Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aparatura

Analizator DSC TA Instrument (zakres -90 do 600 oC)

Określenie parametrów termicznych – przemian fazowych w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego. Zakres pracy -90 do 600 oC

Analizator termograwimetryczny SETARAM Labsys evo

Aparatura pozwala na badania związane z charakterystyką właściwości termicznych materiałów. Dostępna aparatura umożliwia m.in. badanie postępu procesu degradacji termicznej materiałów, identyfikację temperatur przemian fazowych, a także pomiar  ciepła przemian fazowych  oraz wyznaczanie ciepła właściwego substancji.

Aparat do pomiaru zawartości wody w cieczach, SI Analytics Titroline 750 KF Trace

Służy do szybkiego oznaczania wody metodą kulometryczną Karla Fischera, szczególnie niskiej jej zawartości od 1 ppm do ok. 5% dla próbek ciekłych.

Aparatura do pomiaru absorpcji ultradźwięków w cieczach

Spektroskopia ultradźwiękowa w cieczach molekularnych i cieczach jonowych w funkcji temperatury i częstotliwości

Defektoskop ultradźwiękowy (Krautkramer USM 36)

Aparatura służy do wykrywania, lokalizacji oraz określania wielkości wad w materiałach.

Densytometr oscylacyjny do pomiaru gęstości cieczy z rozdzielczością 1·10-6 g/cm3, DMA5000 Anton Paar

Przeprowadzanie pomiarów gęstości dyspersji ciecz molekularna/ciecz jonowa + nanostruktury  w funkcji temperatury i wyznaczanie współczynnika izobarycznej rozszerzalności termicznej.

Densytometr oscylacyjny Anton Paar DMA 5000  sprzężony z układem do wysokich ciśnień NOVA SWISS 565.0275, przystawką wysokociśnieniową Anton Paar DMA HP i przetwornikiem ciśnieniowym HBM Hottinger Baldwin Messtechnik Scout 55

Pomiary gęstości cieczy (cieczy jonowych, paliw, biopaliw, płynów roboczych) w funkcji temperatury i ciśnienia oraz w oparciu m.in. o te wyniki wyznaczanie zależności temperaturowej współczynnika ściśliwości adiabatycznej, współczynnika ściśliwości izotermicznej, izochorycznej pojemności cieplnej, ciśnienia wewnętrznego.


Densytometr oscylacyjny do pomiaru gęstości cieczy z rozdzielczością 1·10-6 g/cm3, DMA5000M Anton Paar

Przeprowadzanie pomiarów gęstości cieczy w funkcji temperatury i wyznaczanie współczynnika izobarycznej rozszerzalności termicznej.

Dwuwiązkowy spektrofotometr UV/Vis Evolution 220

Przyrząd umożliwia ocenę właściwości absorpcyjnych próbek ciekłych oraz stałych w zakresie 190 – 1100 nm promieniowania elektromagnetycznego.

Możliwa jest analiza w kontrolowanych warunkach temperaturowych oraz z wykorzystaniem sfery całkującej lub sondy światłowodowej.

Dyfraktometr rentgenowski Gemini A Ultra

 

Dyfraktometr rentgenowski Gemini A Ultra firmy Oxford Diffraction o pełnej geometrii kappa, wyposażony w dwa automatycznie przełączalne źródła rentgenowskie dla promieniowania Mo K alfa i Cu K alfa i przystawkę CryoJet do utrzymania stałej temperatury próbki w zakresie pracy od 90 do 490K.

Edukacyjne aparaty rentgenowskie z lampami: wolframową i molibdenową PHYWE

Edukacyjny aparat rentgenowski firmy PHYWE jest niezbędny do nauki i zrozumienia podstawowych zastosowań promieniowania rentgenowskiego. Urządzenie jest wykorzystywane przez studentów chemii i technologii chemicznej na II stopniu kształcenia.

Fotometr płomieniowy BWB XP (BWB Technologies UK Ltd, Newbury, England).

Równoczesne oznaczanie Na, K, Li, Ca i Ba w próbkach ciekłych. Granice wykrywalności rzędu mg L-1 (ppm).

Goniometr (analizator kształtu kropli) DSA100 Krüss

Aparat służy do pomiaru napięcia powierzchniowego/ międzyfazowego metodą wiszącej kropli oraz do pomiarów kąta zwilżania i do wyznaczania energii powierzchniowej. Umożliwia badanie zjawisk adsorpcji  związków powierzchniowo-czynnych na granicach faz.

Zakres pracy od -5 °C do  + 120°C.

Kamera spektralna wysokiej rozdzielczości: High Speed and High Res VISNIR Spectral Camera FX10 – zakres spektralny min. 400 do 1000 nm

Kamera umożliwia rejestrację obrazów hiperspektralnych próbek. W każdym z pikseli, zawartych w zarejestrowanym obrazie, znajduje się widmo spektralne z wybranego przez użytkownika zakresu Vis- NIR (400 – 1000 nm). Wysoka rozdzielczość układu optycznego umożliwia rejestrowanie obrazów o bardzo dobrej jakości.

Miernik przewodnictwa cieplnego  Thermtest THW-L2 w układzie z sondą pomiarową 60 mm typu hot-wire oraz łaźnią suchą oraz komputerem

Pomiary przewodnictwa cieplnego cieczy, nnaofluidów i ionanofluidów.

Mikrokalorymetr DSC SETARAM CALVET sprzężony z komputerem i kriostatem SETARAM

Układ do pomiaru izobarycznej pojemności cieplnej faz skondensowanych w zakresie temp. 5 – 120oC

Piec rurowy trójstrefowy

 

W piecu jest możliwość zaprogramowania trzech stref grzejnych o różnych temperaturach. W takich piecach prowadzona jest synteza materiałów metodą gazowego transportu chemicznego, w której wymagany jest gradient temperatury.

Piece komorowe

 

Piece laboratoryjne komorowe pozwalają na wygrzewanie próbek w wysokich temperaturach. Piec typu FCF 22HM z maksymalną temperaturą grzania 1300oC i piec typu FCF 22M z maksymalną temperaturą grzania 1150oC. Duże komory wewnętrzne (22 dm3) pozwalają na umieszczenie znacznej ilości próbek jednocześnie. Stabilizacja temperatury zawiera się w zakresie do 3°C a rozkład temperatury w komorze roboczej pieca do 5°C. Sterowanie piecami odbywa się za pomocą programowanego mikroprocesorowego regulatora temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, umożliwiającym realizację 10 programów po 10 cykli w każdym programie, pozwalający na ustawienie opóźnionego czasu startu (do 100 godzin), przyrostu temperatury w odpowiednim czasie, czasu wygrzewania i czasu chłodzenia.
Piece rurowo-strefowe PRS – 55HM i PRS – 55HMpp to elektryczne, oporowe, przelotowe, komorowe piece średniotemperaturowe z metalowymi przewodami grzejnymi. Maksymalna temperatura pracy ciągłej 1200oC, z dokładnością do 1oC. Piece te są wykorzystywane do otrzymywania monokryształów metodą gazowego transportu chemicznego, ponieważ możliwe jest ustalenie automatyczne dowolnego gradientu temperatur pomiędzy dwoma końcami ampuły reakcyjnej. W piecu PRS – 55HMpp są trzy programatory temperatury co umożliwia prowadzenie równocześnie dwóch syntez, natomiast w piecu PRS – 55HM są dwa programatory temperatury i tylko jedna reakcja może przebiegać w danym okresie czasu. Piece te pozwalają na ścisłe zaprogramowanie przebiegu procesu: czasu rozgrzewania do zadanej temperatury, czasu wygrzewania oraz stopniowego chłodzenia reaktora.


Potencjostat AUTOLAB PGSTAT128N serii N

Niskoszumowy potencjostat/galwanostat PGSTAT 128N zdolny do mierzenia prądów sięgających 800 mA, przy napięciu WE-CE do 12 V. Znajduje zastosowanie do prowadzenia zaawansowanych pomiarów na niedużych elektrodach.

 

Refraktometr METRICON Model 2010/M Prism Coupler z zestawem 5 laserów

Aparatura umożliwia wyznaczenie współczynnika załamania światła dla badanych materiałów stałych.

Refraktometr RL3  PZO sprzężony z lampą i zasilaczem

Pomiary współczynnika załamania światła cieczy w celu potwierdzenia czystości próbek wykorzystywanych w badaniach.

Sonikatory ultradźwiękowe SONICS Vibracell VCX 130 i VCX 500 z sonotrodą CV18 i komorą dźwiękochłonną

Przygotowywanie dyspersji cieczy jonowych/molekularnych z nanocząstkami.

Spektrofluorymetr Edinburgh Instruments FLS 980

Aparat umożliwia pomiary stacjonarne próbek w ciele stałym lub w roztworze oraz  pomiary czasów życia w zakresie 15ps do 10s. Wyposażony jest w bezozonową lampę ksenonową w zakresie 230-1000nm oraz lampy mikrosekundową i nanosekundową do pomiarów czasów życia. Zestaw pulsowych diod LED i laserów diodowych pozwala na wzbudzanie próbek w zakresie od 200 do 900nm. Aparat dodatkowo wyposażony jest w kriostat azotowy do pomiarów luminescencji roztworów w zakresie temperatur 77-300K oraz w sferę całkującą pozwalającą na pomiary wydajności kwantowej luminescencji w roztworach oraz w ciele stałym.

Spektrofluorymetr femtosekundowy z bramkowaniem optycznym FOG 100-DX

Aparat wyposażony jest w femtosekundowy oscylator tytanowo-szafirowy zaopatrzony w laser pompujący oraz spektrometr wraz z układem podwajania częstotliwości (SHG) do wzbudzenia próbki drugą harmoniczną oscylatora Ti:sapp oraz generatorem trzeciej harmonicznej (THG) współpracującym z układem podwajania częstotliwości. Maksymalny zakres pomiaru fluorescencji wynosi 320 – 1600 nm natomiast częstotliwość repetycji pulsów jest  w zakresie od 100 kHz do 100 MHz natomiast krok pulsu bramkującego wynosi 2 fs.

Spektrofluorymetr Hitachi F-7000

 

Aparat jest szybko skanującym spektrofotometrem fluorescencyjnym (60.000 nm/min) umożliwiającym wykonywanie pomiarów luminescencji roztworów oraz próbek stałych. Dodatkowo możliwe jest wykonywanie pomiarów czasu życia fosforescencji do 1 ms. Wyposażony jest w przystawkę do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu oraz dwa monochromatory pozwalające na ciągły wybór długości fali wzbudzenia i emisji fluorescencyjnej.

Spektrofluorymetr Varian

Przyrząd rejestruje sygnał emisyjny (z zakresu UV-Vis) generowany przez składniki próbki na skutek wzbudzenia falą elektromagnetyczną o wybranej energii (długości z zakresu 220 – 800 nm).

Aparatura umożliwia badanie właściwości spektralnych próbek ciekłych oraz stałych zarówno w postaci pojedynczych widm emisyjnych jak i widm całkowitej fluorescencji (z ang. Excitation-Emission Matrices – EEM). Możliwa jest analiza w kontrolowanych warunkach temperaturowych oraz z wykorzystaniem mikropłytek lub sondy fluorescencyjnej.

Spektrofotometr UV-Vis (JASCO V-530, Jasco, Japan)

 

Dwuwiązkowy spektrofotometr o zakresie długości fal od 190 do 1100 nm wyposażony w lampę deuterową(D2) do pomiarów w zakresie UV oraz halogenową(WI) do pomiarów w zakresie VIS/NIR.

Możliwość wykonania analizy ilościowej, jakościowej oraz kinetycznej w oparciu o pomiary spektrofotometryczne wybranych związków organicznych i nieorganicznych.

Spektrofotometr UV-vis Lambda 35 Perkin Elmer

Aparatura służy do pomiarów absorbcji promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widzialnego i nadfioletu w próbkach ciekłych. Pomiary spektrofotometryczne znajdują zastosowanie w analizie ilościowej, m.in. do oznaczania całkowitej zawartości polifenoli oraz całkowitej pojemności antyoksydacyjnej.

Spektrofotometr UV-VIS do mikroobjętości – NanoDrop OneC

Aparat umożliwia pomiary bezpośrednio w próbce o objętości już od 0,5 μl bez konieczności rozcieńczania i zagęszczania próbki jak również w kuwecie. Zakres skanowania 190-850 nm. Zakres stężeń: dsDNA od 2 do 27,500 ng/ul; BSA od 0,06 do 820 mg/ml. Powtarzalność i wiarygodność pomiarów zapewnia system kontroli długości drogi optycznej.

Spektrofotometr UV-VIS-NIR Nicolet iS50

 

Moduł UV-Vis pozwala na pomiary absorbancji próbek ciekłych oraz reflektancji próbek proszkowych w zakresie 200-1100 nm, natomiast moduł NIR pozwala na pomiary próbek stałych w  zakresie spektralnym 770-3500 nm.

Spektrofotometry UV-Vis Lab Aliance 8500 oraz Jasco V630

Dwuwiązkowe spektrofotometry UV-Vis Lab Aliance 8500 oraz Jasco V630 umożliwiające pomiary absorpcji promieniowania elektromagnetycznego próbek ciekłych i stałych w zakresie od 1100 do 190 nm. Rozdzielczość aparatów jest na poziomie 2 nm. Urządzenia są przystosowane do pomiarów kinetycznych w zakresie 0,5, 1, 6, 30 i 60 sekund. Szybkość skanowania długości fali od 60 do 3,2 nm na minutę. Dane pomiarowe zbierane i prezentowane są komputerowo, co umożliwia ich dalszę obróbkę.

Spektrometr AAS (iCE 3300, Thermo Scientific)

 

Spektrometr atomowej absorpcji z atomizerem płomieniowym FAAS wyposażony w palnik tytanowy, uniwersalny, 50 mm, automatycznie regulowany w wiązce światła przystosowany do pracy z płomieniami acetylen/powietrze oraz podtlenek azotu/acetylen.

Oznaczanie jonów metali w wodach i próbkach stałych po mineralizacji (oznaczanie danego pierwiastka wymaga zastosowania odpowiedniej lampy z katodą wnękową). Granice wykrywalności w zakresie 10 – 10000 ng mL-1.

Spektrometr AAS (Solaar M6, TJA Solutions, Cambridge, UK)

Spektrometr atomowej absorpcji AAS wyposażony w atomizer płomieniowy i kuwetę grafitową oraz lampy z katodą wnękową umożliwiający podwójną korekcją tła.

Oznaczanie jonów metali w wodach i próbkach stałych po mineralizacji (oznaczanie danego pierwiastka wymaga zastosowania odpowiedniej lampy z katodą wnękową). Granice wykrywalności mieszczą się w zakresie 10 – 10000  ng mL-1 dla atomizacji płomieniowej płomieniu oraz w zakresie 0,01 – 1 ng mL-1 dla atomizacji elektrotermicznej.

Spektrometr absorpcji przejściowej Ultrafast Helios Fire wraz ze strojonym laserem femtosekundowym Astrella-TOPAS

 

Zestaw złożony jest z układu laserowego, opartego na laserze pompującym Revolution, który jest zintegrowany z zestawem ultraszybkich oscylatorów Ti:S typu Vitara firmy Coherent generujących femtosekundowe impulsy. Przestrajalny układ tytanowo-szafirowych laserów umożliwia pomiary w całym zakresie widma UV-VIS-NIR.

Spektrometr EDXRF (Epsilon3, PANalytical, Holandia)

Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny z dyspersją energii EDXRF wyposażony w lampę z anodą rodową o maksymalnej mocy 9 W i detektor  SDD.

Wielopierwiastkowa analiza próbek stałych (materiały lite i proszkowe). Zakres oznaczanych pierwiastków od sodu do uranu. Granice wykrywalności na poziomie mg kg-1 (ppm) dla pierwiastków o średnich liczbach atomowych.

Spektrometr Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR), Bruker

Aparatura pozwala na jakościowe i ilościowe badania substancji, zawierających niesparowane elektrony. Urządzenie to pozwala na badanie właściwości antyoksydacyjnych  produktów spożywczych oraz badanie procesów humifikacji w osadach i glebach. Ponadto spektrometr EPR jest wykorzystywany do badania materiałów domieszkowanych metalami przejściowymi i ziem rzadkich.

Spektrometr FT-IR Nicolet iS5

 

Spektrometr FTIR Nicolet iS5 o zakresie spektralnym 7800-350cm-1 i rozdzielczości spektralnej lepszej niż 0,8cm-1.

Spektrometr FT-IR Nicolet is50

Aparatura umożliwia badania obejmujące charakterystykę strukturalną próbek stałych oraz ciekłych. Pozwala na badanie przemian strukturalnych materiałów w efekcie zmian temperatury, śledzenie postępu reakcji, wykrywanie zanieczyszczeń, a także przeprowadzenie analizy jakościowej oraz ilościowej badanych substancji.

Spektrometr FT-IR, SpectrumOne, Perkin Elmer

Spektrometr ICP-OES (SpectroBlue, Spectro Analytical Instruments GmbH)

Optyczny spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP-OES wyposażony w generator chłodzony powietrzem o częstotliwości 27,12 MHz i mocy 0,7-1,7 kW, polichromator (165-770 nm) oraz nebulizer typu cross-flow.

Nieorganiczna analiza jakościowa i ilościowa próbek ciekłych lub stałych po ich wcześniejszej mineralizacji. Możliwość oznaczania ponad 70 pierwiastków, w bardzo szerokim zakresie stężeń: od 1 ng L-1 do 1 g L-1. Granice wykrywalności rzędu µg L-1 (ppb).

Spektrometr Ramana DXRxi

Aparatura umożliwia badania obejmujące charakterystykę strukturalną próbek stałych oraz ciekłych. Pozwala na badanie przemian strukturalnych materiałów w efekcie zmian temperatury, śledzenie postępu reakcji, wykrywanie zanieczyszczeń, a także przeprowadzenie analizy jakościowej oraz ilościowej badanych substancji.

Spektrometr TXRF (S4T-STAR, Bruker, Niemcy)

Rentgenowski spektrometr fluorescencyjny z całkowitym odbiciem promieniowania TXRF

wyposażony w lampę z anodą molibdenową o maksymalnej mocy 50 W i detektor  SDD.

Ultraśladowa analiza nieorganiczna mikro-próbek ciekłych. Możliwość prowadzenia analizy wielopierwiastkowej; granice wykrywalności na poziomie ng mL-1 (ppb) zależne od oznaczanego pierwiastka.

Spektrometr UV-Vis Lambda Bio 40 z przystawką temperaturową PTP-1 (zakres: 5-80 oC), Perkin Elmer

Dwuwiązkowe spektrofotometr UV-Vis umożliwiający pomiary absorpcji promieniowania elektromagnetycznego próbek ciekłych w zakresie od 1100 do 190 nm.

Termograwimetr TG, Pyris-1, Perkin  Elmer

Analiza termograwimetryczna oparta na detekcji zmiany masy próbki  i zmiany temperatury w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego. Zakres pracy aparatu 25 – 900 0C

Termograwimetr TG, TA Instrument

Analiza termograwimetryczna oparta na detekcji zmiany masy próbki  i zmiany temperatury w funkcji zadanego przebiegu temperaturowego. Zakres pracy aparatu 25 – 900 0C

Tranzycjometr – kalorymetr ciśnieniowy

Kalorymetr umożliwia równoczesną rejestrację przepływu ciepła i zmian objętości badanej substancji wraz z możliwością śledzenia ewolucji przejść fazowych i procesów będących wynikiem ciągłych zmian temperatury, ciśnienia lub objętości badanej próbki.

Zakres parametrów pracy:
T: -70 oC – +400 oC
P: próżnia – 500 MPa

Układ do kalibracji i badania współmierności termometrów:
2-termostaty połączone kaskadowo/ UT-2/77 Horyzont, UTU-4 Horyzont
– supertermometr FLUKE 1594A
– sonda FLUKE Hart Scientific 5628- zasilacz Cobrabid KB-60-01

Temperatura jest podstawową zmienną w wszelkich pomiarach fizykochemicznych, dokładność oraz współmierność używanych termometrów jest kluczowa dla wszelkich badań. A zatem, w praktyce układ jest związany z wszystkimi badaniami dotyczącymi właściwości fizykochemicznych faz skondensowanych.

Układ do pomiaru lepkości:
– termostat właściwy UTU-4 Horyzont z komorą pozwalającą na obserwację przepływu cieczy przez kapilarę podczas pomiaru
– kontroler temperatury UNIPAN 660
– termometr Ertco Hart 850  z sondą platynową (400952)

 

Prowadzenie pomiarów lepkości w funkcji temperatury


Układ do pomiaru prędkości propagacji fali ultradźwiękowej metodą Pulse Echo Overlap

Pomiary prędkości propagacji ultradźwięków w ośrodkach ciekłych ( ciecze molekularne , ciecze jonowe, paliwa, płyny robocze) pod ciśnieniem atmosferycznym w funkcji temperatury (5-50 oC) oraz w oparciu m.in. o te wyniki wyznaczanie zależności temperaturowej współczynnika ściśliwości adiabatycznej, współczynnika ściśliwości izotermicznej, izochorycznej pojemności cieplnej, ciśnienia wewnętrznego.


Układ do pomiaru prędkości ultradźwięków w cieczach w zakresie temperatury od 10 do 50 oC i ciśnienia do 1000 atm.

 

Pomiary prędkości ultradźwięków cieczy (cieczy jonowych, paliw, biopaliw, płynów roboczych) pod wysokimi ciśnieniami do 1000 atm. w funkcji temperatury (15-50 oC) oraz wyznaczanie zależności temperaturowej i ciśnieniowej gęstości, izobarycznej pojemności cieplnej, izochorycznej pojemności cieplnej, współczynnika izobarycznej rozszerzalności termicznej, współczynnika ściśliwości adiabatycznej, współczynnika ściśliwości izotermicznej, ciśnienia wewnętrznego.

Układ do pomiaru prędkości ultradźwięków w cieczach w zakresie temperatury od 10 do 50 oC metodą Pulse Echo Overlap

 

Pomiary prędkości ultradźwięków cieczy (cieczy jonowych, paliw, biopaliw, płynów roboczych) w funkcji temperatury (15-50 oC) oraz w oparciu m.in. o te wyniki wyznaczanie zależności temperaturowej współczynnika ściśliwości adiabatycznej, współczynnika ściśliwości izotermicznej, izochorycznej pojemności cieplnej, ciśnienia wewnętrznego.  Skonstruowany w Zakładzie Chemii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Waga analityczna Sartorius MSA 225S-100-DU

Odważanie składników dyspersji ciecz molekularna + nanocząstki, mieszanin, roztworów, przygotowywanie próbek do pomiarów np. kalorymetrycznych.

Zestaw laserowy do pomiarów luminescencji: spektrofluorymetr PTI QuantaMaster QM40 z detektorami UVVIS PMT R928 oraz NIR Hamamatsu H10330B-75, laser Nd:YAG (Opotek Opolette 355 LD), laser femtosekundowy Chameleon

Aparatura pozwala na badanie właściwości luminescencyjnych materiałów. Umożliwia rejestrowanie widm emisyjnych zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych. Dodatkowo, można wykonać analizę kinetyki zaniku luminescencji materiałów.

return to top