Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr hab. Izabela Jendrzejewska, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

Scopus

ORCID


Informacje:

Doktorat: 21.01.1997 – Uniwersytet Śląski
Habilitacja: 11.04.2013 – Uniwersytet Wrocławski


Dane kontaktowe:

e-mail: izabela.jendrzejewska@us.edu.pl
telefon: (32) 359-15-03
adres: pok. 133, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice


Tematyka badań:

 • Projektowanie, synteza i określenie właściwości fizykochemicznych nowych domieszkowanych materiałów na bazie chromitów selenowych, mogących mieć zastosowanie w nowych dziedzinach nauki i technologii, np. w spintronice, termoelektronice czy termoelektrotechnice. Jako związki bazowe stosuje się chromity selenowe o strukturze spinelowej: ZnCr2Se4, CdCr2Se4 i CuCr2Se4. Jako domieszki stosowane są wybrane pierwiastki p-, d- i f-elektronowe. Wprowadzenie domieszki do sieci krystalicznej związku bazowego wywołuje zmiany ich właściwości magnetycznych i elektrycznych, np. pojawienie się stanu szkła spinowego lub przewodnictwa polaronowego. Stwarza to możliwości projektowania nowych związków o żądanych właściwościach np. termomagnetycznych lub termoelektrycznych
 • Analiza rentgenowska i termiczna wybranych grup leków i suplementów diety w celu potwierdzenia ich autentyczności

Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

 • Nagrody za osiągnięcia naukowe:
  • Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego II stopnia – 1997
  • Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia – 2008
 • Nagrody za osiągnięcia organizacyjne:
  • Nagroda indywidualna JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia – 2014
  • Nagroda zespołowa JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego III stopnia – 2016
 • Funkcje:
  • 2013 do 2016 – z-ca dyrektora Instytutu Chemii ds. dydaktycznych

Informacje o współpracy z innymi ośrodkami/zespołami:

 • Współpraca z ośrodkami krajowymi:
  • Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
  • Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
  • Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Instytut Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Katedra Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej w Katowicach
  • Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:
  • NIST Center for Neutron Research, Gaithersburg, USA
  • Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, Praga
  • Katedra Chemii Ciała Stałego, Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze

Projekty badawcze:

 • Udział w projektach badawczych – krajowych:
  • Projekt badawczy nr 3T09A 05117 (1999 – 2000) pt. „Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne czteroskładnikowych monokryształów o strukturze spinelowej zawierających nikiel” (projekt ten został oceniony jako bardzo dobry i wyróżniony opublikowaniem w biuletynie naukowym KBN Eureka w roku 2001) – kierownik projektu
  • Projekt badawczy nr 4T09A 10722 (2001 – 2003) pt. „Badania magnetyczne, elektryczne i strukturalne monokryształów Me1-xMexCr2Se4 (gdzie Me, Me = Zn, Cd, Ni, Co, Cu, In, Ga) otrzymywanych metodą gazowego transportu chemicznego” – główny wykonawca
  • Projekt badawczy nr NN204 289134 (2008 – 2010) pt. „Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych chromitów i ferrytów selenkowych” – kierownik projektu
  • Projekt badawczy nr NN204 151940 (2011 – 2014) pt. „Nowe chromity selenkowe domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich” – kierownik projektu
 • Udział w projektach badawczych – zagranicznych:
  • Projekt nr 44295 na SRS Daresbury CCLRC Direct Access FP6 (Wielka Brytania) – główny wykonawca
  • European Community’s 7th Framework Programme (FP7/2007-2013) , grant nr 312284 (CALYPSO), Hasylab Hamburg (Niemcy) – główny wykonawca
  • Projekty na reaktor badawczy BT-1 (NIST Center for Neutron Research, Gaithersburg, USA):
   • Magnetic structure of ZnCr2Se4 doped with nickel
   • Magnetic structure of chalcogenide spinels with tin
   • Magnetic structure of chalcogenide spinels with manganese
   • Magnetic structure of ZnCr2Se4 doped with selected rare earths

Wybrane publikacje:

 • P. Zajdel, I. Jendrzejewska J. Goraus, H. Duda, T. Goryczka, A.Kita, “Influence of nickel doping on physical properties of ZnCr2Se4”, Radiation Physics and Chemistry, (2011) 80(10) 1008 – 1013, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2011.02.017
 • I. Jendrzejewska, P. Zajdel , T. Goryczka, J. Goraus, A. Kita, T. Mydlarz, “Influence of covalency and anion polarization on magnetic and electronic properties of ZnCr2-xNixSe4”,  Journal of Alloys and Compounds, 520 (2012) 153-157, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.12.167
 • I. Jendrzejewska, P. Zajdel, J. Heimann , J. Krok-Kowalski, T. Mydlarz, J. Mrzigod, “Influence of manganese on magnetic and electronic properties of ZnCr2Se4 single crystals“, Materials Research Bulletin 47 (2012) 1881-1886, https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2012.04.029
 • I. Jendrzejewska, P. Zajdel, E. Maciążek, M. Sozańska, T. Goryczka, “X-ray powder diffraction and magnetic study of nominal Zn1-xNdxCr2Se4 – compounds (x=0.05, 0.1)”, Powder Diffraction, 2013, 28, 75-85.
  DOI: https://doi.org/10.1017/S0885715613001139
 • Izabela Jendrzejewska, Paweł Zajdel, Tadeusz Groń, Henryk Duda, Tadeusz Mydlarz, “Effect of Ni doping on magnetic and electrical properties of CuCr2Se4 single crystals”, Journal of Alloys and Compounds, 2014, 593, 158-162, https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2014.01.010
 • Izabela Jendrzejewska, Paweł Zajdel, Ewa Maciążek, Maria Sozańska, “Growth, structure and magnetic properties of ZnCr2Se4 – single crystals doped by dysprosium”, Journal of Crystal Growth, 2014, 401, 697-701. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2014.01.046
 • I. Jendrzejewska, T. Groń, J. Kusz, M. Żelechower, E. Maciążek, A. Ślebarski, M. Fijałkowski, „Spin-glass-like behaviour in tin doped ZnCr2Se4 single crystals”, Journal of Alloys and Compounds, 635 (2015) 238-244 https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.02.097
 • E. Maciążek , M. Karolus, M. Kubisztal, I. Jendrzejewska, R. Sitko, T. Groń, A. Ślebarski, M. Fijałkowski, “Magnetic and specific heat properties of a new Gd-doped ZnCr2Se4“, Materials Chemistry and Physics, 168 (2015) 187 – 192, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.11.020Get rights and content
 • Izabela Jendrzejewska, Tadeusz Groń, Ewa Maciążek, Henryk Duda, Marian Kubisztal, Andrzej Ślebarski, Ewa Pietrasik, Marcin Fijałkowski, “Specific heat and magnetic properties of single-crystalline ZnxDyyCrzSe4 spinels”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2016). 407, 122-128
  https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.01.016
 • Izabela Jendrzejewska , Tadeusz Groń, Joachim Kusz, Jerzy Goraus, Andrzej Kita, Zoia Barsova, Andrzej Ślebarski, Marcin Fijałkowski, Ewa Pietrasik, Paweł Zajdel, Henryk Duda, “Growth, Structure and Characterization of Physico‑chemical and Magnetic  Properties of CdCr2Se4:Mn Single Crystals”, Journal of Alloys and Compounds, 735 (2018) 480 – 488, DOI information: 10.1016/j.jallcom.2017.11.160,
 • I. Jendrzejewska, P. Zajdel,  E. Pietrasik,  Zoja Barsova, T. Goryczka, “Application of X-ray powder diffraction and differential scanning calorimetry for identification of counterfeit drugs”, Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly, May 2018, Volume 149,  Issue 5, pp 977–985,  https://doi.org/10.1007/s00706-018-2193-z,
 • Grzegorz Dercz, Izabela Matuła, Maciej Zubko, Alicja Kazek-Kęsik, Joanna Maszybrocka, Wojciech Simka, Jolanta Dercz, Paweł Świec, Izabela Jendrzejewska, „Synthesis of porous Ti–50Ta alloy by powder metallurgy”, Materials Characterization 142 (2018) 124–136, https://doi.org/10.1016/j.matchar.2018.05.033,
 • Izabela Jendrzejewska , Tadeusz Groń, Jerzy Goraus, Michał Pilch, Ewa Pietrasik, Zoia Barsova, Jacek Czerniewski, Tomasz Goryczka, Beata Witkowska-Kita, Alina Bienko, Marek Weselski, „ Synthesis and structural, magnetic, thermal and electronic properties of Mn-doped ZnCr2Se4”, Materials Chemistry and Physics, 238 (2019) 121901, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.121901
 • Piotr J. Kotula, Viacheslav Andreychouk, Jacek Pawlyta, Leszek Marynowski, Izabela Jendrzejewska „Genesis of iron and manganese  sediments in Zoloushka Cave (Ukraine/Moldova) as revealed by δ13C organic carbon”, International Journal of Speleology, vol.48, issue 3 (2019), 221 – 235, https://doi.org/10.5038/1827-806X.48.3.2255
 • Izabela Jendrzejewska, Tadeusz Groń, Joachim Kusz, Jerzy Goraus, Zoia Barsova, Ewa Pietrasik, Jacek Czerniewski, Tomasz Goryczka, Marian Kubisztal, „Growth, structure and physico-chemical properties of monocrystalline ZnCr2Se4:Ho prepared by chemical vapour transport”, Journal of Solid State Chemistry 281 (2020) 121024, https://doi.org/10.1016/j.jssc.2019.121024
 • Ludmila E.Campos, Francisco Garibotto, Emilio Angelina, Jiri Kos, Tomas Gonec, Pavlina Marvanova, Marcela Vettorazzi, Michal Oravec, Izabela Jendrzejewska, Josef Jampilek, Sergio E.Alvarez, Ricardo D.Enriz, „Hydroxynaphthalenecarboxamides and substituted piperazinylpropandiols, two new series of BRAF inhibitors. A theoretical and experimental study”, Biorganic Chemistry 103 (2020) 104145, https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104145
 • Izabela Jendrzejewska, Tomasz Goryczka, Ewa Pietrasik, Joanna Klimontko, Josef Jampilek, “X-Ray and Thermal Analysis of Selected Drugs Containing Acetaminophen”, Molecules 2020, 25, 5909, doi: 10.3390/molecules25245909, IF = 3.27, (100 pkt).
 • Izabela Jendrzejewska, Karel Knizek, Jerzy Kubacki, Jerzy Goraus, Tomasz Goryczka, Ewa Pietrasik,  Zoia Barsova, Josef Jampilek, Beata Witkowska-Kita, „Structure and properties of nano- and polycrystalline Mn-doped CuCr2Se4 obtained by ceramic method and high-energy ball milling”, Materials Research Bulletin, (2021)  IF = 4.02, (100 pkt). https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2020.111174

return to top