Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór do programu PEPP

05.06.2024 - 10:57 aktualizacja 05.06.2024 - 10:57
Redakcja: administrator

W roku akademickim 2024/2025 odbędzie się kolejna edycja międzynarodowego programu przeznaczonego dla wyróżniających się doktorantów prowadzących badania naukowe w zakresie europejskiego prawa prywatnego – „Programme in European Private Law for Postgraduates” (PEPP).

Zapraszamy doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UŚ przygotowujących swoje rozprawy doktorskie z szeroko pojętego prawa prywatnego (w tym również prawa konkurencji, prawa spółek, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa własności intelektualnej itd.) do zapoznania się z ofertą programu na stronie internetowej www.pepp-home.eu .

Chętnych do udziału w programie prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres monika.jagielska@us.edu.pl  do 21 czerwca 2024 r.

Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną dwie osoby.

Do wniosku (e-maila) należy dołączyć następujące załączniki:

1) skan lub zdjęcie oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;

2) curriculum vitae;

3) wykaz publikacji ze wskazaniem trzech najważniejszych i krótkim uzasadnieniem ich wskazania;

4) skan lub zdjęcie listu rekomendacyjnego opiekuna naukowego lub promotora;

5) skan krótkiego listu motywacyjnego z wyjaśnieniem przyczyn aplikowania do programu;

6) skan lub zdjęcie certyfikatu lub innego dowodu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony w języku angielskim (w tym języku odbywa się program).

return to top