Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty indywidualne (aktualne w 2024 roku)

Wielu pracowników Instytutu Nauk Teologicznych prowadzi indywidualną działalność naukową. Wachlarz zainteresowań badawczych jest bardzo szeroki, a projekty dotyczą praktycznie wszystkich subdyscyplin teologicznych. Nie brak również badań interdyscyplinarnych. Poniżej prezentujemy projekty aktualnie realizowane w ramach naszego Instytutu.

Apostolstwo Chorych. Doświadczenia polskie i holenderskie -(...) Apostolstwo Chorych. Doświadczenia polskie i holenderskie - podstawy teologiczne - perspektywy duszpasterskie we współczesnym kontekście społecznym

Nazwa projektu badawczego: Apostolstwo Chorych

Realizujący: ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ

Opis projektu: 

Celem projektu jest finalizowanie prac nad tłumaczeniami źródeł holenderskich dotyczących funkcjonowania Apostolstwa Chorych w Holandii. Nastąpi także przygotowanie struktury oraz pierwszych dwóch rozdziałów książki o podobnym tytule, która będzie miała charakter książki profesorskiej.

Okres realizacji projektu: 

01.01.2021 – 31.12.2025

 

Dysfunkcyjne schematy psychologiczne a życie duchowe Dysfunkcyjne schematy psychologiczne a życie duchowe

Nazwa projektu badawczego: Uwarunkowania życia duchowego

Realizujący: ks. dr Krzysztof Matuszewski

Opis projektu: 

Projekt dotyczy badań związków psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka z jego życiem duchowym.

Poszukiwania mają charakter interdyscyplinarny, skoncentrowany wokół relacji między duchowością a psychoterapią – zwłaszcza dysfunkcyjnymi schematami funkcjonowania (terapia schematów oraz poznawczo-behawioralna) a życiem religijnym. Każde doświadczenie duchowe człowieka może być oddolnie modyfikowane przez dezadaptacyjne schematy. Np. schemat osłabionej autonomii i braku dokonań związany z wczesnymi doświadczeniami w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz niezaspokojeniem podstawowych potrzeb emocjonalnych może sprzyjać nadmiernemu perfekcjonizmowi w życiu religijnym (styl kompensacyjny) lub małym zaangażowaniem, wycofaniem czy (styl unikania). W badaniach istotne będzie poszukiwanie, jakie treści religijne mogą wzmacniać lub modyfikować schemat. Wykorzystanie pomocniczej roli psychologii w rozumieniu i kształtowaniu życia duchowego (np. w ramach towarzyszenia, kierownictwa duchowego czy w innym kontekście duszpasterskim może sprzyjać bardziej właściwemu rozłożeniu akcentów
w kształtowaniu duchowości konkretnego człowieka.

Okres realizacji projektu: 

01.01.2021 – 31.12.2024

Interseksualizm. Studium teologicznomoralne Interseksualizm. Studium teologicznomoralne

Nazwa projektu badawczego: Interseksualizm. Studium teologicznomoralne

Realizujący: ks. dr Wojciech Surmiak

Opis projektu: 

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2021 – 31.12.2024

Teologia pism Janowych Teologia pism Janowych

Nazwa projektu badawczego: Teologia pism Janowych

Realizujący: dr Beata Urbanek

Opis projektu: 

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2021 – 31.12.2024

Studium narracji i teologii Pism Janowych Studium narracji i teologii Pism Janowych

Nazwa projektu badawczego: Pisma Janowe

Realizujący: ks. dr Dawid Ledwoń

Opis projektu: 

Celem podejmowanych prac egzegetycznych, wpisanych w rozwój soteriologii biblijnej, są wieloaspektowe badania Pism Janowych w ujęciu synchronicznym. Przedmiot szczególnego zainteresowania stanowią zagadnienia znajdujące się na styku rozwijanej w nich paterologii i chrystologii. Wpisują się w nie następujące tematy badawcze:

1. Jezus jako pielgrzym w czwartej Ewangelii
2. Nawrócenie w czwartej Ewangelii
3. Świadectwo Ojca w Ewangelii Jana w świetle najnowszych badań egzegetycznych.

Poszczególne etapy studium w przyjętej wyznacza: delimitacja tekstu zmierzająca do precyzyjnego wyodrębnia przedmiotu badań, następnie analiza literacka, która obejmuje badanie syntaktyki teksu oraz jego warstwy semantycznej i teologicznej. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej w Bibliotece Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie (1-10.09.2022) oraz konsultację naukową podczas trzydniowego Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich (19-21.09.2022).

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2022 – 31.12.2029

Troska chrześcijan różnych wyznań o globalizację solida(...) Troska chrześcijan różnych wyznań o globalizację solidarności

Nazwa projektu badawczego: Troska chrześcijan różnych wyznań o globalizację solidarności

Realizujący: Ks. dr Tomasz Gwoździewicz

Opis projektu: 

Projekt ma za zadanie ukazać solidarność jako zasadę życia społecznego o której realizację zabiegają różne wspólnoty chrześcijańskie. Solidarność na płaszczyźnie społecznej, międzynarodowej a także religijnej są konieczne we współczesnym świecie i pozwalają na zaangażowanie na rzecz budowania dobra wspólnego. Projekt szczególnie zwróci uwagę na etycznomoralny wymiar solidarności, ukazując deformacje w jej realizacji a także perspektywy budowania pokoju, rozwoju społeczeństw i moralności w oparciu o tę kategorię życia społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2023 – 31.12.2024

 

Małżeństwa bliźniąt syjamskich Małżeństwa bliźniąt syjamskich

Nazwa projektu badawczego: Małżeństwa bliźniąt syjamskich

Realizujący: Dr Monika Gwóźdź

Opis projektu: 

W ramach realizacji wskazanego wyżej tematu uwaga zostanie skupiona na interdyscyplinarnym opracowaniu zagadnień związanych z prawem do zawarcia małżeństwa przez osoby zrośnięte ciałami czyli bliźnięta nierozdzielone nazywane bliźniętami syjamskimi. Dorosłych bliźniąt syjamskich jest stosunkowo niewiele, jednak ich podmiotowa odrębność, a jednocześnie fizyczna jedność wymaga pogłębionej analizy prawa do zawarcia małżeństwa w świetle cywilnych i religijnych porządków prawnych. Szczególnych akcent położony będzie na analizę norm kanonicznych obowiązujących w Kościele katolickim.

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2023 – 31.12.2025

 

Współczesne kierunki eklezjologii, duchowości chrześcija(...) Współczesne kierunki eklezjologii, duchowości chrześcijańskiej, pentekostalizmu i ekumenizmu – przejawy, teologia, wyzwania

Nazwa projektu badawczego: Współczesna eklezjologia, duchowość i ekumenizm

Realizujący: Ks. dr Przemysław Sawa

Opis projektu: 

Projekt zakłada badania w zakresie współczesnej eklezjologii, duchowości chrześcijańskiej oraz ekumenizmu.

Wśród głównych obszarów badawczych znajdują się:

 1. Nowe perspektywy rozumienia Kościoła i ich teologiczne uzasadnienie.
 2. Drogi odnowy Kościoła proponowane przez papieży „nowej ewangelizacji”: Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka oraz perspektywy rozwoju ich myśli.
 3. Przejawy i treść współczesnych zjawisk w chrześcijańskiej duchowości. Opis, teologia, ocena, wyzwania.
 4. Współczesne formy ewangelikalizmu i pentekostalizmu: zjawiskowość, teologia, historia i współczesność, wyzwania pastoralne.
 5. Katolicyzm ewangelikalny jako przetrzeń ekumenizmu Ducha ze wspólnotami ewangelikalnymi, pentekostalnymi i Nowymi Kościołami Charyzmatycznymi.
 6. Dialog ekumeniczny z Kościołami historycznymi i Kościołami wyboru (wolnymi): teologia i duchowość.
 7. Transpozycja pojęć i praktyk ewangelikalnych na grunt katolicki.

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2023 – 31.12.2025

Koncepcja zbawienia w myśli papieża Franciszka na tle trad(...) Koncepcja zbawienia w myśli papieża Franciszka na tle tradycji teologicznej i magisterium Ecclesiae

Nazwa projektu badawczego: Koncepcja zbawienia w myśli papieża Franciszka na tle tradycji teologicznej i magisterium Ecclesiae

Realizujący: Dr hab. Anna Woźnica, prof. UŚ

Opis projektu: 

Celem projektu jest ukazanie nowatorskiego charakteru myśli papieża Franciszka o wspólnotowym i powszechnym wymiarze zbawienia. Jego nauczanie sformułowane w encyklice Fratelli Tutti wnosi nowe światło w rozumienie zbawienia w jego aspekcie komunijnym oraz powszechnym. Papież Franciszek w swojej encyklice przyznaje możliwość zbawienia osobom spoza Kościoła i ukazuje wspólnotę jako korzystne miejsce do osiągnięcia indywidualnego zbawienia w przekonaniu, że nikt nie zbawia się inaczej jak we wspólnocie i uznaje konieczność wejścia do wspólnoty także nie chrześcijan.

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2023 – 31.12.2025

Stałe i zmienne elementy socjologicznej diagnozy, teologicz(...) Stałe i zmienne elementy socjologicznej diagnozy, teologicznej interpretacji i etycznej oceny aktywności ekonomicznej w nauczaniu społecznym Kościoła

Nazwa projektu badawczego: Źródła katolickiej nauki społecznej

Realizujący: Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ

Opis projektu: 

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2023 – 31.12.2025

Humanistyczna koncepcja zbawienia w filozoficznej refleksji (...) Humanistyczna koncepcja zbawienia w filozoficznej refleksji Luca Ferry. Próba oceny

Nazwa projektu badawczego: „Humanizacja Boga”, – „ubóstwienie człowieka” w refleksji Luca Ferry

Realizujący: Ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Opis projektu: 

Projekt dotyczy filozoficznej refleksji francuskiego myśliciela Luca Ferry (1951), który na przełomie XX i XXI stulecia proponuje oryginalną „humanistyczną koncepcję zbawienia człowieka”. Jako uważny obserwator współczesnego społeczeństwa zsekularyzowanego i rozczarowanego nowożytnością oraz współczesnością a także poddającego wszelkie możliwe autorytety i punkty odniesienia procesowi dekonstrukcji i krytyce, autor proponuje swoją specyficzną koncepcję antropologiczną zabawienia, dystansując się do klasycznych kryteriów zarówno transcendencji jak i materializmu/naturalizmu. Celem projektu jest próba krytycznego podejścia do rozwiązań Ferry, które korzystając z terminologii teologicznej, nadają jej zredukowany zakres. Jednocześnie myśl Ferry jest szansą na zauważenie roli immanencji ludzkiej w procesie humanizacji, prowadzącym do otwarcia się na transcendencję.

 

Okres realizacji projektu: 

01.01.2023 – 31.12.2024

Teologia moralna na przełomie XX i XXI wieku – perspekty(...) Teologia moralna na przełomie XX i XXI wieku – perspektywa amerykańska

Nazwa projektu badawczego: Teologia moralna na przełomie XX i XXI wieku – perspektywa amerykańska

Realizujący: dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

Opis projektu:

Teologia moralna podchodzi do kwestii ludzkich ze stanowiska kreowanego przez wiarę i doświadczenie, za pośrednictwem Pisma Świętego i tradycji chrześcijańskiej.

Celem podejmowanych prac jest próba przedstawienia zmian, które nastąpiły w amerykańskiej teologii moralnej w ciągu ostatnich kilku dekad. W toku prowadzonych badań dokonana zostanie analiza źródeł czołowych amerykańskich teologów moralistów, tzn.:

 • Janet Smith
 • James E. Keenan
 • Richard A. McCormick
 • Charles Curran

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2024

Poczucie własnej wartości w Biblii oraz w wybranych nurtac(...) Poczucie własnej wartości w Biblii oraz w wybranych nurtach psychologicznych. Wspólne oraz wykluczające się implikacje

Nazwa projektu badawczego: Poczucie własnej wartości w Biblii oraz w wybranych nurtach psychologicznych. Wspólne oraz wykluczające się implikacje

Realizujący: ks. dr Bartosz Zygmunt

Opis projektu:

Autor zbada temat poczucia własnej wartości w Piśmie Świętym oraz w wybranych nurtach psychologicznych. Przedstawi wspólne oraz wykluczające się główne założenia, fundamenty oraz implikacje.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2024

return to top