Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Z KATEGORIĄ A

28.11.2019 - 10:57, aktualizacja 06.11.2020 - 14:06
Redakcja: Admin

Z wielka radością informujemy, że kierunek prawo realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał wyróżniającą oceną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Przyznanie oceny uzasadniają: wysoka jakość kształcenia na tym kierunku (studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim) oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych oceny programowej.

Na otrzymanie wyróżniającej oceny wpływ miały między innymi: koncepcja i program kształcenia, a także możliwość osiągnięcia zakładanych efektów nauczania i wykorzystywana w procesie edukacyjnym infrastruktura. Kierunek spełnił również wymagania odnoszące się do skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia i opieki nad studentami oraz ich wsparcia w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Ocena wyróżniająca – najwyższa w skali stosowanej przez PKA – przyznawana jest na okres ośmiu lat. Ocena programowa kierunku prawo wydana została uchwałą nr 557/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 12 października 2017 roku.

16 października 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej jednostek naukowych.
W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w przepisach prawa:

1.         Osiągnięcia naukowe i twórcze;
2.         Potencjał naukowy;
3.         Praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4.         Pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego otrzymał kategorię A.

Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie i praca wszystkich pracowników, doktorantów, studentów, a także interesariuszy zewnętrznych współpracujących z wydziałem na wielu płaszczyznach tak naukowych, badawczych i jak i dydaktycznych.

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za Państwa wkład i pracę gdyż bez wspólnego zaangażowania i wysiłku nie byłoby możliwe utrzymanie tak wysokiej oceny.

Komunikat Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-kompleksowej-oceny-jakosci-dzialalnosci-naukowej-lub-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych-2017.html

Wyniki kompleksowej oceny jednostek naukowych: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

return to top