Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Świadczenia dla studentów i doktorantów w semestrze letnim 2020/2021

29.03.2021 - 09:16, aktualizacja 29.03.2021 - 09:16
Redakcja: jp

Zawiadamiamy, że  Prorektor ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewa Jarosz oraz Prorektor ds. kształcenia i studentów dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, w porozumieniu z Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego i Zarządem Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów podjęły decyzje wynikające z par. 3 ust. 1 regulaminu świadczeń dla studentów.


ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego wynosi 1050 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie studenta wynosi odpowiednio, przy dochodach:

od 0,00 zł do 200,00 zł –    1900
od 200,01zł do 400,00 zł – 1700 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł –1500 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł –1300 zł
od 800,01 zł do 1050,00 zł – 900 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 200 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności studentowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 700 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – do 1500 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych:
– znaczny stopień niepełnosprawności/I gr. inwalidzka– 700 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności/II gr. inwalidzka – 600 zł
– lekki stopień niepełnosprawności/III gr. inwalidzka – 500 zł

Wysokość stypendium rektora dla studentów wynosi 900 zł.

Liczba uprawnionych: 6% najlepszych studentów na danym kierunku studiów.

Studentom, którzy uzyskali liczbę punktów 20 lub więcej rektor podwyższa kwotę stypendium do 1150 zł.

 

ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW

Na mocy art. 281 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, doktoranci którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogę. Od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. do wymienionych doktorantów stosuje się odpowiednio regulamin świadczeń dla studentów.

Wysokość dochodu uprawniającego do stypendiów socjalnego wynosi 1050 zł.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie doktoranta wynosi odpowiednio, przy dochodach:

od 0,00 zł do 200,00 zł  –    1800 zł
od 200,01 zł do 400,00 zł – 1500 zł
od 400,01 zł do 600,00 zł – 1100 zł
od 600,01 zł do 800,00 zł – 1000 zł

od 800,01 zł do 1050,00 zł 800 zł

Wysokość zwiększenia stypendium socjalnego: 200 zł

Zgodnie z § 7 ust. 2 regulaminu świadczeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium to przysługuje w szczególności doktorantowi, który jest sierotą zupełnym lub osiągnął pełnoletność w pieczy zastępczej.

Wysokość zapomogi wynosi:
a) przyznawanej przez dziekana – do 700 zł
b) podwyższonej przez rektora na wniosek dziekana – 1500,00 zł

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi:
– znaczny stopień niepełnosprawności/I gr. inwalidzka – 700 zł
– umiarkowany stopień niepełnosprawności/II gr. inwalidzka – 600 zł
– lekki stopień niepełnosprawności/III gr. inwalidzka – 500 zł.

Wysokość stypendium rektora dla doktorantów wynosi 1600 zł.

Liczba uprawnionych: 8% z liczby doktorantów rozpoczynających dany rok akademicki.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE:

Wypłaty świadczeń są planowane w następujących terminach:

27 kwietnia (w tym stypendia socjalne i specjalne z wyrównaniem za marzec)

28 maja

28 czerwca.

W roku akademickim 2020/2021 stypendia wypłaca się przez 9 miesięcy, tj. od października 2020 r. do czerwca 2021 r. Decyzje w sprawie stypendium rektora zostały wydane na okres od października 2020 r. do czerwca 2021 r., z wyjątkiem studentów rozpoczynających studia od semestru letniego i składających wnioski do 31 marca 2021 r.

return to top