Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Humanistyczny

Konkursy realizowane przez Narodowe Centrum Nauki

17.02.2021 - 09:59 aktualizacja 17.02.2021 - 15:40
Redakcja: am
Tagi: Narodowe Centrum Nauki

Zespół ds. Projektów Wydziału Humanistycznego UŚ zaprasza do wzięcia udziału w konkursach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs dla młodych doktorów – SONATINA 5

Kto może ubiegać się o uczestnictwo:

Osoby, które chciałyby ubiegać się o udział w konkursie (zwane inaczej wnioskodawcą) muszą posiadać stopień doktora  uzyskany w tym samym roku kiedy dana osoba się zgłasza do udziału w konkursie, do maksymalnie 3 lat wstecz ( okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku). Dodatkowe wymagania:

 1. Składany wniosek NIE MOŻE dotyczyć badań, które były i są finansowane z funduszy NCN ani z innych źródeł,
 2. Wniosek musi dotyczyć zatrudnienia kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowych przez narodowe centrum nauki w zakresie projektów badawczych.
 3. Zatrudnienie to musi zostać zaplanowane w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień doktora.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Co konkurs może zaoferować:

Zatrudnienie w uniwersytecie na stanowisku kierownika projektu badawczego na pełny wymiar pracy w formie umowy o pracę. Dodatkowo dla wnioskodawcy zaplanowany zostaje staż zagraniczny w okresie od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez niego ośrodku badawczym.  Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Zakres finansowy:

 1. Podana kwota przez doktoranta podczas wypełniania wniosku,
 2. Pobyt w ośrodku naukowym – 12 000 zł (kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju),
 3. Podróż do ośrodka naukowego w obydwie strony w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł.

Zakres Tematyczny możliwych badań:

Badania podstawowe lub aplikacyjne z następujących działów tematycznych:

 • Nauki Humanistyczne, społeczne i o sztuce,
 • Nauki ścisłe i techniczne,
 • Nauki o Życiu.

Termin:

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r. do godziny16.00.

 

Ogłoszenie konkursu SONATINA 5 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5


Konkurs Tango 5

Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Kto może ubiegać się o uczestnictwo:

Osoby, które chciałyby ubiegać się o udział w konkursie (zwane inaczej wnioskodawcą) muszą posiadać wcześniejsze doświadczenie w kierowaniu projektem bazowym lub uzyskały pisemną zgodę kierownika projektu bzowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 5.

Zakres finansowy oraz czasowy projektów:

 • Maksymalny budżet składanego projektu dla jednostek naukowych wynosi 250 tys. PLN na okres do 15 miesięcy,
 • Maksymalny budżet składanego projektu dla Konsorcji jednostek naukowych z przedsiębiorcami wynosi 3 mln PLN na okres do 36 miesięcy,
 • Bardziej szczegółowe informacje na temat budżetu i kwalifikowalności kosztów można znaleźć na stronie NCBR.

Zakres Tematyczny możliwych badań:

DOWOLNY – konkurs nie posiada ograniczenia tematycznego

Termin:

Konkurs będzie trwa od 1 lutego 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godziny 16.00). Okres ten zostanie podzielone na rundy:

 • runda I: od 1 lutego 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku,
 • runda II: od 1 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku (do godz. 16:00)

 

Ogłoszenie konkursu TANGO 5 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach realizowanych przez:

 • Narodowe Centrum Nauki
 • National Natural Science Foundation of China

 

Konkurs dwustronny Polska-Chiny – SHENG 2

Kto może ubiegać się o uczestnictwo:

Osoby, które chciałyby ubiegać się o udział w konkursie (zwane inaczej wnioskodawcą) określane są jako polskie zespoły badawcze

Cel konkursu:

Celem konkursu jest partnerskie tworzenie oraz realizacja  projektów, która przejawia się równoległą oceną formalną i merytoryczną wniosków. Finansowanie otrzymają tylko te, które uzyskają rekomendację obydwu stron – NCN i NSFC.

Co konkurs może zaoferować:

W konkursie SHENG 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego. Projekt może zostać zaplanowany na 36 miesięcy.

Zakres finansowy:

Minimalna wysokość dofinansowania dla polskiej części projektu wynosi 250 tyś. zł

Zakres Tematyczny możliwych badań:

Badania obejmują następujące działy tematyczne:

 • Nauki Humanistyczne, społeczne i o sztuce,
 • Nauki ścisłe i techniczne,
 • Nauki o Życiu.

Wnioskodawca może też złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe (szczegóły na stronie konkursu NCN)

Termin:

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

 

Ogłoszenie konkursu SHENG 2 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


W marcu 2021 roku planowane jest otwarcie dwóch konkursów:

 

 1. OPUS 21 – konkurs na projekty badawcze dla wszystkich naukowców
 2. PRELUDIUM 20 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora

 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Narodowego Centrum Nauki po dodatkowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/

Informujemy, że w grudniu 2020 roku pracownicy Wydziału Humanistycznego złożyli do Narodowego Centrum Nauki:

 • 9 wniosków w ramach konkursu na projekty badawcze otwarte dla wszystkich naukowców OPUS,
 • 8 wniosków w ramach konkursu na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora SONATA,
 • 2 wnioski w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.

Do 31 grudnia 2020 roku złożono 5 wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

W styczniu 2021 roku z Wydziału Humanistycznego złożono 8 wniosków NPRH:

 • Fundamenty = 1
 • Uniwersalia 2.2 = 1
 • Dziedzictwo = 6

zbliżenie na dłonie kobiety i mężczyzny trzymających długopisy i dokumenty nad biurkiem

ZESPÓŁ ds. PROJEKTÓW WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

tel. 32 2009440

Aleksandra Sokoła: aleksandra.sokola@us.edu.pl

Wojciech Łudzik: wojciech.ludzik@us.edu.pl

return to top