, partyworking);

– w placówkach resortu oświaty, takich jak: mło­dzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (na stanowisku pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe).

return to top