Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Przyszłość nauki i dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim – seminarium

27.11.2023 - 14:19, aktualizacja 27.11.2023 - 14:19
Redakcja: am

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w seminarium „Przyszłość nauki i dydaktyki w Uniwersytecie Śląskim”. Seminarium, organizowane w ramach społecznej inicjatywy Otwartej Trybuny Pracowników Wydziału Humanistycznego, odbędzie się 14 grudnia 2023r. o godz. 16.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 4. W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Zawodowego „Solidarność”.

Seminarium odbędzie się w rocznicę pierwszego zgromadzenia Otwartej Trybuny. O jego postulatach społeczność Uniwersytetu została poinformowana przez JM Rektora, który w liście z 31.01.2023r. wyraził swoją ocenę poruszanych spraw. Niestety, jak dotąd dyskusja ograniczona była do Wydziału Humanistycznego, gdzie postulaty Trybuny zostały poddane głosowaniu w radach instytutów naukowych i radach kierunku. Zyskały pełne poparcie, co – w naszej opinii – stanowi legitymację do podjęcia dalszych rozmów w obrębie całego Uniwersytetu.

Miesiące, które upłynęły od grudnia 2022r., przyniosły ważne zmiany w kwestiach będących przedmiotem postulatów Trybuny. Uchwałą Senatu UŚ wydłużono ocenę okresową pracownika z dwuletniej na czteroletnią, pracownicy uzyskali większy wpływ na wprowadzaną obecnie reformę kształcenia. Dodatkowo – za sprawą nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym – profesorom po 67 roku życia zostało nadane prawo członkostwa w radach instytutów.

Spośród najważniejszych postulatów Trybuny nie zostały spełnione dwa: docenienie roli habilitacji przy awansie pracownika oraz utworzenie podmiotów kolegialnych odpowiadających dawnym radom wydziału, z czym powiązane jest przywrócenie wyborów na stanowisko dziekana.

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium zarówno w charakterze panelistów (tematy wystąpień prosimy zgłaszać na adres aleksandra.niewiara@us.edu.pl), jak i nieformalnych dyskutantów.

 

Proponowana tematyka seminarium


  • Czy istnieje potrzeba powołania wydziałowych ciał kolegialnych wyposażonych w wiążące dla władz kompetencje opiniodawcze i będących forum dyskusji nad problemami zarządzania wydziałem, organizacji badań oraz dydaktyki, a także innymi sprawami pracowników? Jaki powinien być skład tych ciał? Jakie kompetencje należałoby im nadać?
  • Czy opowiadamy się za wprowadzeniem zasady obieralności władz na szczeblu wydziału oraz proponowania przez wydział elektów do mianowania przez Rektora?
  • Inne (np. dotyczące udziału pionu administracyjnego w tworzeniu zasad i podejmowaniu decyzji w sprawach awansów pracowników, nagród i zatrudniania w jednostkach; respektowania zasady jawności; oczekiwań wobec języka komunikacji w Uniwersytecie).

 

Wnioski z dyskusji zostaną zebrane i przekazane JM Rektorowi oraz Senatowi Uniwersytetu Śląskiego.

 

prof. dr hab. Aleksandra Niewiara, Instytut Językoznawstwa,

prof. dr hab. Tomasz Sapota, Instytut Literaturoznawstwa

return to top