Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA BADAWCZE 2020 R. – Akademizacja miasta

16.02.2021 - 15:10 aktualizacja 23.04.2021 - 08:46
Redakcja: am
Tagi: osiągnięcia badawcze

W kolejnej odsłonie cyklu „Najważniejsze osiągnięcia badawcze 2020 r.” przedstawiamy projekt badawczy „Akademizacja miasta” dr hab. Anny Gomóły, prof. UŚ, dr hab. Małgorzaty Rygielskiej, dr Kamili Gęsikowskiej oraz dra Adama Pisarka z Instytutu Nauk o Kulturze.

Najważniejsze osiągnięcia badawcze 2020 r. Uniwersytet Śląski Wydział Humanistyczny

Akademizacja miasta

Projekt badawczy: Akademizacja miasta (realizacja etapu I: 2018–2020)

Uczestnicy projektu: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Rygielska, dr Kamila Gęsikowska, dr Adam Pisarek

Efektem dotychczasowych badań jest monografia: K. Gęsikowska, A. Gomóła, A. Pisarek, Kocynder. 50 lat  (WN Śląsk, Chorzów 2020, ss. 252).

 

  1. Czego dotyczą badania

Pierwszym, zakończonym etapem projektu były badania nad specyfiką studenckiego ruchu regionalnego (aktywnego od końca lat 60. XX w.) w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, a zwłaszcza nad – powstałym w 1970 r. – klubem „Kocynder”. Badaczy interesował wpływ aktywności studenckiej na animację kultury w GOP, należało go jednak rozpatrywać w kontekście realizacji długofalowych programów z zakresu polityki kulturalnej. Zasadniczym celem badań jest wpływ tych programów oraz ich realizacji na modyfikowanie specyfiki przemysłowych miast Śląska i Zagłębia przez oddolne „akademizowanie”, tj. integrowanie środowiska inteligenckiego i budowanie wartości kultury intelektualnej, a dzięki temu także aspiracji edukacyjnych młodzieży.

  1. Ranga badań

Projekt wyznacza nowy kierunek w badaniach nad instytucjami studenckimi rozumianymi nie jako agendy uczelni, lecz autonomiczne jednostki w miastach pozaakademickich i w ten sposób wpisuje się w obszar badań nad relacjami miasto – uniwersytet. Wyniki takich badań uczestnicy projektu przedstawiali podczas konferencji naukowych w Nowogrodzie Wielkim (28–30 sierpnia 2019) oraz Wilnie (22–23 października 2020), a także w postaci nagrań dostępnych w serwisie YT: https://www.youtube.com/watch?v=RWOX2iqZeGY. Projekt w sposób ciągły, wraz z aktualizacjami jest promowany również na platformie researchgate: https://www.researchgate.net/project/Academisation-of-the-city.

  1. Znaczenie badań dla otoczenia społecznego

Projekt Akademizacja miasta może być realizowany również w innych profilach i wymiarach.

Warto m.in. podjąć dalszą refleksję nad relacjami pomiędzy kulturą studencką a innymi segmentami społecznymi w odmiennych warunkach historycznych. Tego typu projekty współtworzą  – w sposób nowatorski i oryginalny – zróżnicowany obszar współczesnych badań humanistycznych, poszerzając go w istotny sposób o pogłębioną i empirycznie ugruntowaną refleksję nad wkładem instytucji uniwersyteckich i pozauniwersyteckich w rozwój kultury intelektualnej ramach konkretnych struktur miejskich.

Academisation of the City

Publication: K. Gęsikowska, A. Gomóła, A. Pisarek: Kocynder. 50 lat,  WN Śląsk, Chorzów 2020, 252 pages.

Research project: Academisation of the City (stage I: 2018-2020)

Researchers involved: Professor Anna Gomóła (team leader), Professor Małgorzata Rygielska, Kamila Gęsikowska, PhD, Adam Pisarek, PhD

 

  1. Description of the research

The first stage of the project involved research into the unique qualities of the regional student movement (since the 1960s) in the Upper Silesian Industrial Region, with particular focus on the “Kocynder” club established in 1970. The researchers were interested in students’ activities and their impact on animating culture in the region, which was placed in a larger context of long-term cultural politics. The aim of the research was to describe the impact of those politics and their execution on modifying the industrial character of the towns and cities in Upper Silesia and the Zagłębie region. That was achieved by grassroots “academizing”, i.e. integrating intelligentsia in the region and promoting the values of intellectual culture, thereby raising the educational aspirations of the local youth.

 

  1. Significance of the research

This project defines new directions of research into student institutions construed not as academic agencies but as autonomous units within towns and cities outside the university walls. Thereby this project contributes to a better understanding of the relations between academia and the city. Result of this research were shared during two conferences in Veliky Novgorod (28-30 August 2019) and Vilnius (22-23 Octoboer 2020) and as recordings available from https://www.youtube.com/watch?v=RWOX2iqZeGY. This project is also promoted at the researchgate.net platform: https://www.researchgate.net/project/Academisation-of-the-city

 

  1. Impact of the research

There is a wide scope for the implementation of the project in other spheres and dimensions. Reflection on the relations between student culture and other social segments, in various historical circumstances, is worth developing. The project contributes, in a groundbreaking way, to humanities research in all its varieties by offering in-depth, empirically verified insights into the contribution of both academic and nonacademic institutions to the development of intellectual culture within particular urban frameworks.

biała okładka, czarny napis KOCYNDER 50 lat

okładka monografii "Kocynder 50 lat" Na okładce tej książki widnieje nazwa chorzowskiego klubu studenckiego „Kocynder” przedstawiona w formie, którą zaproponował Roman Kalarus. Unikatowy, zaprojektowany przez niego wygląd liter-dłoni można odczytać metonimię – całość tworzoną przez części. „Kocynder” to instytucja, to miejsce (albo raczej kolejne miejsca na mapie Chorzowa) aktywności kulturalnej i rozrywki, ale to przede wszystkim przestrzeń współpracy i zespołowego działania. Na każdą literę-dłoń można spoglądać jak na części całości lub odrębną, odmienną od innych (i do pewnego stopnia autonomiczną), choć z nimi połączoną – całostkę. Te spojrzenia są komplementarne: całość powstaje z różnorodnych fragmentów, nie jest sumą, lecz pewną strukturą, zdynamizowaną wewnętrznie i reagującą na impulsy z zewnątrz. W kulturach świata ręce (dłonie) mają różne znaczenia symboliczne – na Śląsku na pewno kojarzą się z pracą: pracowitym ludziom „robota pali się w rękach”, mają „spracowane dłonie”, natomiast lenie i obiboki nie lubią „brudzić sobie rączek”. „Ręce do roboty” to metonimia pracującego człowieka czy też grupy współdziałających ludzi. Z tej perspektywy chcemy pokazać „Kocyndra” czytelnikom, taki bowiem obraz klubu wyłonił się z prowadzonych przez nas wywiadów. Obraz, który podsumowuje nasze badania i kilkuletnią współpracę z ludźmi „Kocyndra”. Dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ, dr Kamila Gęsikowska, dr Adam Pisarek

Teatrzyk Piosenki To My występujący na Balu Przebierańców w „Kocyndrze”, rok 1975. Na zdjęciu od lewej Bernard Sojka, Urszula Biniszkiewicz, Krzysztof Ochwat, Józef Ficek. Autor foto

Teatrzyk Piosenki To My występujący na Balu Przebierańców w „Kocyndrze”, rok 1975. Na zdjęciu od lewej Bernard Sojka, Urszula Biniszkiewicz, Krzysztof Ochwat, Józef Ficek. Autor fotografii: Stefan Kuziel.

Bal Rocznicowy w „Kocyndrze”, rok 1975 (15 listopada). Autor fotografii Stefan Kuziel.

Bal Rocznicowy w „Kocyndrze”, rok 1975 (15 listopada). Autor fotografii Stefan Kuziel.

return to top