Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

Mirosława Pindór

15.04.2020 - 13:09, aktualizacja 14.05.2020 - 14:29
Redakcja: an

Mirosława Pindór - zdjęcie profilowedr hab. Mirosława Pindór, prof. UŚ
e-mail: miroslawa.pindor@us.edu.pl

Tematyka badawcza:

 • życie kulturalne mniejszości polskiej w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego,
 • teatr polskiej grupy autochtonicznej na Zaolziu,
 • polski teatr na czeskim Śląsku oraz czeski i słowacki teatr na Śląsku,
 • polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne w Cieszynie i Czeskim Cieszynie,
 • współpraca transgraniczna Polska – Czechy w zakresie kultury i nauki w subregionach Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Kłodzkiej.

Stopnie i tytuły naukowe:

Habilitacja

2015 –  Kultura (zwłaszcza teatralna) pogranicza polsko-czeskiego w Cieszyńskiem, Uniwersytet Śląski.

Doktorat

2001 – Powojenne polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne w miastach granicznych Cieszynie i Českem Tĕšínĕ, Uniwersytet Jagielloński.

Magisterium

1986 –  Najciekawsze inscenizacje „Balladyny” na scenach polskich. 1909-1974, Uniwersytet Jagielloński.

Wybrane publikacje:

 1. Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty teatralne. Cieszyn – Český Tĕšín 1945–1999. Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne „Gnome”, Katowice 2006, ss. 290.
 2. Teatr w Cieszynie i jego stuletnie dzieje (1910–2010), Logos Press, Cieszyn 2010, ss. 104.
 3. Teatry narodowe. Tradycja i współczesność = Národní divadla. Tradice a současnost (współred. K. Olbrycht), Uniwersytet Śląski, Cieszyn 2003, ss. 62. ISBN 83-88410-21-0.
 4. Pięćdziesiąt pięć lat polskiego teatru na Śląsku za Olzą, „Śląskie Miscellanea”, t. 20, K. Heska-Kwaśniewicz, Studio Noa, Katowice 2007, s. 142–154. 
 5. Ku poszerzeniu polsko-czeskiego dialogu społeczno-kulturowego. Współczesne transgraniczne formy upowszechniania kultury na przykładzie Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Kłodzkiej, (w:) Upowszechnianie kultury – wyzwaniem dla współczesnej edukacji kulturalnej, red. K. Olbrycht, E. Konieczna, J. Skutnik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 169–191.
 6. Festiwal Teatrów Moraw i Śląska w Czeskim Cieszynie, (w:) O divadle 2008. Příspěvky pronesené na teatrologických konferencích v Uměleckém centru  Univerzity Palackého v Olomouci, red. J.  Štefanides, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2009, s. 73-87.
 7. Polska krytyka teatralna na Zaolziu, (w:) Krytyka literacka na Śląsku, red. K. Heska-Kwaśniewicz, J. Lyszczyna, Polska Akademia Nauk ; Studio Noa, Katowice 2009, s. 165–180.
 8. Helmuta Kajzara obrazy rozproszone w Lothe Lachmann Videoteatrze „Poza”, „Świat i Słowo” 2011, nr 1 (16), s. 147–160.
 9. Jedno czy dwa miasta? Polityczne i kulturalne aspekty współpracy Cieszyna (RP) i Českého Těšína (RC) w latach 1990–2010, „Świat i Słowo” 2012, nr 19, s. 27–44.
 10. Kultura teatralna Cieszyna (i Czeskiego Cieszyna), w: „Encyklopedia Województwa Śląskiego”. Red. R. Kaczmarek, 2018, t. 5, s. 1-37. ISBN 978-83-64210-58-7.

Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych

 • Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Katowicach (od 2003),
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – Oddział w Cieszynie (od 2009),
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Komisja Nauk Filologicznych (od 2012).
return to top