Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

IV edycja konkursu pn. „Współmyślenie w humanistyce”

11.05.2022 - 09:20 aktualizacja 11.05.2022 - 10:14
Redakcja: kajastruzyk

Od 16 maja do 6 czerwca 2022 roku potrwa nabór wniosków w czwartej edycji konkursu pn. „Współmyślenie w humanistyce”, który adresowany jest do opiekunów grup studenckich realizujących projekty naukowe lub popularyzujące naukę, zwłaszcza wieloletnich opiekunów kół naukowych.

Takim projektem może być:

  • organizacja konferencji naukowej,
  • organizacja konkursu naukowego lub warsztatów mających na celu popularyzację nauki,
  • prezentacja projektu badawczo-naukowego lub dydaktycznego (np. podczas festiwalu nauki lub dnia otwartego),
  • opracowanie materiałów dydaktycznych lub popularyzujących naukę,
  • przygotowanie do publikacji tekstu naukowego przez grupę studentów pod kierunkiem opiekuna grupy projektowej.

Tematyka studenckich inicjatyw naukowych lub popularyzujących naukę uzależniona powinna być od dyscypliny naukowej, którą reprezentuje opiekun grupy projektowej oraz zainteresowań naukowych członków grupy projektowej. Inicjatywa może mieć charakter naukowy, naukowo-kulturowy, dydaktyczny, społeczny. Nagrodzone inicjatywy studenckie powinny podnosić poziom zaangażowania studentów w życie naukowe, dawać im możliwość rozwoju oraz poszerzania kompetencji naukowych, a także być szansą na prezentację prowadzonych przez nich badan naukowych. Powinny ponadto nie tylko wzmacniać współpracę badawczą i potencjał naukowy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, ale również pozwalać na budowanie relacji z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym (instytucje kultury, instytucje oświatowe, media, organizacje pozarządowe, samorząd terytorialny).

W wyniku konkursu wyłonieni zostaną opiekunowie (mentorzy) grup projektowych, które rozpoczną swoją pracę 1 października 2022 roku a zakończą 30 czerwca 2023 roku.

Do zadań mentora należeć będą:

  • udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego członkom podlegającej jego opiece grupie projektowej,
  • sprawowanie opieki dydaktycznej nad grupą projektową,
  • przeprowadzanie kontroli jakościowej, monitoring i ewaluacja przebiegu prac grupy projektowej.

Każdy pracownik badawczo-dydaktyczny lub dydaktyczny prowadzący grupę projektową w ramach Konkursu pn. „Współmyślenie w Humanistyce” otrzyma wynagrodzenie w wysokości 125 zł za godzinę zaangażowania brutto, co miesięcznie wynosi 1000 zł. Opiekun będzie otrzymywał wynagrodzenie przez dziewięć miesięcy.

Zgłoszenia należy zostawić w skrzynce ustawionej koło pokoju A 3.6 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: uniwersytetdialogu@us.edu.pl.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Regulamin rekrutacji mentorów

Formularz zgłoszeniowy

grafika przedstawiająca dłoń trzymającą megafon wydający dźwięk

return to top