Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fizyka - studia II stopnia

Specjalność: Fizyka badań podstawowych i fizyka stosowana

Studia oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących wszystkie główne zagadnienia współczesnej fizyki. Celem jest przygotowanie absolwentów do różnych form kariery zawodowej w instytutach badawczych, badawczo-rozwojowych i nowoczesnym przemyśle, a także do kontynuacji kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Program studiów obejmuje niewielką liczbę podstawowych przedmiotów obowiązkowych oraz dużą grupę modułów dyplomowych, których wybór należy do studenta i jego promotora. Oferta kursów, które mogą być wybierane w ramach modułów dyplomowych, jest corocznie zatwierdzana przez Radę Dydaktyczną. Moduły dyplomowe są zorganizowane w dwa główne bloki: Diploma courses I i Diploma courses II, a także obejmują laboratoria i seminaria magisterskie oraz wykład specjalistyczny. Każdy z bloków Diploma courses to zbiór modułów do wyboru, łącznie 120 h wykładów i 120 h dopełniających je zajęć typu konwersatoria lub laboratoria. Wybór modułów dyplomowych jest motywowany tematyką pracy magisterskiej. Zależnie od zainteresowań studenta możliwa jest silna specjalizacja lub dobór zagadnień z dosyć szerokiego zakresu tematycznego. Proponowane tematy kursów są ściśle powiązane z działalnością naukową prowadzoną w Instytucie Fizyki w zakresie fizyki teoretycznej, fizyki atomowej i molekularnej, fizyki fazy skondensowanej, fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, astrofizyki i kosmologii. Dotyczą również zagadnień na pograniczu tych gałęzi fizyki oraz zastosowań fizyki w różnych dziedzinach. Istnieje możliwość poszerzenia oferty o moduły zaproponowane przez partnera zagranicznego.

Studia prowadzone są w języku angielskim.

img

Specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe

Studia prowadzone od roku akademickiego 2007/2008 wspólnie z Uniwersytetem Le Mans (Francja) trwają 4 semestry. Cieszą się sporą popularnością zarówno wśród studentów francuskich jak i polskich. Studia polsko-francuskie realizowane są na podstawie Umowy o Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w oparciu o wspólnie uzgodniony pomiędzy uczelniami partnerskimi program studiów zakończony podwójnym dyplomem: Magister Fizyki i Nanomateriałów (PNANO) – Uniwersytet w Le Mans oraz Magister Fizyki, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W procesie dydaktycznym uczestniczy kadra dwóch partnerskich uczelni, która prowadzi badania naukowe są na światowym poziomie nad otrzymywaniem i charakteryzacją właściwości fizycznych układów niskowymiarowych m.in. nanocząstek i nanokompozytów magnetycznych, cienkich warstw, nanomateriałów węglowych oraz innych obiektów o rozmiarach nano. Studenci studiów magisterskich są intensywnie włączani w prowadzone prace eksperymentalne oraz symulacje numeryczne obiektów niskowymiarowych a wyniki ich prac są często publikowane jako efekt współpracy międzynarodowej Instytutu Fizyki UŚ z Uniwerstetem w Le Mans.

Warunkiem otrzymania podwójnego dyplomu jest realizacja w semestrze IV modułu Praktyka (Internship) na uczelni partnerskiej w języku angielskim. W trakcie pobytu we Francji student prowadzi badania naukowe w ramach pracy magisterskiej w zakresie wybranego tematu z nanofizki pod kierunkiem opiekuna naukowego z Francji (Uniwersytet Le Mans) i Polski (Uniwersytet Śląski). Dodatkowo w semestrze II studenci mają możliwość zaliczenia modułu Pracownia fizyczna (Lab internship) w języku angielskim na Uniwersytecie w Le Mans. W trakcie zajęć studenci poznają techniki badawcze nano- i mezomateriałów dostępne w obu partnerskich jednostkach.

Praca magisterska przygotowywana jest przez studentów w języku angielskim. Podobnie jej obrona i egzamin magisterski przeprowadzane w tym samym języku przez wspólną komisję polsko-francuską. Wyjazdy zagraniczne studentów są realizowane dzięki finansowemu wsparciu m.in. Ambasady Francji w Polsce oraz funduszy europejskich (program Erasmus +).

Absolwenci specjalności Nanofizyka i materiały mezoskopowe – modelowanie i zastosowanie mają możliwość kontynuacji badań naukowych na studiach doktoranckich we współpracy z uczelnią francuską, w tym także studiach w trybie co – tutelle. Dzięki realizacji podwójnego programu studiów absolwenci uzyskują nie tylko niezbędne umiejętności w dalszej karierze akademickiej, ale również są dobrze przygotowani do pracy w innowacyjnych firmach o profilu nanotechnologicznym.

img
return to top