Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Chemii
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Popularyzacja Instytutu Chemii

Współpraca ze szkołami oraz działalność popularyzatorska, w której uczestniczą pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Chemii

 

A) W Instytucie Chemii

 

1) Organizowane są wykłady, zwiedzanie pracowni oraz pokazy (osoby zaangażowane
to pracownicy i doktoranci Instytutu oraz członkowie Koła Chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia”).

 

2) Od czerwca 2012 funkcjonuje oferta dla szkół:

obejmująca zajęcia laboratoryjne poprzedzone pogadanką. Niniejsza oferta skierowana jest
do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów; tematyka zajęć zależy od potrzeb zamawiających  (koordynator: dr Stella Hensel-Bielówka).

W ramach oferty zrealizowano m. in. następujące tematy: Woda- najważniejsza substancja
na Ziemi”, „Chemia organiczna – skąd my to znamy? Reakcje charakterystyczne grup funkcyjnych”, „Chemia w kolorach tęczy – reakcje charakterystyczne kationów i anionów”,  „Podstawowe techniki analityczne”.

Osoby zaangażowane dotychczas w prowadzenie zajęć: dr Stella Hensel-Belówka,
dr hab. Andrzej Bąk, dr Monika Pędras, mgr Agata Arenhövel-Pacuła, dr Barbara Podeszwa.

W zajęciach uczestniczyli już uczniowie szkół ponadpodstawowych z: Wodzisławia Śląskiego, Bytomia, Tychów, Katowic oraz Bierunia Starego.

 

3) Od 2011 r. (w 2011, 2012 oraz w 2014r.) odbywały się zajęcia cykliczne z zakresu Chemii analitycznej (Analiza jakościowa i ilościowa) – wykłady i laboratoria organizowane w soboty – (koordynator: dr hab. inż. Joanna Pisarska, opiekun: dr Marzena Dabioch). Prowadzącymi zajęcia dotychczas byli pracownicy i doktoranci Zakładu Chemii Analitycznej i spoza Zakładu: dr Marzena Dabioch, mgr inż. Katarzyna Bijak, dr Marzena Grucela, mgr Agata Szłapa, mgr Sławomir Kula, mgr Marek Matussek, mgr Agnieszka Jędrzejowska i mgr Barbara Krakowska.

W zajęciach tych uczestniczyły szkoły z Będzina, Bielska-Białej, Dąbrowy Górniczej, Tychów oraz Chorzowa.

 

4) W ramach Śląskiej Nocy Naukowców w Katowicach odbyły się:

a) w 2011 – wykład oraz prezentacja „Dwadzieścia tysięcy angstremów molekularnej żeglugi”
(dr Tomasz Magdziarz) oraz demonstracja na żywo „Żywioły chemiczne” (pracownicy Zakładu Krystalografii pod kierownictwem prof. UŚ dr hab. Barbary Machury);

b) w 2012 roku zorganizowano warsztaty pt. „Chemiczne abrakadabra” w Zakładzie Krystalografii ICh (pod kierownictwem prof. UŚ dr hab. Barbary Machury).

 

5) Od 2012 roku istnieje współpraca z Uniwersytetem Śląskim Dzieci, w ramach której organizowane są zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół podstawowych. Dotychczas do grup uczestniczących w zajęciach zgłosili się uczniowie z różnych szkół okręgu katowickiego (opiekun: dr Stella Hensel-Bielówka).

 

6) Od 2007 roku odbywa się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych współorganizowany przez Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

W pracach związanych z organizacją Konkursu uczestniczą pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Chemii pod opieką prof. dra hab. inż. Stanisława Krompca. Wykłady prezentowane podczas Konkursu prowadzone są przez pracowników Instytutu Chemii.

7) Od 2007 roku pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Chemii oraz od 2011 r Koło Chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia”  uczestniczą w organizowanym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego Święcie Liczby Pi – w ramach tej imprezy odbywają się w ICh wykłady popularnonaukowe, pokazy eksperymentów chemicznych i zwiedzanie pracowni. Uczestnikami mogą być studenci, uczniowie oraz osoby zajmujące się zawodowo naukami ścisłymi.

 

 

B) Na zewnątrz Instytutu Chemii

 

Pracownicy Instytutu Chemii, doktoranci i studenci prowadzą również aktywną działalność dydaktyczną i popularyzatorską poza Instytutem; są to przede wszystkim wykłady i pokazy, zajęcia laboratoryjne, jak również udziały w konferencjach szkoleniowych dla nauczycieli,
w konkursach oraz praca przy organizacji Olimpiady Chemicznej w Okręgu Katowickim. Część tych informacji zgłoszonych jak dotąd (zostaną one wkrótce uzupełnione) znajduje się poniżej.

Wykłady, zajęcia praktyczne i pokazy:

 

1) w 2012 r. – wykład „Biopaliwa” – wygłoszony w ramach uroczystości Święta Szkoły –
LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Czechowicach Dziedzicach (dr hab. Marzena Dzida)

 

2) w latach 2014-2015 r. – cykl wykładów („Przemiany fazowe”, „Termodynamika wokół nas”, „Biopaliwa – mit czy przyszłość”) – w III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej (dr hab. Marzena Dzida)

 

3) w 2015 r. – wykład „Przemiany fazowe” w ramach Projektu „Ocean wiedzy i umiejętności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a)
w II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim b) oraz w LO im. Noblistów Polskich
w Rydułtowach (dr hab. Marzena Dzida)

 

4) w 2015 r. – prowadzenie godzin wychowawczych w ramach programu Erasmus +, projektu: „Równe szanse nabywania umiejętności zwiększające poziom zatrudnialności”, akcji 2 – Partnerstwo strategiczne, w LO im. M. Curie-Skłodowskiej w Czechowicach Dziedzicach (dr hab. Marzena Dzida)

 

5) w 2011 r. – wykład „Promieniotwórczość od blendy uranowej do pozytronowej tomografii emisyjnej”, w IV LO im. B. Chrobrego w Bytomiu (dr Violetta Kozik)

 

6) w latach 2008-2014 – wykłady, pokazy ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem aparatury specjalistycznej obejmujące wyjątkowo szeroki zakres zagadnień dotyczący m. in. chemii, kosmetologii, biotechnologii-genetyki, biochemii (w sumie 210 h) w IL im. B. Chrobrego
w Pszczynie (dr Sławomir Maślanka)

 

7) w 2013 r. – wykład „Alchemia piwa” prowadzony w ramach Maczkowskiego Wieczoru Naukowców w IV LO im. gen. S. Maczka (dr hab. Robert Musioł)

 

8) w 2015 r. – wykład „Alchemia Piwa” w ramach Projektu „Ocean wiedzy i umiejętności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II LO im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim (dr hab. Robert Musioł)

 

9) w latach 2006-2012, spotkania z młodzieżą III LO im. L. Szenwalda w Dąbrowie Górniczej,
o tematyce  „Kolorowy świat chemii” (dr Barbara Szpikowska-Sroka)

 

10) od marca 2011 roku w Instytucie Chemii działa aktywnie Koło Chemików Uniwersytetu Śląskiego „Aqua Regia” (pod opieką dr hab. Marzeny Dzidy, przewodniczący – Tomasz Klemens; Kamil Oster), zajmujące się organizowaniem pokazów doświadczeń chemicznych, wykładów, ekspozycji podczas różnych imprez poświęconych nauce oraz w szkołach.
Były to między innymi:

– w 2011 r. – pokazy doświadczeń chemicznych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach w ramach projektu Młody Nobel wolontariat „Projektor” (osoby biorące udział, obecnie już magistrowie: Tomasz Klemens, Damian Makieła, Sylwia Jężak)

– w 2012 r. – pokazy doświadczeń chemicznych w 1 LO im. Karola Miarki w Żorach (mgr Tomasz Klemens)

– w 2012 r. – pokazy doświadczeń chemicznych w Szkole Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego
w Sarnowie w ramach projektu Młody Nobel wolontariat „Projektor” (Osoby biorące udział – dzisiaj już w większości magistrowie: Agnieszka Psiuk, Aleksandra Odrobińska, Paulina Mrugała, Małgorzata Górska)

– w 2013 r. – warsztaty chemiczne „Chemia od kuchni” podczas 21 Finału WOŚP w Rybniku

– w 2013 r. – pokazy doświadczeń chemicznych podczas dni otwartych w ZSO im. Karola Miarki
w Żorach

– od 2011 r. – pokazy doświadczeń chemicznych w ramach kolejnych edycji Festiwalu Nauki
w Katowicach – Jarmark Wiedzy;

– w  styczniu 2015r. –  pokazy doświadczeń chemicznych  w III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej;

– w kwietniu 2015 r. – pokazy doświadczeń chemicznych w Gimnazjum Publicznym nr 3 im.
I. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach

– w maju 2015 r. – pokazy doświadczeń chemicznych w ramach Bielskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dla fundacji imienia Heleny i Lechosława Marszałków „Reksio”.

 

Inne aktywności:

 

1) w 2007 r. – udział w pracach Jury II Ogólnopolskiego Konkursu nad pracą „Chemia a Ekologia”
(dr Violetta Kozik, dr Monika Geppert-Rybczyńska)

 

2) w 2008 r. – udział w konferencji szkoleniowej dla nauczycieli, prezentacja doświadczeń
„Eksperyment w Nauczaniu Chemii” w regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM
w Katowicach (dr Violetta Kozik)

 

3) od 2009 r. – aktywne członkostwo w reprezentowaniu okręgu i w organizowaniu Olimpiady Chemicznej w Okręgu Katowickim (dr Mateusz Penkala)

 

4) współpraca ze Śląskim Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach (dr Barbara Szpikowska-Sroka)

 

Opracowanie: dr Monika Geppert-Rybczyńska, dr Stella Hensel-Bielówka (15.10.2015)

return to top