Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Seminaria licencjackie w r. akad. 2021/2022

Seminarium I

Promotor dr Aneta Banaszek-Szapowałowa

W ramach seminarium refleksji lingwistycznej zostaną poddane współczesne praktyki komunikacyjne głównie w obszarze kultury popularnej, kultury codzienności. Problematyka prac licencjackich będzie obejmować z jednej strony organizację aktywności komunikacyjnej – systematyzację i charakterystykę form wypowiedzi, z drugiej zaś przekaz werbalny czy też multimodalny jako źródło danych o mentalności narodowej, obrazie świata, wartościach. Materiał badawczy będzie analizowany w ujęciu porównawczym rosyjsko-polskim z zastosowaniem metod dobranych indywidualnie do każdego tematu.

 

Seminarium II

Promotor dr Tomasz Bugaj 

Rosja i kultura rosyjska

Na zajęcia zapraszam studentów, którzy chcieliby przygotować pracę licencjacką dotyczącą zagadnień z kultury i dziejów Rosji oraz krajów rosyjskojęzycznych. Kulturoznawcze oraz interdyscyplinarne badania mogą obejmować takie kategorie jak: swojskość i obcość, stereotypy, pamięć zbiorowa, postpamięć, trauma kulturowa, propaganda, totalitaryzm, folklor współczesny. Naukowemu oglądowi warto poddać również inne aktualne zjawiska kulturowe związane z najróżniejszymi przejawami kultury masowej, religią czy mentalnością rosyjską. Seminarium w obszarze tematycznym będzie więc miało charakter otwarty, szczególnie na autorskie, oryginalne projekty prac licencjackich, zgłaszane przez studentów. Materiału badawczego dostarczą teksty literackie, użytkowe, prasowe, internetowe lub inne, pozyskane na przykład w trakcie prowadzenia badań, a także pozostałe „teksty kultury”, określane mianem sztuki bądź też sytuowane na jej obrzeżach.

 

Seminarium III

Promotor dr Maciej Labocha

Tematyka seminarium dyplomowego obejmować będzie leksykologię (w tym frazeologię) w aspekcie konfrontatywnym oraz leksykograficznym z elementami przekładoznawstwa. W związku z powyższym w pracach mogą być poruszane m.in. następujące zagadnienia: znaczenie jednostek leksykalnych, definiowanie jednostek leksykalnych, wieloznaczność jednostek leksykalnych, relacje semantyczne pomiędzy jednostkami leksykalnymi (synonimia etc.), ekwiwalencja międzyjęzykowa, problematyka makro- i mikrostruktury słowników, korpusy w badaniach leksykologicznych i leksykografii, a także analiza leksyki na bazie dwutekstów. Zakres i tematyka materiału badawczego będą ustalane indywidualnie ze studentami.

 

Seminarium IV

Promotor dr Agnieszka Lenart

Kultura – literatura – tożsamość

W ramach seminarium realizowane będą zagadnienia związane z literaturą i kulturą rosyjską, wpisane w konteksty interdyscyplinarne, odczytywane w kluczu antropologicznym i socjokulturowym. Mile widziane są tematy dotyczące wielokulturowej rzeczywistości, tożsamości, tożsamości na styku kultur, zagadnień społecznej i indywidualnej samoidentyfikacji, problemów identyfikacji emigranta/repatrianta/nomady. Zachęcam też do zgłaszania indywidualnych propozycji, zgodnych z własnymi zainteresowaniami.

 

Seminarium V

Promotor dr Joanna Woch

Tematyka seminarium dyplomowego będzie skupiać się wokół aktywnych procesów zachodzących we współczesnym języku rosyjskim, także w porównaniu z językiem polskim. Tematy prac mogą dotyczyć zjawisk słowotwórczych, fonetycznych, gramatycznych lub leksykalnych, które będą rozpoznawane i analizowane na wybranym materiale (np. portale społecznościowe, strony internetowe, filmy, nagłówki i teksty artykułów prasowych). Mile widziane będą tematy prac zaproponowane indywidualnie, niezwiązane z proponowanym obszarem zagadnień, ale pozostające w ścisłym związku z  językiem i językoznawstwem rosyjskim.

Seminaria licencjackie w r. akad. 2020/2021

Seminarium I

Prowadzący dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ

W ramach seminarium realizowane będą zagadnienia związane z dyskursem męskości (m.in. męskość militarna, męskość hegemoniczna, toksyczna męskość, (nie)męskość, ojcostwo). Za materiał badawczy posłużą teksty literackie i inne teksty kultury, ze szczególnym uwzględnieniem filmów rosyjskich, w których reprezentacje męskości przejawiają się w nader interesujący sposób. Tematy prac mogą zostać poszerzone bądź zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi preferencjami, zainteresowaniami studentów.

 

Seminarium II

Prowadzący dr Agnieszka Gasz

Planowane zajęcia seminaryjne będą miały na celu przeprowadzenie analizy leksyki i frazeologii dotyczącej konsumpcji alkoholu oraz wybranych gatunków tekstów o tematyce bachicznej. Opis może być prowadzony na materiale rosyjskim, a także w ujęciu porównawczym z zastosowaniem metod analizy lingwistycznej dobranych odpowiednio do zadania określonego w temacie. Przykładowe zadania mogą obejmować: badanie sposobów tworzenia nazw drinków (na podstawie kart napojów), rekonstrukcję językowego obrazu picia (na materiale tekstów piosenek), analizę reklam alkoholu czy też opis technik tłumaczenia leksyki biesiadnej w tekstach literatury pięknej. Istnieje ponadto możliwość uzgodnienia tematu niezwiązanego z proponowanym obszarem zagadnień.

 

Seminarium III 

Prowadzący dr Monika Karwacka

Temat seminarium: Rosyjska e-literatura i inne przypadki literackie

Seminarium dedykowane jest najnowszej literaturze rosyjskiej tworzonej w cyberprzestrzeni przez  zarówno przez pisarzy o ustalonej pozycji literackiej jak i pisarzy amatorów, w tym  znacznej grupy blogerów rosyjskich, którzy tworzą tzw. „blogopowieści”. Seminarium przewiduje również prace dedykowane zagadnieniom literatury rosyjskiej w zakresie zainteresowań uczestników po przedstawieniu solidnej argumentacji i wstępnych tez, popartych zebranym materiałem.

 

Seminarium IV 

Prowadzący dr Aleksandra Krawuczka

Tematyka seminarium dyplomowego koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z leksykalnymi aspektami rosyjskiego dyskursu naukowego i prasowego, również w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-polskim. Studenci mogą także pisać pracę z semantyki oraz z szeroko rozumianego języka biznesu i reklamy. Podczas ustalania tematów prac dyplomowych będą brane pod uwagę indywidualne zainteresowania studentów, w związku z czym istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu pracy.

 

Seminarium V

Prowadzący dr Piotr Michałowski

Temat seminarium: Tłumaczenie tekstów nieliterackich

Tematyka prac będzie dotyczyć tłumaczenia oraz analizy przekładów tekstów publicystycznych i popularnonaukowych z różnych dziedzin, a także ścieżek dźwiękowych filmów i programów telewizyjnych (wybranych przez studentów w porozumieniu z prowadzącym). Podstawą pracy dyplomowej może być tłumaczenie własne studenta lub istniejący przekład tekstu nieliterackiego. Celem pracy będzie stworzenie komentarza dotyczącego transformacji przekładowych zastosowanych w tłumaczeniu.

 

Seminarium VI

Prowadzący dr Maciej Walczak

Proponowane tematy prac licencjackich będą dotyczyć różnych kwestii związanych z językiem rosyjskim w konfrontacji z innymi nowożytnymi językami europejskimi, w tym z językiem polskim. Poruszane zagadnienia będą zatem dotyczyć systemu gramatycznego języka rosyjskiego na różnych jego poziomach: fonetycznym, morfologiczno-słowotwórczym, leksykologicznym z ewentualnymi odniesieniami etymologicznymi, frazeologicznym, paremiologicznym, składniowym i stylistycznym. Materiał badawczy stanowić mogą zjawiska językowe w reklamach, serialach, filmach, programach rozrywkowych, utworach literatury pięknej, piosenkach, a także żargonach i socjolektach. Chcąc umożliwić studentom uczęszczającym na seminarium maksymalną kreatywność, choć w ramach przyjętego kanonu prac naukowych, oraz wybór tematyki najbliższej ich wszelkim zainteresowaniom, mile widziane będą własne i dobrze przemyślane propozycje tematów. Ostateczna akceptacja własnych pomysłów zostanie dokonana przez prowadzącego na pierwszych zajęciach seminaryjnych po przedstawieniu koncepcji i głównych założeń planowanej pracy.

return to top