Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminarium – mgr inż. Michał Rerak

14.06.2022 - 14:35 aktualizacja 22.06.2022 - 12:26
Lokalizacja: on-line
Redakcja: Jacek Krawczyk

Zapraszamy na seminarium naukowe Instytutu Inżynierii Materiałowej, które odbędzie się

w poniedziałek, 27 czerwca 2022 o godz. 1200 na platformie TEAMS (zespół Instytut Inżynierii Materiałowej)

(Zainteresowane osoby spoza Instytutu są proszone o zgłaszanie udziału w seminarium do Pani mgr Klaudii Duch na adres: klaudia.duch@us.edu.pl)

Wykład nt.

Wpływ jonów samaru i prazeodymu na właściwości ceramiki BaBi2Nb2O9

wygłosi Pan

mgr inż. Michał Rerak

z Instytutu Inżynierii Materiałowej

 

Na seminarium Pan mgr inż. Michał Rerak przedstawi badania realizowane w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Adamczyk-Habrajskiej, prof. UŚ oraz dr Jolanty Makowskiej.

 

Streszczenie

Od odkrycia przez Aurivilliusa tzw. perowskitów warstwowych mija około 70 lat. W tym czasie zainteresowanie tymi materiałami przechodziło różne etapy – od prawie całkowitego zapomnienia do ponownego odkrycia pod koniec lat 90-tych ubiegłego stulecia. Większość prac skupiała się na własnościach sztandarowych przedstawicieli tej grupy materiałów: ceramice SrBi2Nb2O9 oraz SrBi2Ta2O9. Zainteresowanie ceramiką niobianu bizmutu (III) baru BaBi2Nb2O9, będącą tematem niniejszego wystąpienia, pojawiło się na początku XXI wieku. Jednak do dziś obserwuje się w literaturze światowej niedostatek informacji na temat sposobu jej modyfikacji jonami domieszek, w szczególności jonami pierwiastków ziem rzadkich. Wyniki badań, prezentowane na seminarium, stanowią próbę przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytanie o wpływ domieszkowania jonami prazeodymu i samaru na szerokie spektrum własności ceramiki bazowej.

Materiał badań wytworzono za pomocą konwencjonalnej technologii, tj. reakcji syntezy w fazie stałej i spiekania swobodnego w atmosferze powietrza. Jego charakterystykę strukturalną i mikrostrukturalną przeprowadzono metodami: rentgenowskiej analizy fazowej (XRD), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), spektroskopii dyspersji energii (EDS). W celu określenia podstawowych właściwości mechanicznych wytworzonych materiałów ceramicznych, wyznaczono moduł Younga, moduł sztywności oraz współczynniki Poissona. Na podstawie szczegółowej analizy temperaturowych i częstotliwościowych charakterystyk przenikalności elektrycznej przedyskutowano wpływ domieszkowania na własności dielektryczne materiału bazowego. Z kolei narzędzia spektroskopii impedancyjnej pozwoliły zbadać rolę zastosowanych modyfikacji w procesach przewodnictwa zachodzących w badanym materiale.

return to top