Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminaria magisterskie w r. akad. 2023/2024

Seminarium I

Promotor: prof. dr hab. Piotr Czerwiński

Proponowane tematy będą obejmować szeroki zakres problematyki związanej z językiem rosyjskim, w tym również w aspekcie porównawczym, i translatoryki. Mogą to być zagadnienia dotyczące języka reklamy, mass-mediów, polityki, poetyki, folkloru, języka literatury pięknej, a także takich nowych form komunikacji, która odnajduje swój wyraz w Internecie w różnego rodzaju tekstach i wypowiedziach. Możliwe i pożądane jest badanie pod kątem podobieństw i różnic tego, co jest właściwe i można zaobserwować w języku rosyjskim i polskim, angielskim lub jakimś innym. Bardzo ciekawe są prace łączące aspekty językoznawcze z kulturologią, socjologią, psychologią, filozofią, literaturoznawstwem, antropologią, etnologią, religioznawstwem lub medioznawstwem. Lista tych powiązań może być dłuższa, w zależności od zainteresowań studenta. Warto też badać język w jego możliwych odmianach (nie tylko pisemny i literacki), takich jak slang, w tym młodzieżowy, żargony różnego rodzaju, mowę potoczną, język specjalistyczny, język biznesu, prawniczy, mowę sportowców, medyków, muzyków itp. Student może także opracowywać tematy w obrębie językoznawstwa jako takiego, z zagadnień gramatyki, leksykologii, frazeologii, słowotwórstwa, składni, fonetyki, ortografii, ortoepii, w powiązaniu lub nie z problematyką interdyscyplinarną, w sposób porównawczy, z punktu widzenia translatoryki, tłumaczeń albo bez takowego ujęcia. Zależy to wszystko od piszącego pracę, jego wyboru i nastawienia.

 

Seminarium II

Promotor: prof. dr hab. Piotr Fast

Seminarium będzie poświęcone literaturze rosyjskiej od okresu transformacji (w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszej) , głównie prozie, analizowanej z perspektywy relacji między literaturą a rzeczywistością społeczno-polityczną. Utwory będą rozpatrywane z perspektywy takich problemów, metod i postaw badawczych jak teoria postkolonialna, pojęcie traumy, relacja z innym/obcym, polityczność codzienności, postpamięć itp. Przedmiotem poszczególnych prac będą utwory, które zyskały w Rosji ostatnich lat największą popularność udokumentowaną uzyskaniem najważniejszych nagród literackich.

 

Seminarium III

Promotor: dr hab. Jolanta Lubocha-Kruglik, prof. UŚ

Seminarium poświęcone badaniom nad przekładem w parze językowej polski–rosyjski lub polski–rosyjski–angielski z zastosowaniem metodologii językoznawczych i literaturoznawczych. Przedmiotem badań będą zarówno zagadnienia z zakresu przekładu artystycznego, jak i specjalistycznego, m.in. funkcjonowanie elementów nacechowanych kulturowo w oryginale i przekładzie, intertekstualność jako wyzwanie dla tłumacza, badanie funkcjonowania leksyki specjalistycznej w tekście artystycznym, transformacje przekładowe i ich wpływ na recepcję utworu, specyfika przekładu tekstów prawnych i prawniczych. W charakterze materiału egzemplifikacyjnego zostanie wykorzystana współczesna polska, rosyjska i angielska literatura piękna w przekładach oraz — w przypadku prac z zakresu tłumaczenia specjalistycznego — teksty użytkowe.

Seminaria magisterskie w r. akad. 2022/2023

Seminarium I

Promotor dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ

Seminarium poświęcone będzie współczesnym badaniom korpusowym, a ściślej – analizie wybranych wielowyrazowych jednostek języka z uwzględnieniem danych statystycznych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego i Korpusu Równoległego InterCorp.

W oparciu o metodologię językoznawstwa korpusowego seminarzyści będą samodzielnie pozyskiwać w korpusach wybrane wielowyrazowce, a następnie je weryfikować. Uzyskane wyniki analizy korpusowej posłużą do stworzenia zbiorów polsko-rosyjskich par przekładowych.

Celem seminarium będzie wykazanie zalet podejścia empirycznego w badaniach nad językiem, a także przydatności współczesnych zasobów i narzędzi korpusowych w procesie tłumaczenia oraz leksykografii przekładowej.

 

Seminarium II

Promotor dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ

Seminarium magisterskie będzie poświęcone literaturze rosyjskiej w szerokim aspekcie. Proces literacki, zjawiska literackie, tematy, autorzy i konkretne utwory będą poddawane analizie/opisowi w ujęciu literackim, kulturowym, interkulturowym i interdyscyplinarnym.

Tematy prac, zgodne z zainteresowaniami studentów, będą wypracowywane w dyskusji na kilku pierwszych zajęciach seminaryjnych.

 

Seminarium III

Promotor dr hab. Agnieszka Gasz

Temat seminarium: Słowo i tekst

Cel niniejszego seminarium dyplomowego zakłada realizację wybranego zadania badawczego o profilu językoznawczym. Przedmiot analizy w głównej mierze stanowić będzie współczesna leksyka, a także nazwy własne, jak również wybrane gatunki tekstów rozpatrywane także przez pryzmat problemów translatorskich. Opis może być prowadzony na materiale języka rosyjskiego oraz w ujęciu porównawczym z zastosowaniem metod analizy lingwistycznej dobranych odpowiednio do zadania określonego w temacie. Szczegółowe propozycje tematów prac magisterskich zostaną przedstawione podczas pierwszych zajęć. Istnieje ponadto możliwość uzgodnienia tematu w oparciu o propozycje uczestników seminarium.

Seminaria magisterskie w r. akad. 2021/2022

Seminarium I

Promotor prof. dr hab. Piotr Fast

W ramach seminarium na materiale prozy rosyjskiej ostatnich trzydziestu lat analizowane będą zagadnienia związane z literackim obrazem rosyjskiej transformacji – głównie z perspektywy postkolonialnej, ale także z uwzględnieniem problematyki społeczno-politycznej i egzystencjalnej. Jednym z elementów zadań seminaryjnych będzie też badanie odzwierciedlenia tych kwestii w polskich przekładach.

 

Seminarium II

Promotor dr hab. Małgorzata Borek, prof. UŚ

Planowane seminarium poświęcone będzie zagadnieniom językoznawczym. Tematy prac magisterskich dotyczyć będą głównie językowego obrazu świata wybranych pojęć, np. różnych uczuć i emocji, relacji międzyludzkich oraz różnych zjawisk życia codziennego. Językowy obraz świata jest strukturą charakterystyczną dla danego języka, za pomocą którego ludzie mówiący tym językiem, wykorzystując odpowiednią leksykę i środki gramatyczne, opisują, klasyfikują i interpretują otaczający ich świat. Dlatego materiał badawczy będzie analizowany w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-polskim w celu ukazania różnic i podobieństw w obydwu językach (możliwa jest również konfrontacja z innymi językami). Źródłem materiału badawczego mogą być teksty internetowe, prasowe, reklamowe, literackie (w tym teksty piosenek). Mile widziane będą własne tematy prac zaproponowane przez studentów zgodnie z ich zainteresowaniami.

 

Seminarium III

Promotor dr hab. Oksana Małysa, prof. UŚ

Seminarium magisterskie poświęcone będzie różnym aspektom badań nad tekstem w nurcie nowoczesnych teorii przekładoznawczych i językoznawczych. Tematyka prac dotyczyć będzie zagadnień serii translatorskich, problematyki tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych oraz specyfiki różnych odmian dyskursu. Podczas ustalania tematów prac będą uwzględniane również indywidualne zainteresowania studentów.

Seminaria magisterskie w r. akad. 2020/2021

Seminarium I

Prowadzący prof. dr hab. Piotr Czerwiński

Proponowane tematy będą obejmować dosyć szeroki zakres problematyki związanej z językiem rosyjskim, w tym również w aspekcie porównawczym i translatorycznym. Mogą to być zagadnienia dotyczące języka reklamy, mass mediów, polityki, poetyki, folkloru, języka literatury pięknej, a także takich nowych form komunikacji, która odnajduje swój wyraz w Internecie w różnego rodzaju tekstach i wypowiedziach. Możliwe i pożądane jest badanie pod kątem podobieństw i różnic wybranych do analizy języków, tego, co jest charakterystyczne dla każdego z nich i tego, co można zaobserwować w języku rosyjskim i polskim, angielskim lub jakimś innym. Bardzo ciekawe są prace łączące aspekty językoznawcze z kulturologią, socjologią, psychologią, filozofią, literaturoznawstwem, antropologią, etnologią, religioznawstwem lub medioznawstwem. Lista tych powiązań może być dłuższa w zależności od zainteresowań. Warto też badać język w jego możliwych odmianach, nie tylko pisanej i literackiej, lecz także takich, jak slang, w tym młodzieżowy, różnego rodzaju żargony, mowa potoczna, język specjalistyczny, język biznesu, prawniczy, mowa sportowców, medyków, muzyków itp. Mogą to być także tematy w obrębie językoznawstwa jako takiego, z zagadnień gramatyki, leksykologii, frazeologii, słowotwórstwa, składni, fonetyki, ortografii, ortoepii, w powiązaniu lub nie z problematyką interdyscyplinarną, zarówno konfrontatywnie, z punktu widzenia translatoryki, tłumaczenia albo bez takowego, w zależności od preferencji piszącego pracę, jego wyboru i sposobu podejścia.

 

Seminarium II

Prowadzący dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ

Temat seminarium: Proza rosyjska od drugiej połowy XIX wieku do czasów obecnych

Zakres materiału, który warto poddać oglądowi jest bardzo szeroki. Dopuszczone będą tematy zaproponowane przez studentów, zgodne z ich zainteresowaniami. Promotor jest otwarty na pomysły i propozycje, a ostateczny temat i sposób jego realizacji zostanie wypracowany we wspólnej dyskusji.

return to top