Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Instytut Inżynierii Materiałowej

Komunikat dot. przewodów doktorskich

15.05.2023 - 15:30 aktualizacja 15.05.2023 - 15:30
Redakcja: Jacek Krawczyk

Komunikat dotyczący przewodów doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku

Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2023 r. odpowiednio umarza się albo zamyka.

Zakończenie przewodu doktorskiego oznacza podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego, czyli przez Rade Naukową danego instytutu, uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Mając na uwadze zarówno ramy czasowe wynikające z procedury, jak tez możliwości organizacyjne i techniczne wynikające z liczby postepowań, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych prosi osoby, które wszczęły przewody doktorskie przed dniem 30 kwietnia 2019 r. o złożenie rozpraw doktorskich w Biurze Ewaluacji i Obsługi Instytutu WNŚiT w terminie umożliwiającym przeprowadzenie przewodu. Z uwagi na ww. okoliczności terminem rekomendowanym jest 15 czerwca 2023 r.

Szczegóły znajdują się w poniższym komunikacie Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych

komunikat

return to top