Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk o Kulturze
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Achtelik

14.04.2020 - 14:11, aktualizacja 11.10.2023 - 12:32
Redakcja: an

dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. UŚ

od października 2019 w Instytucie Nauk o Kulturze [50%] oraz Instytucie Literaturoznawstwa [50%]

e-mail: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5808-6738

Tematyka badawcza:

 • historia i teoria kultury,
 • przemiany zachodzące we współczesnej literaturze polskiej,
 • związki polsko-włoskie,
 • literatura podróżnicza ze szczególnym uwzględnieniem motywów włoskich w literaturze polskiej oraz problematyki miasta.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2016 – Sprawcza moc przechadzki, czyli polski literat we włoskim mieście, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2001 – Przestrzeń kulturowa jako przedmiot kreacji artystycznej. Wenecja w polskiej literaturze XIX i XX wieku, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Magisterium

1997 –  Motywy akwatyczne w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski.

Wybrane publikacje:

 1. Literackie obrazy miasta w nauczaniu polonistycznym cudzoziemców. „Postscriptum Polonistyczne” 2021, nr 2, s. 1-18.
 2. Reportaż jako narzędzie w przekazie wiedzy o kulturze polskiej. W: Literackie obrazy kultury : perspektywa glottodydaktyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa  2020, s. 123-133.
 3. O polskiej gościnności, czyli elementy kultury polskiej w nauczaniu obcokrajowców. „Kwartalnik Polonicum” 2018, nr 28/29, s. 47-51.
 4. W kręgu (glotto)dydaktyki, red. nauk. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2018, ss. 682 s. ISBN 978-83-226-3584-1.
 5. Sprawcza moc przechadzki, czyli Polski literat we włoskim mieście. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2015, ss. 221. ISBN 978-83-8012-363-2.
 6. Miasto w „Zeszytach Literackich”. W: Prace ofiarowane Profesor Marii Pawłowiczowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, s. 184-199.
 7. Pomiędzy przestrzenią piękna a cierpieniem : wokół opowiadań włoskich Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze” T. 9 (2005), s. 135-145.
 8. Tekst literacki jako źródło wiedzy o kulturze. W: Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym : materiały z międzynarodowej konferencji Stowarzyszenia „Bristol”. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2004, s. 417-421.
 9. Podróże włoskie Henryka Sienkiewicza. W: Sienkiewicz : pamięć i współczesność. Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny, Lublin 2003, s. 151-159.
 10. Wenecja mityczna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Wydawnictwo „Gnome”. Katowice 2002, ss. 162. ISBN 83-87819-57-3.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych:

 • Towarzystwo Kulturoznawcze (oddział w Katowicach),
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”, prezes,
 • Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza,
 • Towarzystwo Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ,
 • Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Aleksandra Achtelik, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Culture Studies (the leading discipline) and the Institute of Literary Studies (the secondary discipline), the University of Silesia in Katowice

aleksandra.achtelik@us.edu.pl

ORCID 0000-0002-5808-6738

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Achtelik

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=fdNDi1AAAAAJ

Research interests:

 • history and theory of culture,
 • changes taking place in contemporary Polish literature,
 • Polish-Italian relations,
 • travel literature with particular emphasis on Italian motifs in Polish literature and the problems of the city.

Recent publications:

 1. Literackie obrazy miasta w nauczaniu polonistycznym cudzoziemców [Literary images of the city in teaching Polish to foreigners]. „Postscriptum Polonistyczne” 2021, no. 2, pp. 1-18.
 2. Reportaż jako narzędzie w przekazie wiedzy o kulturze polskiej [Reportage as a tool for transferring knowledge about Polish culture]. In: Literackie obrazy kultury : perspektywa glottodydaktyczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2020, pp. 123-133.
 3. O polskiej gościnności, czyli elementy kultury polskiej w nauczaniu obcokrajowców [Elements of knowledge about Polish culture for teaching foreigners through examples of the cultural connotation of Polish hospitalit]. „Kwartalnik Polonicum” 2018, no. 28/29, pp. 47-51.

return to top