Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dynamika grupy, kompetencja komunikacyjna i chęć komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej mowy ciała a dobrostan studentów z Pokolenia Z w kontekście duńskiej i polskiej edukacji wyższej

 

Grant w ramach projektu: NCN Miniatura

Kierownik projektu: dr Dagmara Gałajda

Opracowanie bazy danych narzędzia MateCat w obrębie tekstów prawnych w języku polskim, angielskim i portugalskim na podstawie metryk oceny jakości tłumaczeń maszynowych

 

Grant w ramach projektu: NCN Miniatura

Kierownik projektu: dr Edyta Źrałka

Międzynarodowa Konferencja „Jąkanie i giełkot” wraz wydarzeniami upowszechniającymi

 

Grant w ramach projektu: MEiN Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

Hiszpański jako język obcy w Europie Środkowej: podejście demolingwistyczne (2004-2020)

 

Grant w ramach projektu: Granty Wyszechradzkie / Visegrad Grants

Kierownik projektu: dr Cecylia Tatoj

Zależność pomiędzy obciążeniem kognitywnym a eksplicytacją u profesjonalnych tłumaczy symultanicznych

 

Grant w ramach projektu: NCN OPUS

Kierownik projektu: dr hab. Ewa Gumul, prof. UŚ

„Kazania parafialne” Johna Henry’ego Newmana

 

Grant w ramach projektu: NPRH – Uniwersalia 2.2

Kierownik projektu: dr Marcin Kuczok

Imitacja fonetyczna w języku ojczystym i w języku obcym

 

Grant w ramach projektu: NCN OPUS

Kierownik projektu: dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ

Hábitos lectores en contextos internacionales de estudiantes de educación secundaria. Un estudio de prácticas educativas para el fomento de la lectura

 

Grant w ramach projektu “Programa de Impulso de la Actividad Investigadora (PRIAR)”.

Projekt kierowany przez: Uniwersytet w Kadyksie w latach 2018-2019.

Kierownik projektu: prof. Ester Trigo Ibáñez

Wykonawca z ramienia UŚ: dr Cecylia Tatoj

Opis projektu: projekt koordynowany przez Uniwersytet w Kadyksie, w którym udział biorą Uniwersytet w Braga (Chile), Uniwersytet w Valparaiso (Chile), Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Śląski w Katowicach, ma na celu zbadanie przyzwyczajeń młodzieży związanych z czytelnictwem. Na podstawie prowadzonych badań zdiagnozowana zostanie obecna sytuacja w edukacji oraz zaproponowane rozwiązania mające na celu zwiększenie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim

 

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Operacyjny: Wiedza. Edukacja. Rozwój.

Numer umowy: POWR.03.01.00-00-W009/18-00.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021.

Kierownik projektu: dr hab. Monika Sułkowska

Skład Zespołu: dr Anna Dolata-Zaród, dr Dominika Topa-Bryniarska, dr Lucyna Marcol-Cacoń, dr Agnieszka Pastucha-Blin, dr Agnieszka Gwiazdowska, mgr Zuzanna Lamża.  Wsparcie informatyczne i techniczne: mgr Pawał Pawełczyk.

Opis grantu: Projekt zakłada opracowanie na platformie cyfrowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bazy leksykalno-frazeologicznej oraz ćwiczeń z zakresu szeroko pojętych jednostek frazeologicznych w trzech językach romańskich: francuskim, hiszpańskim i włoskim. Przygotowywane w ramach grantu kursy frazeodydaktyczne są przeznaczone dla osób uczących się języków obcych na wyższym poziomie zaawansowania (B2 – C2) i będą dostępne on line.

Les structures de la perception du français vers le polonais dans la pratique traductologique

 

Projekt Polonium

Czas realizacji: 2019-2020

Projekt kierowany przez: UP w Krakowie (Fabrice Marsac) i Université de Haute-Alsace (Greta Komur-Thilloy)

Wykonawca z ramienia UŚ: dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ

Celem projektu jest opisanie specyfiki francuskich struktur bezokolicznikowych używanych z czasownikami percepcyjnymi na poziomie syntaktycznym, semantycznym i kognitywnym, a następnie znalezienie możliwych tłumaczeń tychże struktur na język polski oraz zaproponowanie ich typologii na podstawie metody tłumaczeniowej opracowanej przez Eugeniusza Ucherka.

Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci kolektywnej w dyskursie tożsamościowym Polaków (badania etnolingwistyczne)

 

Aleksandra Niewiara: Grant ministerialny. Kierownik i wykonawca  indywidualnego projektu realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”. Nr 2aH 15 0208 83. Termin realizacji: 2016-2020.

Celem badania jest uchwycenie istoty zbiorowych wyobrażeń o narodach w ich ewolucyjnych przekształceniach w XX i XXI w. (ujęcie imagologiczne inspirowane pracami J.S. Bystronia, H. Pageaux, J. Leerssena, B. Jezernika) oraz ukazanie współzależności między zbiorowymi wyobrażeniami o narodach Innych a zbiorową tożsamością, której warunkiem jest pamięć zbiorowa (ujęcie memorologiczne). W duchu nauk kognitywnych, a przede wszystkim kognitywnie zorientowanej lingwistyki kulturowej, zbiorowe wyobrażenia  o narodach są uznawane za konceptualizacje kulturowe. Ich opis jako fenomenu poznawczego, jako kategorii ułożonych w sieć pojęć w pojedynczych umysłach osób należących do kultury polskiej oraz zdiagnozowanie zjawiska i mechanizmu składowania i dziedziczenia tych danych w pamięci uczestników kultury jest przedmiotem opracowania Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura (Katowice: wyd. UŚ 2019). Zaprezentowano w nim i omówiono wyniki trwającego ponad dwadzieścia lat badania (1990, 1994, 2012, 2016, 2017), w którym  m.in. zastosowano oryginalną metodę porównania badania asocjacyjnego wizualnego, polegającego na rysowaniu przez respondentów przedstawicieli narodów, z tradycyjnym badaniem nastawionym na uzyskanie wyników werbalnych. Drugi etap badania to analiza dyskursu prasowego w wybranych punktach czasowych oraz w wariantach ideologicznie odmiennych (źródła: 1942/1943 – Biuletyn Informacyjny SZP-ZWZ-AK; Nowy Kurier Warszawski, dziennik gadzinowy; 1989/1990 – Trybuna Ludu, organ PZPR, Gazeta Wyborcza, dziennik z winietą „Solidarności”; 2011/2012 – Polityka, tygodnik lewicowo-liberalny, Uważam Rze, tygodnik umiarkowanie konserwatywny). W przygotowanej do druku pracy My i Inni – ewolucja wyobrażeń, wskazuje się prawidłowości funkcjonowania wyobrażeń o narodach w dyskursie jako kategorii funkcjonalnych i operacyjnych, podlegających ogólniejszym zasadom kulturowego pamiętania i zapominania.

Pilotażowe badania kształtu traktu głosowego w trakcie artykulacji samogłosek u osób z zaburzeniami prymarnej motoryki języka

 

Kierownik projektu: dr Barbara Sambor

Narodowe Centrum Nauki, grant MINIATURA 2018

nr rej. 2018/02/X/HS2/02889

Prowadzone w ramach grantu badania obejmują ocenę ułożenia traktu głosowego w dynamice, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (real-time MRI). Przedmiotem badań pilotażowych jest ocena motoryki języka, gardła i podniebienia u osób z nienormatywną motoryką prymarną języka w odniesieniu do realizacji fonemów samogłoskowych u osób w normie anatomiczno-czynnościowej. Uzyskane materiały umożliwią dokładne zbadanie i opisanie sposobu wykorzystania obsady języka w trakcie artykulacji samogłosek w różnych kontekstach fonetycznych, opisanie koordynacji języka z innymi strukturami, oraz poznanie ewentualnych artykulacyjnych strategii kompensacyjnych występujących u badanych mówców.

Pragmatèmes en contraste : de la modélisation linguistique au codage lexicographique

 

Projekt Polonium

Czas realizacji: 2018-1019

Projekt kierowany przez: UMCS w Lublinie (Anna Krzyżanowska) i Université Grenoble Alpes (Francis Grossmann)

Wykonawca z ramienia UŚ: dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ

Celem projektu jest wypracowanie wspólnej definicji pojęcia pragmatem oraz przedstawienie typologii pragmatemów charakterystycznych dla dyskursu prasowego i/lub forów internetowych, a następnie opis wymienionych struktur językowych i ich skodyfikowanie wraz z ekwiwalentami w języku polskim i włoskim.

return to top