Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

data: 14-15.03.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr Ewa Biłas-Pleszak, dr Aleksandra Kalisz, dr Ewelina Tyc, mgr Marta Dargiewicz

zakres problemowy: Cztery wcześniejsze konferencje były poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom autopromocji, autoprezentacji oraz kształtowania wizerunku. Uczestnicy przedstawiali zarówno synchroniczne, jak i diachroniczne ujęcie tematu, egzemplifikacji swoich tez szukając w różnym materiale badawczym – od języka naturalnego po media masowe. Podczas piątej konferencji, która będzie wzbogacona o część warsztatową, organizatorzy chcą, pozostając zasadniczo na gruncie poprzednich rozważań, wzbogacić refleksję badawczą o tematy związane z błędem, kryzysem i skandalem w komunikowaniu masowym. W związku z tym proponują kilka bardziej szczegółowo sformułowanych tematów, licząc na ich interdyscyplinarny ogląd.

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8

data: 7.11.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr Wioletta Wilczek, Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców

zakres problemowy: Podczas planowanej aktualnie konferencji organizatorzy chcą zaprosić do naukowych rozmów o historii języka polskiego studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Coloquio Internacional de la SEDLL

Data: 25-28.03.2018

Miejsce: Kraków

Organizator: Uniwersytet Śląski, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (Europejskie Stowarzyszenie Dydaktyki Języka i Literatury), Instytut Cervantesa, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński

Zakres problemowy: tematyka z zakresu dydaktyki języka i literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języków obcych. W obradach wzięło udział około stu naukowców, głównie z Hiszpanii, ale także z Francji, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Polski czy z Królestwa Bahrajnu. Wygłoszono ponad 60 referatów, a wykłady plenarne poprowadzili wybitni przedstawiciele polskiej hispanistyki.

Informacje organizacyjne: z ramienia UŚ organizacją zajmowały się  dr Cecylia Tatoj (Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego) oraz mgr Zuzanna Lamża .

Strona internetowa: www.sedll.us.edu.pl

Cyfrowe światy, wspólnoty, dyskursy

data: 15.11.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Bernadetta Ciesek, dr Beata Duda

zakres problemowy: Konferencja pt. Cyfrowe światy, wspólnoty i dyskursy jest pierwszą z cyklu konferencji poświęconych humanistyce cyfrowej (digital humanities, DH). Wydarzenie naukowe skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków uprawiających różne dyscypliny naukowe i do praktyków. Zagadnienia konferencji dotyczyć będą specyfiki świata cyfrowego i jego narzędzi, a także metod badania rzeczywistości wirtualnej. Przedmiotem zainteresowania zamierzamy uczynić również dyskursy konstytuujące cyfrowe światy, a także przyjrzeć się kształtowaniu relacji międzypodmiotowych w cyberprzestrzeni. W ramach aspektu praktycznego konferencji przewidziano wystąpienia specjalistów zajmujących się komunikacją w Sieci, przestrzenią wirtualną i współtworzącymi ją narzędziami cyfrowymi.

II Jornadas Internacionales de Formación de Profesores de español en Polonia

Data: 16-17.03.2018

Miejsce: Kraków

Organizator: Instytut Cervantesa w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski

Zakres problemowy:  szerokie spektrum tematów dotyczących nauczania języka hiszpańskiego zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej, a także w szkołach wyższych. Konferencja była  otwarta dla szerokiej społeczności akademickiej i zawierała panel praktyczny, w formie warsztatów, skierowanych do studentów opcji pedagogicznej filologii hiszpańskiej oraz nauczycieli języka hiszpańskiego.

Informacje organizacyjne: z ramienia UŚ dr Cecylia Tatoj.

Międzynarodowa konferencja logopedyczna. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III

data: 31.08-1.09.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr hab. Katarzyna Węsierska, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Roman Buchta, Małgorzata Grzonka, Katarzyna Romaniuk

zakres problemowy: Problematyka konferencji dotyczy kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie logopedii i dyscyplin pokrewnych. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze.

Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

data: 8-9.06.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, dr Magdalena Ochwat, dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Ewa Ficek

zakres problemowy: Celem konferencji jest humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie. Istotnym punktem refleksji będzie również aksjologiczny wymiar edukacji kształtującej postawy obywatelskie. Dyskusji poddamy także możliwości i ograniczenia komunikacyjne ideologicznych wspólnot dyskursywnych. Interesować nas będą strategie językowe i pozajęzykowe budujące relacje uczestników społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, a także pracowników samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Konferencja będzie adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych partycypacją obywatelską.

Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?

data: 27.04.2018

miejsce: Katowice

organizator: prof. dr hab. Jolanta Tambor

zakres problemowy: Mija 10 lat od konferencji Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?, która odbyła się 10 czerwca 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli wtedy Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Krystyna Bochenek i Rada Języka Polskiego, którą reprezentował jej honorowy przewodniczący, prof. Walery Pisarek. Konferencja spełniła pokładane w niej nadzieje. Zgromadziła ponad 250 osób – ludzi o różnych poglądach, reprezentujących różnorodne instytucje i samych siebie, czyli osoby, dla których sprawy Śląska są ważne, które interesują się językiem, jakim posługują się mieszkańcy Śląska, które badają mowę śląską, które piszą po śląsku, propagują ślónsko godka, które mówią po śląsku, kiere godajómkiere ściałyby godać, osoby, którym istnienie, rozwój, dobra kondycja ślónskij godki leży na sercu.

Tradycja w języku – język w tradycji

data: 14.05.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr Karolina Lisczyk, dr Marcin Maciołek

zakres problemowy: Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycja w języku – język w tradycji” to czwarte spotkanie naukowe z cyklu „Język – historia i współczesność”. Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji organizatorzy chcieliby uczynić zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące szeroko pojętej tradycji językowej (czy szerzej: kulturowej) – odnoszącej się zarówno do metodologii, jak i przedmiotu badań. Ponieważ jednak tradycja, stanowiąca łącznik pomiędzy kolejnymi pokoleniami tak lingwistów, jak i zwykłych użytkowników każdego języka, nieuchronnie konfrontowana jest z nowymi zjawiskami, interesujące będzie włączenie do rozważań nad nią problematyki związanej ze zmianami systemowymi i komunikacyjnymi dokonującymi się w języku nie tylko dawniej, ale również współcześnie.

„Wyróżniaj się lub zgiń”. Jak osiągnąć wizerunkowy sukces

data: 12-13.04.2018

miejsce: Katowice

organizator: dr Emilia Bańczyk, Koło Naukowe „Komunikator”

zakres problemowy: II edycja konferencji naukowej „Wyróżniaj się lub zgiń” zachęca do zastanowienia się nad problematyką tworzenia wizerunku firmy oraz marki, nad znaczeniem komunikacji przedsiębiorstwa z klientem, a także nad zagadnieniem kreowania produktu. Celem tego spotkania jest stworzenie możliwie najlepszych warunków do inspirującej wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno pracowników naukowych, jak i specjalistów z szeroko rozumianej branży promocyjnej. Wzorem poprzedniej edycji, naszym celem jest stworzenie płaszczyzny dla merytorycznej dyskusji badaczy z zakresu językoznawstwa, marketingu, medioznawstwa czy socjologii z praktykami, aby przedstawione zagadnienia ująć w perspektywie prawdziwie interdyscyplinarnego oglądu badawczego.

return to top