Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Projekty badawcze

 • 2020/04/X/ST5/00256; Kształtowanie struktury i właściwości stopu magnezu WE43 z metalami ziem rzadkich w procesie głębokiej obróbki kriogenicznej w połączeniu z obróbką cieplną, Miniatura 4, Kierownik projektu: dr Adrian Barylski, Czas realizacji 2020-2021

 • 2017/26/D/ST8/01117; Opracowanie technologii wytwarzania oraz charakterystyka nieorganicznych materiałów kompozytowych i wielofunkcyjnych powłok złożonych na stopach NiTi, Sonata 13, Kierownik projektu: dr Mateusz Dulski, Czas realizacji: 2018-2021
 • 2018/31/B/ST3/03609; Nanostruktura i dynamika modów kolektywnych modulowanej fazy nematycznej. Własności elektro-otyczne i elastyczne, Opus 16, Kierownik projektu: prof. dr hab. Antoni Kocot, Czas realizacji: 2018-2021

 • 2017/01/X/ST8/00780; Modelowanie i charakterystyka strukturalno – mechaniczna materiałów komórkowych wytwarzanych techniką selektywnego spiekania laserowego. Miniatura 1, Kierownik projektu: dr Joanna Maszybrocka. Czas realizacji: 2017-2018

 • 2016/23/N/ST8/03809; Nowe porowate stopy tytanowe do zastosowań medycznych o podniesionej odporności na korozję wytworzone w procesie mechanicznego stopowania, Preludium 12, Kierownik projektu: mgr inż. Izabela Matuła, Czas realizacji: 2016-2020
 • 2016/21/B/ST8/02737; Badanie procesów inicjujących odkształcenie plastyczne fosforku indu, Opus 11, Kierownik projektu: dr hab. Dariusz Chrobak, Czas realizacji: 2016-2020

 • UMO-2011/03/D/ST8/04884 Multifunkcjonalne właściwości oraz mikrostruktura nowych stopów tytanowych do zastosowań biomedycznych. Kierownik: dr Grzegorz Dercz (własny) Czas realizacji: 2012-2017

 • 8240/B/T02/2011/40 Ocena jakości struktury monokrystalicznych nadstopów niklu w zależności od warunków ich wytwarzania. Kierownik: prof. UŚ dr hab. Józef Lelątko (własny). Czas realizacji: 2011-2014
 • 1489/B/H03/2011/40 Zastosowanie nowych układów inicjujących do syntezy poli(tlenku propylenu) i poli(β-butyrolaktonu. Kierownik: dr Andrzej Swinarew (własny). Czas realizacji: 2011-2014
 • 2305/B/T02/2011/40 Wielofunkcyjne warstwy wierzchnie na stopach Ni-Ti wykazujących efekt pamięci kształtu. Kierownik: dr hab. Tomasz Goryczka (własny). Czas realizacji: 2011-2014

 • N N507 480938 Mechanizmy oddziaływania struktury defektowej oraz wpływ procesów dyfuzyjnych na kształtowanie uporządkowanych atomowo faz międzymetalicznych. Kierownik: dr Aneta Hanc (własny). Czas realizacji: 2010-2013
 • N N507 518639 Kształtowanie tekstury w polikrystalicznych stopach Ni-Mn-X (X=In+Co,Ga) wykazujących magnetyczną pamięć kształtu. Kierownik: dr Krystian Prusik (własny). Czas realizacji: 2010-2013
 • N N507 296339 Kształtowanie struktury i własności modyfikowanych stopów NiTi z pamięcią kształtu do zastosowań w medycynie. Kierownik: dr Zdzisław Lekston (habilitacyjny). Czas realizacji: 2010-2013

 • N N507 317336 Magnetyzm i właściwości mechaniczne nanokompozytowych materiałów magnetycznych. Kierownik: Prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok (własny). Czas realizacji: 2009-2012

 • N N507 455034 Materiały funkcyjne na bazie niobianów strontowo-barowego i srebrowo-litowego oraz niobiano-tantalenu srebra. Kierownik: Prof. dr hab. Jan Dec (własny). Czas realizacji: 2008-2011
 • N N507 446834 Kształtowanie struktury i właściwości nanokrystalicznego stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu. Kierownik: dr hab. Danuta Stróż (własny). Czas realizacji: 03.06.2008-02.06.2011
 • N N507 446134 Otrzymywanie elektrolitycznych powłok kompozytowych na osnowie cynku zawierających nikiel przeznaczonych jako zamiennik ochronnych powłok kadmowych. Kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Łągiewka (własny). Czas realizacji: 10.07.2008-10.07.2011
 • NR05 0020 04 Opracowanie technologii syntezy poli(tlenku propylenu) o powiększonej masie cząsteczkowej. Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Stolarzewicz (rozwojowy). Czas realizacji: 01.07.2008-31.12.2010

 • N N507 458733 Kształtowanie struktury i właściwości powierzchni stopów NiTi przy zastosowaniu procesów niskotemperaturowego azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego. Kierownik: prof. UŚ. dr hab. Józef Lelątko (własny). Czas realizacji: 15.11.2007-17.11.2010
 • N N507 460633 Wpływ obróbki cieplnej i struktury na właściwości magnetyczne, elektryczne i mechaniczne stopów FeAgNbSiB, FeAgNbB, FeAgCoNbB otrzymanych metodą szybkiego studzenia z fazy ciekłej. Kierownik: prof. dr hab. Józef Rasek. (własny). Czas realizacji: 11.09.2007-10.09.2010
 • PBZ-MniSW-01/I/2007 Elektrochemiczne powłoki kompozytowe na osnowie stopu Zn z Ni modyfikowane obróbką cieplną stosowane jako alternatywa dla powłok Cd w ochronie korozyjnej. Kierownik: prof. dr hab. Antoni Budniok (zamawiany). Czas realizacji: 18.12.2007-30.10.2010

Projekty INNOTECH

 • „Produkcja stopów i wyrobów medycznych NiTi z pamięcią kształtu” – czytaj więcej
 • „Wpływ warunków procesu krystalizacji i obróbki cieplnej na orientację krystaliczną monokrystalicznych łopatek z nadstopów niklu”

Projekty współfinansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

 • Współudział w projekcie: WKP_1/1.3.3/1/2004/31/31/94 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Współudział w projekcie: „Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – czytaj więcej
 • Kierunek zamawiany „Inżynier Materiałów – Materiał na Inżyniera.
  Kształcenie zamawiane na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Śląskiego” – czytaj więcej

Projekty MNiSW

 • 0190/DIA/2016/45; Nieniszcząca metoda określania objętości porów na powierzchni biomateriałów przeznaczonych do implantacji ortopedycznej, Diamentowy grant, Żaneta Garczyk

Projekty inwestycyjne

 • 5431/IB/160/2007 Dotacja MNiSW „Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych w Zakładzie Polimerów i Technologii Materiałów”
 • 323/FNiTP/160/2007 Dotacja MNiSW „Spektrometr masowy”
 • 5441/IB/160/2007 Dotacja MNiSW „Poprawa infrastruktury pomieszczeń laboratoryjnych do badań elektrochemicznych”
 • 5417/IA/160/2007 Dotacja MNiSW „Wyposażenie specjalistycznego laboratorium do badań elektrochemicznych”
 • 340/S/2006-2 Dotacja MNiSW „Zakup magnetometru”
 • 5760/IA/160/2008 Dotacja MNiSW „Zakup generatora promieniowania rentgenowskiego i mikroogniskowego aparatu rentgenowskiego”
 • 446/FNiTP/160/2010 Dotacja ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. „System precesji wiązki elektronowej ASTAR do określania struktur materiałów nanokrystalicznych”
return to top