Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Biotechnologia i biologia eksperymentalna roślin

Prace naukowe w zakresie biotechnologii i biologii eksperymentalnej roślin koncentrują się na następujących tematach badawczych:

1. Analiza struktury i ewolucji genomu roślinnego na poziomie cytomolekularnym.

Badania te obejmują analizę struktury chromatyny w różnych fazach cyklu komórkowego, analizę wielkości genomów jądrowych u różnych gatunków oraz fizycznej lokalizacji genów i niekodujących sekwencji DNA, w tym genów odpowiadających za ważne cechy użytkowe u roślin uprawnych. Przedmiotem badań jest również detekcja i charakterystyka przemian chromosomowych, zachodzących podczas procesów filogenetycznych, ontogenetycznych i w wyniku zabiegów biotechnologicznych. Oceniana jest także stabilność genomu roślinnego poddanego działaniu fizycznych i chemicznych czynników mutagennych. Badania prowadzone są często na gatunkach uznanych za modelowe, co zwiększa interdyscyplinarność i złożoność analiz.

img

2. Genomika funkcjonalna roślin uprawnych i modelowych.

Prowadzone badania mają na celu identyfikację i określenie roli genów związanych z wybranymi procesami rozwojowymi roślin oraz genów kontrolujących reakcję roślin na stresy abiotyczne. Podstawowymi obiektami badań są: gatunek uprawny (Hordeum vulgare) oraz modelowy (Arabidopsis thaliana). U H. vulgare badania dotyczą identyfikacji i charakterystyki działania genów:

 • kontrolujących rozwój systemu korzeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem włośników;
 • związanych z metabolizmem brassinosteroidów i strigolaktanów w aspekcie ich roli w rozwoju pędu;
 • związanych z reakcję roślin na stresy abiotyczne ze szczególnym uwzględnieniem stresu niedoboru wody;
 • odpowiedzialnych za procesy naprawy DNA.

Prowadzone są także prace nad określeniem roli epigenetycznych modyfikacji, w szczególności metylacji DNA, w adaptacji roślin do warunków stresowych. Odrębnym przedmiotem badań są genetyczne i epigenetyczne mechanizmy kontrolujące procesy regeneracji roślin w kulturze in vitro, badane u A. thaliana w aspekcie identyfikacji kluczowych genów determinujących plastyczność rozwojową roślin oraz ich regulacji na poziomie transkrypcyjnym i potranskrypcyjnym. U jęczmienia prowadzone są prace nad identyfikacją molekularnych mechanizmów prowadzących do albinizmu w kulturze izolowanych mikrospor in vitro.

3. Analizy morfogenetyczne i matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju organów roślinnych.

Badania dotyczą regulacji morfogenezy organów i tkanek roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem morfogenezy wierzchołka korzenia i pędu oraz powstawania organów bocznych. Modelowanie oraz ilościowa analiza wzrostu i geometrii organów wzbogacone są badaniami biomechanicznych podstaw wzrostu, w tym roli cytoszkieletu i właściwości mechanicznych ściany komórkowej w regulacji wzrostu merystemów apikalnych i bocznych. Modelowanie matematyczne wzrostu z uwzględnieniem ukierunkowanych podziałów komórek i symulacje komputerowe oparte są na danych empirycznych. Umożliwia to w ujęciu biomechanicznym rozpoznawanie cech fenotypowych ważnych w hodowli roślin użytkowych.

img

4. Geneza i funkcja potencjałów elektrycznych u roślin.

Powstawanie elektrycznych gradientów jest fundamentalnym przejawem przekazywania sygnałów  u roślin. Badania dotyczą zmian potencjału membranowego plazmalemmy i modulacji aktywności wolnych kanałów wakuolarnych (SV channels) w odpowiedzi na światło, temperaturę, metale ciężkie, hormony i inne czynniki. W badaniach zastosowane są dwie podstawowe techniki – technika patch‑clamp i elektrod wewnątrzkomórkowych.

 

5. Analizy komunikacji symplastowej oraz udziału fizyko-chemicznych zmian ściany komórkowej w różnicowaniu komórek.

Mechanizmy różnicowania komórek roślinnych poznawane są w aspekcie komunikacji symplastowej oraz zmian fizyko-chemicznych ściany komórkowej. Badania komunikacji symplastowej dotyczą analizy tworzenia domen symplastowych w rozwoju roślin od zarodka do siewki oraz ich roli w powstawaniu tkanek i organów a także zmian tego procesu, wymuszanych warunkami środowiska. Analizy tego typu mogą się przyczynić się do pełniejszego poznania roli symplastu i apoplastu w rozwoju roślin, a co za tym idzie wykorzystania w przyszłości tej wiedzy do „projektowania” roślin o wymaganych cechach.

 

W badaniach wykorzystuje się następujące metody badawcze:

 • cytometrię przepływową i obrazową;
 • techniki cytogenetyki molekularnej, m. in. fluorescencyjną hybrydyzację DNA-DNA in situ i immunobarwienia;
 • testy genotoksyczności (TUNEL, kometowy);
 • techniki obrazowania 3D z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej i zaawansowanych metod cyfrowej obróbki obrazu;
 • techniki edycji genomu i mutagenezy ukierunkowanej (system CRISPR/Cas9)
 • transmisyjną i skaningową mikroskopię elektronową;
 • markery molekularne (AFLP, SSR, SNP);
 • klonowanie i sekwencjonowanie i DNA, w tym sekwencjonowanie z wykorzystaniem NGS;
 • analizy transkryptomów z wykorzystaniem mikromacierzy DNA, Real-Time qPCR; RNA-seq
 • metody analizy różnicowej proteomów;
 • strategię TILLING;
 • techniki bioinformatyczne;
 • techniki kultur in vitro roślin, kultury pylnikowe, kultury izolowanych mikrospor i kultury protoplastów;
 • techniki transformacji genetycznej z wykorzystaniem Agrobacterium;
 • klasyczne pomiary elektrofizjologiczne; pomiary techniką patch clamp; komórkową sondę ciśnieniową;
 • badania tensometryczne z wykorzystaniem testów reologicznych;
 • modelowanie komputerowe wzrostu i rozwoju organów roślin z zastosowaniem metody tensora wzrostu w ujęciu biomechanicznym
 • wykorzystaniem metod numerycznych;
 • immunohistochemia na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego
 • wykorzystanie fluorochromów do analizy komunikacji symplastowej w warunkach in vivo i in vitro na poziomie mikroskopu świetlnego (jasne pole i mikroskop konfokalny).
img
return to top