Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uprawnienia habilitacyjne

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 września 2012 r. Instytutowi Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

DECYZJA O PRZYZNANIU UPRAWNIEŃ

Postępowania habilitacyjne

Dr Andrzej Bąk

Środowisko analiz masowych danych molekularnych – Molekularna i Strukturalna Bioinformatyczna Baza Danych (MoStBioDat)

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Mirosław Chorążewski

Znaczenie i efekty zastosowania metod: akustycznej i tranzycjometrycznej uzupełnionych o termodynamiczne modelowanie równań stanu w badaniach współczynnika rozszerzalności termicznej skompensowanych nieasocjujących cieczy

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr inż. Michał Czerwiński

Projektowanie, otrzymywanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych z szerokotemperaturową fazą ferro- lub antyferroelektryczną do zastosowań w efektach SS(A)FLC i DH(A)FLC

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Barbara Feist

Pochodne 1,10-fenantroliny oraz adsorbenty węglowe w analizie śladowej wybranych metali ciężkich

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Monika Geppert-Rybczyńska

Binarne mieszaniny cieczy jonowych z wybranymi rozpuszczalnikami molekularnymi jako alternatywa dla projektowania nowych związków o określonych właściwościach

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Barbara Hachuła

Nowe niekonwencjonalne mechanizmy oddziaływań pomiędzy wiązaniami wodorowymi w świetle badań w spektroskopii kryształów molekularnych w zakresie podczerwieni

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr inż. Bożena Kaczmarczyk

Wpływ struktury chemicznej wybranych aromatycznych poliimin, ich protonowania i wygrzewania na efekt koniugacji grupy iminowej i pierścienia aromatycznego

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Piotr Lodowski

Teoretyczno-obliczeniowy opis procesów fotochemicznych pochodnych witaminy B12 z wiązaniem aksjalnym Co-C i Co-O

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Katarzyna Pytlakowska

Zminaturyzowane procedury zatężania do oznaczania śladowych zawartości pierwiastków w próbkach roztworowych rentgenowską spektrometrią fluorescencyjną z dyspersją energii

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Aneta Słodek

Nowe układy typu dodnor-akceptor (D-A) oparte na heteroaromatycznych i heterocyklicznych motywach: chinolinie i fenotiazynie jako nowoczesne materiały do zastosowania w organicznej elektronice i bioobrazowaniu

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Anna Świtlicka

Jedno- i wielordzeniowe związki koordynacyjne kobaltu(II) jako materiały magnetyczne typu SIM i SMM

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Ivana Stanimirova-Daszykowska

Zaawansowane strategie chemometryczne poprawiające ekstrakcję chemicznej informacji z wielowymiarowych niekompletnych danych i danych o indukowanej strukturze

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

 

Dr Beata Zawisza

Nowe rozwiązania w przygotowaniu próbek do rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej

Wniosek
Autoreferat
Komisja
Harmonogram
Uchwała

return to top