Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Agnieszka Gołda

15.04.2020 - 11:24, aktualizacja 02.06.2020 - 12:36
Redakcja: an

Agnieszka Gołda - zdjęcie profilowedr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ
e-mail: agnieszka.golda@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • teoria i historia bibliografii (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego),
 • czasopiśmiennictwo religijne,
 • współczesna prasa bibliologiczna i informatologiczna,
 • informacja regionalna,
 • obsługa informacyjna mniejszości narodowych i etnicznych.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2019 – Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2002 – Monografia bibliograficzna. Analiza modelowa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1998 – Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939 – próba monografii bibliograficznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Bibliografia w służbie nauki i czytającej publiczności. Zadania bibliografów w świetle wypowiedzi teoretyków i praktyków okresu II Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia / Agnieszka Gołda. // W: Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga / pod red. Zdzisława Gębołysia. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. – S. 77-92.
 2. Statystyka księgoznawcza w II Rzeczypospolitej w świetle wypowiedzi teoretycznych / Agnieszka Gołda. // Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy / red. tematyczny Agnieszka Gołda, Bogumiła Warząchowska. – Nr 1, Z teorii, historii i metodyki bibliografii. – Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, – S. 38-57.
 3. Z problemów form piśmienniczych bibliografii w środowisku cyfrowym / Agnieszka Gołda. // Przegląd Biblioteczny. – R. 86, z. 4 (2018), s. 485-508.
 4. Helena Drège (1888-1956). Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa dwudziestolecia międzywojennego / Agnieszka Gołda. // W: O etosie książki. Studia z dziejów bibliotek i kultury czytelniczej / pod red. Teresy Wilkoń. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 223-241.
 5. Historia bibliografii polskiej w świetle publikacji dwudziestolecia międzywojennego / Agnieszka Gołda. // W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek / pod red. Arkadiusza Pulikowskiego. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 147-168.
 6. Informacje bibliograficzne na łamach czasopisma „Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (1995-2015) / Agnieszka Gołda.// Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. – T. 107 (2017), s. 115-130.
 7. Stefan Vrtel-Wierczyński jako recenzent drugiego wydania Bibliografii bibliografii polskich Wiktora Hahna / Agnieszka Gołda. // Forum Bibliotek Medycznych. – R. 10, nr 1 (2017), s. 508-523.
 8. Z zagadnień form bibliografii. Monografia bibliograficzna / Agnieszka Bajor. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2005. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 77). – 162, [1] s.
 9. Monografia bibliograficzna. Analiza modelowa / Agnieszka Bajor. – Częstochowa : Wydawnictwo “e media”, 2003. – 243 s.
 10. Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939 / Agnieszka Bajor, Zbigniew Żmigrodzki. – Częstochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej EDUCATOR, 2002. – 176, [4] s.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej,
 • Komitet Techniczny nr 242 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Sekcja Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.
return to top