Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta – Uniwersytet Warszawski

16.11.2020 - 12:47 aktualizacja 16.11.2020 - 13:22
Redakcja: Maciej Bisaga

Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta – grupa badawcza (dyscyplina nauki biologiczne) w Zakładzie Molekularnych Podstaw Homeostazy Metali u Roślin Instytutu Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zmianami) i Statutem UW

Warunki zatrudnienia: 1 pełen etat, czas określony; zatrudnienie na czas realizacji projektu NCN OPUS 18 – na okres 48 miesięcy. Kandydat wyłoniony w konkursie będzie podlegał regularnym ocenom okresowy

Od kandydata wymagane są:

 1. Stopień naukowy doktora w zakresie: biologii, biotechnologii, biochemii, biofizyki bądź pokrewne, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (nie wliczając okresów urlopów macierzyńskich/rodzicielskich/ojcowskich i wychowawczych);
 2. dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych;
 3. plan dalszej działalności badawczej;
 4. duża samodzielność naukowa oraz bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnymzespole naukowym;
 5. Pożądane: (a) doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnej; (b) umiejętność korzystania z narzędzibioinformatycznych stosowanych w biologii molekularnej; (c) znajomość metod statystycznych stosowanych w naukach eksperymentalnych; (d) znajomość metod analitycznych stosowanych przy oznaczaniu stężenia metali w próbkach biologicznych; (e) doświadczenie dydaktyczne (prowadzenie ćwiczeń, opieka nad studentami studiów magisterskich). Nie jest konieczne spełnienie wszystkich kryteriów
 6. pożądany staż zagraniczny lub widoczna aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, współpraca z partnerami zagranicznymi dokumentowana wspólnymi publikacjami;
 7. skontaktowanie się z kierownikiem projektu w ramach którego będzie zatrudniony kandydat – dr hab. Anną Barabasz.a.barabasz@uw.edu.pOpis podstawowych obowiązków : realizacja zaplanowanych w projekcie zadań badawczych, opieka nad doktorantem oraz studentem studiów magisterskich, sporządzanie raportów, publikowanie wyników badań w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz monografiach naukowyc

  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć:

  1. podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”.;
  2. kopia dyplomu doktora;
  3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania ze strony UW http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/);
  4. 1 fotografię;
  5. życiorys naukowy;
  6. spis publikacji;
  7. informację o przebiegu pracy zawodowej;
  8. list motywacyjny;
  9. opinię ostatniego przełożonego lub promotora pracy doktorskiej.
  10. Oświadczenie kandydata przystępującego do konkursu :” Oświadczam, że zapoznałem/ łam się i akceptuję zasadyprzeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela, udostępniane na stronie internetowej wydziału”

   (pkt. 5-8 w wersji elektronicznej na adres: dziekanat@biol.uw.edu.pl oraz a.barabasz@uw.edu.pl

    

   Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Ilji Miecznikowa 1 pok. 104 A) terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 10:00.

   Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata.

   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 25 stycznia 2021 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową Rady Wydziału kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

   Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

   DZIEKAN Wydziału Biologii UW

   Prof. dr hab. Krzysztof Spalik

    

   Ogłoszenie_praca_adiunkt badawczy_biol_zmphmur_do_23_grudnia.pdf

    

return to top