Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Nauk Teologicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespoły badawcze (aktualne w 2024 roku)

W ramach instytutu Nauk Teologicznych prace badawcze prowadzi kilka zespołów zajmujących się różnorodną tematyką teologiczną. Poniżej prezentujemy podejmowane przez nie tematy badawcze, członków zespołów, plany naukowe oraz efekty ich pracy.

Kierunki zmian we współczesnej teologii homiletycznej Kierunki zmian we współczesnej teologii homiletycznej

Nazwa zespołu badawczego: Teologia homiletyczna

Kierownik: ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk (Wydział Teologiczny)

Członkowie zespołu:

 1. Bartłomiej Kuźnik, dr, adiunkt WTL UŚ
 2. Mateusz Włosek, mgr lic., doktorant Szkoła Doktorska
 3. Krystian Salewski (student WTL UŚ), od 2024 r.

Opis projektu:

W najnowszych publikacjach homileci wskazują na priorytetową rolę homilii w przepowiadaniu słowa Bożego, akcentują mistagogiczny wymiar homilii. Szeroko omawiane są zagadnienia z zakresu homiletyki formalnej, zwłaszcza zaś retorycznego wymiaru przepowiadania. Ciągle natomiast aktualny jest postulat prowadzenia badań recepcji nauki Kościoła na temat przepowiadania słowa Bożego w polskiej praktyce kaznodziejskiej. Celem planowanych badań jest określenie kierunków rozwoju najnowszej teologii homiletycznej oraz stopnia poszukiwania nowych sposobów skutecznego głoszenia Ewangelii. Badania zespołu polegają na analizie stopnia dostosowania teorii i praktyki kaznodziejskiej do dokonujących się zmian kulturowych, antropologicznych i społecznych. Coraz bardziej zauważalne procesy sekularyzacyjne mają znaczny wpływ na teologię homiletyczną. Jej zadaniem jest wypracowanie – w świetle analizy aktualnej sytuacji – zasad i dyrektyw, dzięki którym kościelna posługa słowa może skutecznie wypełniać swoją misję. Powyższe zagadnienia są przedmiotem badań zespołu. Wymiernym efektem badań będą publikacje monografii i artykułów naukowych zaadresowanych do teologów, duszpasterzy, katechetów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką przepowiadania słowa Bożego. 

Okres realizacji projektu:  

01.01.2020 – 31.12.2026

Soteriologia biblijna w kontekście judaizmu i świata greck(...) Soteriologia biblijna w kontekście judaizmu i świata grecko-rzymskiego

Nazwa zespołu badawczego: Soteriologia biblijna

Kierownik: ks. prof. dr hab. Artur Malina

Członkowie zespołu: 

 1. Łukasz Bergel (doktorant Wydziału Teologicznego UŚ) 

Opis projektu:

Celem badań jest pogłębienie zrozumienia wybranych aspektów historycznego rozwoju teologii biblijnej Nowego i Starego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiącej jej zwornik soteriologii. Teksty wybierane do badań pod kątem związku z tym zakresem teologii biblijnej stanowią przedmiot analiz diachronicznych i synchronicznych, ukierunkowanych zarówno na odkrycie ich znaczenia w określonym momencie historycznym i kontekście społecznym, zwłaszcza judaizmu okresu Drugiej Świątyni i świata grecko-rzymskiego, jak i na zdeterminowanie ich funkcji świadectwa objawienia Bożego. Wymiernym efektem badań będą publikacje monografii i artykułów naukowych zaadresowanych do biblistów oraz upowszechnianie wyników badań w postaci praktycznych wprowadzeń w znaczenie tejże teologii dostępnych dla przedstawicieli innych dyscyplin teologicznych, dla których Biblia jest fundamentalnym źródłem. 

Okres realizacji projektu:  

01.02.2020 – 31.12.2024

W służbie komunii: małżeństwa i rodziny, Kościoła, sp(...) W służbie komunii: małżeństwa i rodziny, Kościoła, społeczeństw i narodów = At the Service of Communion: of Marriage and Family, the Church, Society and Nations

Nazwa zespołu badawczego: Prawo – kultura – integracja = Law – Culture – Integration

Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ

Członkowie Zespołu:

 1. h. c. Prof. PhDr. Pavol Dancák, University of Presov, Slovakia
 2. Prof. Dr hab. Damián Němec, Palacký University in Olomouc, Czech Republic
 3. ks. dr Przemysław Sawa, adiunkt WTL UŚ

Opis projektu:

Celem zadania badawczego jest odkrycie „na nowo” i pogłębienie prawdy, że prawo i jego kultura stanowią ważny czynnik partycypacji, uwspólnotowienia, jednoczenia w różnorodności, a szerzej – humanizacji świata (personalizacji człowieka i personalizacji świata w relacji do człowieka). Badania ukierunkowane będą ku „ekumenicznej” identyfikacji i komunikacji prawd/wartości/praw i obowiązków, które współcześnie należy uznać za istotne dla obrony i promocji godności osoby (człowieka i chrześcijanina), chrześcijańskiej tożsamości małżeństwa i rodziny, jak również obecności „ducha” chrześcijańskiego we wspólnotach i społecznościach lokalnych, społeczeństwach i narodach oraz systemach prawnych państw jednoczącej się Europy. Realizacji wymienionego celu służyć będzie przyjęty „klucz” metodologiczny: paradygmat „spotkania” myśli Wschodu i Zachodu (spotkania na interdyscyplinarnym polu badań przedmiotowej problematyki, głównie przedstawicieli kościelnej myśli prawnej i teologów i filozofów). 

Okres realizacji projektu:  

01.01.2020 – 31.12.2025

Ku dialogowi (między)kulturowemu. Kształcenie nauczycieli (...) Ku dialogowi (między)kulturowemu. Kształcenie nauczycieli religii

Nazwa zespołu badawczego: Edukacja religijna wobec przemian religijno-kulturowych w Europie

Kierownik: ks. dr hab. Roman Buchta, prof. UŚ

Członkowie zespołu: 

 1. prof. dr hab. Anna Zellma – Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Opis projektu:

Tematyka dialogu kulturowego w dobie dynamicznie rozwijającej się technologii komunikacyjnej wymaga uwagi. Szczególnie jest to ważne w kontekście unifikującej globalizacji, tworzenia się ponadnarodowych struktur, w opozycji do których zachodzą procesy przeciwstawne: akceleracji i fragmentaryzacji życia społecznego, a wszystko to w obrębie społeczeństw wielokulturowych. Tematyka dialogu kulturowego w warunkach komunikacji międzykulturowej zachodzi w oparciu o podstawowe założenia fenomenologicznej koncepcji tożsamości kulturowej. Każda kultura postrzega rzeczywistość w inny, charakterystyczny dla siebie sposób, wykształcając odmienne paradygmaty przekonań, zbiory wartości i postaw, tradycje i zwyczaje. To sprawia, że multikulturalizm, transkulturowość, dialog międzyreligijny, ekumenizm czy też regionalizm dotyczą wszystkich.

Okres realizacji projektu:  

01.01.2022 – 31.12.2024

Problem parafii „międzykulturowych” w kontekście Polsk(...) Problem parafii „międzykulturowych” w kontekście Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Nazwa zespołu badawczego: Parafie miedzykulturowe w Niemczech

Kierownik: ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary

Członkowie zespołu: 

ks. dr hab., prof. UŚ Bogdan Biela

Opis projektu:

Projekt badawczy ma celu ukazanie w świetle dokumentu Stolicy Apostolskiej pt. Pastorale Orientierungen für die interkulturelle Migrantenseelsorge (03.05.2022)  problemu postrzegania „imigrantów jako błogosławieństwo” w wspólnotach katolickich PMK w Niemczech. Zgodnie z postulatami dokumentu projekt pragnie pokazać na ile faktycznie imigranci są szansą dla ożywienia życia Kościoła lokalnego. Wiąże się to ściśle z pytaniem pastoralnym: co należy czynić aby wspólnoty lokalne wzbogacone różnorodnością kulturową migrantów mogły wykorzystać tę szansę dla ożywienia parafii. Zagadnienie to jest o tyle istotne, gdyż w niedalekiej przyszłości podobny problem może być bardzo aktualny także w Kościele w Polsce.

 

Okres realizacji projektu:  

01.01.2024 – 31.12.2025

Kościół IV-IX w. - ludzie, wydarzenia, teologia Kościół IV-IX w. - ludzie, wydarzenia, teologia

Nazwa zespołu badawczego: Kościół IV-IX w. – ludzie, wydarzenia, teologia

Kierownik: ks. dr hab., prof. UŚ Andrzej Uciecha

Członkowie zespołu: 

ks. dr Wojciech Kamczyk

Opis projektu:

Badania naukowe koncentrują się na działalności wybranych, wczesnochrześcijańskich pisarzy kościelnych (IV-VI w.), którzy posiadali istotny wpływ na rozwój chrześcijaństwa, zarówno na Wschodzie (m. in. Afrahat, Efrem Syryjczyk), jak i na Zachodzie (m. in. Augustyn z Hippony, Awit z Vienne, Faust z Riez). Celem badań jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jak w badanym okresie kształtowała się doktryna chrześcijańska, życie Kościoła, w jaki sposób przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich reagowali na wyzwania swoich czasów, w jakim zakresie uwarunkowania te wpłynęły na rozwój ich przekonań, poglądów i idei. Celem badań będzie wykazanie wpływu wybranych pisarzy chrześcijańskie starożytności na rozwój doktryny, duszpasterstwa i dyscypliny prawnej Kościoła.

Okres realizacji projektu:  

01.01.2024 – 31.12.2026

Dzieje Kościoła na Śląsku - ludzie i wydarzenia Dzieje Kościoła na Śląsku - ludzie i wydarzenia

Nazwa zespołu badawczego: Historycy Kościoła na Górnym Śląsku

Kierownik: ks. dr hab., prof. UŚ Damian Bednarski

Członkowie zespołu:

ks. prof. dr hab. Henryk Olszar

mgr Tomasz Nocoń (doktorant SD)

Opis projektu:

W ramach tematu badawczego ks. Henryk Olszar zajmie się polityczną i obywatelską działalnością księży diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, zaś Tomasz Nocoń, przedstawiciel Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, opracuje życie i działalność ks. Józefa Schuberta, kapłana diecezji katowickiej, prześladowanego przez system nazistowski w Niemczech i komunistyczny w Polsce. Ks. Damian Bednarski będzie kontynuował badania dotyczące emigracyjnej działalności abp. Józefa Gawliny, a także zaangażowania Watykanu w organizowanie struktur kościelnych na Górnym Śląska w  latach dwudziestych XX wieku.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2026

Teologia – racjonalność - relacje Teologia – racjonalność - relacje

Nazwa zespołu badawczego: Zespół badawczy teologów dogmatyków

Kierownik: dr hab. Marek Kita

Członkowie zespołu:

ks. prof. dr hab. Jan Słomka

ks. dr hab., prof. UŚ Jacek Kempa

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Opis projektu:

W ramach projektu chcemy zajmować się jednym z najistotniejszych obecnie zagadnień teologicznych, czyli wzajemną relacją wiary i rozumu, a więc pytaniem o wzajemne relacje  racjonalności i teologii. Celem projektu jest publikacja tekstów teologicznych, które przyczynią się do lepszego rozumienia wewnętrznej natury teologii oraz wzajemnych relacji teologii i racjonalności, a przez to do umacniania życia wiary w Kościele katolickim w Polsce.

 

Okres realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2027

Badania nad małżeństwem i rodziną w aspekcie antropologi(...) Badania nad małżeństwem i rodziną w aspekcie antropologiczno-teologicznym

Nazwa zespołu badawczego: Badania nad małżeństwem i rodziną w aspekcie antropologiczno-teologicznym

Kierownik: ks. dr hab., prof. UŚ Antoni Bartoszek

Członkowie zespołu:

ks. dr hab., prof. UŚ Arkadiusz Wuwer

ks. dr Wojciech Surmiak

dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

dr Monika Gwóźdź

ks. dr Maciej Basiuk

ks. dr Bartłomiej Kuźnik

ks. dr Tomasz Gwoździewicz

Opis projektu:

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach ma już doświadczenia w realizowaniu badań nad rodziną. Doświadczenia te związane są z prowadzeniem kierunku nauki o rodzinie. Badania naukowe nad rodziną były zintensyfikowane w okresie, kiedy to nauki o rodzinie po raz pierwszy znajdowały się na liście dyscyplin naukowych. Obecnie znów na tejże liście znajdują się. Na chwilę obecną z wielu względów nie jest możliwe stworzenie w Wydziale Teologicznym Instytutu Nauk o Rodzinie. Powołanie zespołu badań na małżeństwem i rodziną pozwoli zintensyfikować oraz zintegrować badania naukowe nad rodziną w ramach Instytutu Nauk Teologicznych, co może przyczynić się do umocnienia tegoż Instytutu. Do zespołu należą przedstawiciele różnych subdyscyplin teologicznych, prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku nauki o rodzinie.

Okres realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2025

Multisensoryczność i performatywność tekstu biblijnego Multisensoryczność i performatywność tekstu biblijnego

Nazwa zespołu badawczego: Multisensoryczność i performatywność tekstu biblijnego

Kierownik: s. dr hab. Joanna Nowińska

Członkowie zespołu:

Anna Skorupa (studentka WTL UŚ)

Daniel Kołodziejczyk (student WTL UŚ)

ks. Konrad Jaworecki (UKSW)

Opis projektu:

Istotą projektu jest przeprowadzenie badań tekstu całej Biblii pod kątem multisensoryczności i perfmatywnosci, poznanie sposobów przywoływania zmysłów w tekście i wykorzystywania odniesień do nich w procesie perswazji oraz tworzenia performansu, jako pokłosia semantyki hebrajskiego dbr. Proces badawczy będzie obejmował aspekt językowy (pojęcia), retoryczny (układy słowne, obrazy, układy treściowe), kulturowy (uwzględnienie pierwotnej oralności kultury semickiej i jej wpływu na kształt tekstu biblijnego),
psychologiczny (specyfikę uchwycenia sensorów, reakcji na nie i dalszej obróbki niesionego w tym procesie materiału oraz form performatywnych), neurodydaktyczny (rola zmysłów w procesie interioryzacji treści i jej memoryzacji, ….), teologiczny, teatralny, performatywny.

Okres realizacji projektu:

01.01.2024 – 31.12.2024

return to top