Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja w sprawie trybu ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 dla studentów

21.09.2023 - 10:17 aktualizacja 21.09.2023 - 13:46
Redakcja: jp

Na podstawie:

 • 93, art. 359, art. 361 i art. 363 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000428

oraz zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 września 2023 roku:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20232024-konkurs-sst04

wprowadza się w Uniwersytecie Śląskim następujący tryb przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra na rok 2023/2024.

Dokumenty do pobrania

 1. Informacja w sprawie trybu ubiegania się o stypendium ministra 2023-2024 pdf
 2. Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra 2023-2024 – załącznik do komunikatu
 3. Oświadczenie do wniosku RODO 2023-2024

 1. Student, który zamierza ubiegać się o stypendium ministra na rok 2023/2024 zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej rekomendacji dziekana swojego wydziału.
 2. W tym celu student składa do dziekana wydziału za pośrednictwem dziekanatu pisemne „Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra na rok 2023/2024” w wersji papierowej wg załączonego wzoru – do dnia 4 października br. Do zgłoszenia student załącza dokumentację osiągnięć.

Wykaz pracowników dziekanatu u których student składa swoje zgłoszenie:

 • Katowice – Grażyna Dobrowolska ul. Bankowa 14, pok. 219 w Katowicach, tel.: 323591615
 • Sosnowiec – Marta Brysz-Michalska, ul. Żytnia 12, pok. 2, w Sosnowcu, tel: 322691886

Każdy z wymienionych pracowników przed przedłożeniem zgłoszenia kandydatury do dziekana potwierdza status studenta, jego dane osobowe, zaliczenie roku oraz wpis na kolejny rok studiów.

 1. Dziekan wydziału udzielając studentowi rekomendacji zobowiązany jest do merytorycznej oceny osiągnięć przedstawionych przez studenta oraz prawidłowości dokumentacji zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem MEiN. W procesie merytorycznej oceny osiągnięć dziekan może zasięgnąć opinii np. dyrektora instytutu, dyrektora kierunku lub innych naukowców uznanych w danej dziedzinie za ekspertów.
 2. Dziekan po zapoznaniu się ze „zgłoszeniem kandydatury do stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024” oraz przedstawioną dokumentacją zobowiązany jest do wydania opinii – czy przedstawione przez studenta osiągnięcia mają charakter znaczący oraz są związane z odbywanymi przez niego studiami (z wyłączeniem osiągnięć sportowych). W przypadku, gdy przedstawione przez studenta osiągnięcia nie będą zgodne z katalogiem znaczących osiągnięć, o których mowa w cyt. Rozporządzeniu lub nie będą związane ze studiami opinia dziekana może być negatywna.
 3. Dziekan jest zobowiązany wydać studentowi rekomendację do 10 października 2023 roku.
 4. Student, który uzyskał od dziekana pozytywną rekomendację zgłasza się do Biura Studenckich Spraw Socjalnych w celu uruchomienia wniosku stypendialnego w systemie ZSUN/OSF przez koordynatora uczelnianego, który rejestruje się w systemie jako „redaktor wniosków”.
 5. Koordynatorami uczelni wyznaczonymi przez Rektora są pracownicy Biura Studenckich Spraw Socjalnych:

Justyna Urbańska justyna.urbanska@us.edu.pl oraz Agnieszka Cichoń agnieszka.cichon@us.edu.pl tel. 32 359 20 46, Rektorat, ul. Bankowa 12, pok. 0.20 (parter)

 1. Podczas osobistej wizyty studenta w BSSS (termin ustalony po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź mejlowym) koordynator tworzy w systemie wniosek dla studenta przypisując mu rolę „ redaktora pomocniczego”
 2. Student, po otrzymaniu od koordynatora loginu i hasła do systemu OSF edytuje swój wniosek, w tym dane osobowe, opis osiągnięć oraz załączniki. Po zakończeniu edycji wniosku student zawiadamia koordynatora. Ostateczny termin edycji wniosku upływa w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2023r.
 3. Koordynator dokonuje sprawdzenia wniosku studenta jedynie pod względem formalnym, przedkłada go do podpisu Rektorowi oraz przesyła do Ministerstwa.

return to top