Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Seminaria magisterskie w r. akad. 2021/2022

Seminarium I

Promotor prof. dr hab. Piotr Fast

W ramach seminarium na materiale prozy rosyjskiej ostatnich trzydziestu lat analizowane będą zagadnienia związane z literackim obrazem rosyjskiej transformacji – głównie z perspektywy postkolonialnej, ale także z uwzględnieniem problematyki społeczno-politycznej i egzystencjalnej. Jednym z elementów zadań seminaryjnych będzie też badanie odzwierciedlenia tych kwestii w polskich przekładach.

 

Seminarium II

Promotor dr hab. Małgorzata Borek, prof. UŚ

Planowane seminarium poświęcone będzie zagadnieniom językoznawczym. Tematy prac magisterskich dotyczyć będą głównie językowego obrazu świata wybranych pojęć, np. różnych uczuć i emocji, relacji międzyludzkich oraz różnych zjawisk życia codziennego. Językowy obraz świata jest strukturą charakterystyczną dla danego języka, za pomocą którego ludzie mówiący tym językiem, wykorzystując odpowiednią leksykę i środki gramatyczne, opisują, klasyfikują i interpretują otaczający ich świat. Dlatego materiał badawczy będzie analizowany w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-polskim w celu ukazania różnic i podobieństw w obydwu językach (możliwa jest również konfrontacja z innymi językami). Źródłem materiału badawczego mogą być teksty internetowe, prasowe, reklamowe, literackie (w tym teksty piosenek). Mile widziane będą własne tematy prac zaproponowane przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Seminarium III

Promotor dr hab. Oksana Małysa, prof. UŚ

Seminarium magisterskie poświęcone będzie różnym aspektom badań nad tekstem w nurcie nowoczesnych teorii przekładoznawczych i językoznawczych. Tematyka prac dotyczyć będzie zagadnień serii translatorskich, problematyki tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych oraz specyfiki różnych odmian dyskursu. Podczas ustalania tematów prac będą uwzględniane również indywidualne zainteresowania studentów.

Seminaria magisterskie w r. akad. 2020/2021

Seminarium I

Prowadzący prof. dr hab. Piotr Czerwiński

Proponowane tematy będą obejmować dosyć szeroki zakres problematyki związanej z językiem rosyjskim, w tym również w aspekcie porównawczym i translatorycznym. Mogą to być zagadnienia dotyczące języka reklamy, mass mediów, polityki, poetyki, folkloru, języka literatury pięknej, a także takich nowych form komunikacji, która odnajduje swój wyraz w Internecie w różnego rodzaju tekstach i wypowiedziach. Możliwe i pożądane jest badanie pod kątem podobieństw i różnic wybranych do analizy języków, tego, co jest charakterystyczne dla każdego z nich i tego, co można zaobserwować w języku rosyjskim i polskim, angielskim lub jakimś innym. Bardzo ciekawe są prace łączące aspekty językoznawcze z kulturologią, socjologią, psychologią, filozofią, literaturoznawstwem, antropologią, etnologią, religioznawstwem lub medioznawstwem. Lista tych powiązań może być dłuższa w zależności od zainteresowań. Warto też badać język w jego możliwych odmianach, nie tylko pisanej i literackiej, lecz także takich, jak slang, w tym młodzieżowy, różnego rodzaju żargony, mowa potoczna, język specjalistyczny, język biznesu, prawniczy, mowa sportowców, medyków, muzyków itp. Mogą to być także tematy w obrębie językoznawstwa jako takiego, z zagadnień gramatyki, leksykologii, frazeologii, słowotwórstwa, składni, fonetyki, ortografii, ortoepii, w powiązaniu lub nie z problematyką interdyscyplinarną, zarówno konfrontatywnie, z punktu widzenia translatoryki, tłumaczenia albo bez takowego, w zależności od preferencji piszącego pracę, jego wyboru i sposobu podejścia.

 

Seminarium II

Prowadzący dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ

Temat seminarium: Proza rosyjska od drugiej połowy XIX wieku do czasów obecnych

Zakres materiału, który warto poddać oglądowi jest bardzo szeroki. Dopuszczone będą tematy zaproponowane przez studentów, zgodne z ich zainteresowaniami. Promotor jest otwarty na pomysły i propozycje, a ostateczny temat i sposób jego realizacji zostanie wypracowany we wspólnej dyskusji.

return to top