Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Michał Daszykowski

Uniwersytet Śląski

ORCID

Research Gate

Google Scholar


Informacje:

Doktorat: 2003 – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
Habilitacja: 2009 – Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Profesor tytularny: 2018


Dane kontaktowe:

e-mail: michal.daszykowski@us.edu.pl
telefon: (32) 359-11-28
adres: pok. 45, ul. Szkolna 9, 40-006 Katowice


Informacje o liderze:

Profesor nauk chemicznych, pracownik Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na rozwijaniu i wykorzystaniu podejść chemometrycznych, ułatwiających analizę danych chemicznych, a zwłaszcza analizę złożonych sygnałów instrumentalnych pozyskiwanych za pomocą różnych platform analitycznych i wielokanałowych detektorów. Dotychczas, opublikował 68 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i dziesięć rozdziałów w monografiach. Wedle bazy Google Scholar jego indeks Hirscha i liczba cytowań wynoszą odpowiednio 31 i 3566. W latach 2000-2004 odbył staż naukowy i roczny staż podoktorski w Zakładzie Analiz Farmaceutycznych i Biomedycznych, Wolny Uniwersytet Brukselski, Bruksela, Belgia. Wówczas, w ramach działalności Konsorcjum ChemoAC (Wolny Uniwersytet Brukselski), współpracował naukowo m.in. z takimi firmami jak Shell, Johnson & Johnson, Unilever. Jest laureatem prestiżowego stypendium „dla młodych naukowców”, które przyznała mu w 2005 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Na co dzień recenzuje artykuły dla wielu czasopism naukowych, na forum których są dyskutowane zagadnienia natury chemicznej i analizy danych chemicznych. Jest również członkiem kolegium redakcyjnego czasopism Acta Chromatographica i Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems.


Nagrody, wyróżnienia, pełnione funkcje:

  • 2003 – Doktorat z wyróżnieniem (Summa cum laude)
  • 2004 do 2020 – 15 nagród JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo‑badawczą i działalność organizacyjną
  • 2005, 2006 – Stypendium „dla młodych naukowców” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i jego roczne przedłużenie po ponownej ewaluacji wyników naukowych
  • 2005 – Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego  za wyróżniającą się pracę doktorską
  • 2007 – Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia RP (Uniwersytet Medyczny w Gdańsku: R. Kaliszan, A. Nasal, T. Baczek, M. Markuszewski, P. Wiczling, M. Marszałł, K. Kawczak; Uniwersytet Śląski: M Daszykowski)
  • 2010 do 2013 – Stypendium Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego RP dla wybitnych młodych naukowców
  • 2016 do 2020 – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego
  • Od 2020 – Prorektor ds. Nauki i Finansów Uniwersytetu Śląskiego

 

 

return to top