Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pedagogika, specjalność: pedagogika rewalidacyjna, studia II stopnia

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy pedagogicznej absolwentów, a także uzyskanie przez nich podstaw teoretycznych i umiejętności dalszego samokształcenia. Dotyczy to zwłaszcza metodologii badań społecznych oraz seminarium magisterskiego. Absolwent poznaje także współczesne problemy socjologii i psychologii, współczesne koncepcje filozofii i etyki, a także logikę. Student jest także przygotowywany do budowania i poszerzania swych kompetencji zawodowych z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy i nowoczesnych technologii oraz do pracy w zespole (pełnienie różnych ról, podejmowanie i delegowanie zadań), zwłaszcza współpracy z innymi specjalistami. Absolwent powinien także wykazywać zdolność dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, edukacyjnych i rewalidacyjnych oraz posiadać umiejętność przygotowania publikacji z zakresu swojej działalności. Ma równocześnie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Jest przygotowany do podjęcia studiów w szkole doktorskiej.

Absolwent specjalności otrzymuje tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika. Po ukończeniu studiów student dysponuje zaawansowanym w stosunku do studiów pierwszego stopnia:

  • poziomem wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, poszerzonej w odniesieniu do osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • stopniem rozwoju umiejętności rozpoznawania, analizy, interpretacji i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rewalidacyjnych i resocjalizacyjnych;
  • przygotowaniem do kompleksowej realizacji diagnostyczno-terapeutycznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, planowania, prowadzenia i ewaluacji pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej;
  • poziomem wiedzy i umiejętności umożliwiających wielospecjalistyczną stymulację rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspieranie ich samodzielności w stanowieniu celów życiowych oraz inspirowanie do uczenia się przez całe życie.

Specjalność pozwala na uzupełnienie wykształcenia w przypadku kontynuowania specjalności ze studiów I stopnia, a w przypadku zmiany specjalności po uzupełnieniu różnic programowych.

Student uzyskuje kwalifikacje zawodowe i nauczycielskie do realizowania zajęć z zakresu: rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej, pracy korekcyjno-kompensacyjnej. Kierunek pozwala przygotować również pracowników placówek resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnością), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnościami.

return to top