Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Hábitos lectores en contextos internacionales de estudiantes de educación secundaria. Un estudio de prácticas educativas para el fomento de la lectura

Grant w ramach projektu “Programa de Impulso de la Actividad Investigadora (PRIAR)”.

Projekt kierowany przez: Uniwersytet w Kadyksie w latach 2018-2019.

Kierownik projektu: prof. Ester Trigo Ibáñez

Wykonawca z ramienia UŚ: dr Cecylia Tatoj

Opis projektu: projekt koordynowany przez Uniwersytet w Kadyksie, w którym udział biorą Uniwersytet w Braga (Chile), Uniwersytet w Valparaiso (Chile), Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Śląski w Katowicach, ma na celu zbadanie przyzwyczajeń młodzieży związanych z czytelnictwem. Na podstawie prowadzonych badań zdiagnozowana zostanie obecna sytuacja w edukacji oraz zaproponowane rozwiązania mające na celu zwiększenie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

Kursy e-learningowe z zakresu frazeodydaktyki w językach francuskim, hiszpańskim i włoskim

Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Program Operacyjny: Wiedza. Edukacja. Rozwój.

Numer umowy: POWR.03.01.00-00-W009/18-00.

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021.

Kierownik projektu: dr hab. Monika Sułkowska

Skład Zespołu: dr Anna Dolata-Zaród, dr Dominika Topa-Bryniarska, dr Lucyna Marcol-Cacoń, dr Agnieszka Pastucha-Blin, dr Agnieszka Gwiazdowska, mgr Zuzanna Lamża.  Wsparcie informatyczne i techniczne: mgr Pawał Pawełczyk.

Opis grantu: Projekt zakłada opracowanie na platformie cyfrowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bazy leksykalno-frazeologicznej oraz ćwiczeń z zakresu szeroko pojętych jednostek frazeologicznych w trzech językach romańskich: francuskim, hiszpańskim i włoskim. Przygotowywane w ramach grantu kursy frazeodydaktyczne są przeznaczone dla osób uczących się języków obcych na wyższym poziomie zaawansowania (B2 – C2) i będą dostępne on line.

Les structures de la perception du français vers le polonais dans la pratique traductologique

Projekt Polonium

Czas realizacji: 2019-2020

Projekt kierowany przez: UP w Krakowie (Fabrice Marsac) i Université de Haute-Alsace (Greta Komur-Thilloy)

Wykonawca z ramienia UŚ: dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ

Celem projektu jest opisanie specyfiki francuskich struktur bezokolicznikowych używanych z czasownikami percepcyjnymi na poziomie syntaktycznym, semantycznym i kognitywnym, a następnie znalezienie możliwych tłumaczeń tychże struktur na język polski oraz zaproponowanie ich typologii na podstawie metody tłumaczeniowej opracowanej przez Eugeniusza Ucherka.

Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci kolektywnej w dyskursie tożsamościowym Polaków (badania etnolingwistyczne)

Aleksandra Niewiara: Grant ministerialny. Kierownik i wykonawca  indywidualnego projektu realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”. Nr 2aH 15 0208 83. Termin realizacji: 2016-2020.

Celem badania jest uchwycenie istoty zbiorowych wyobrażeń o narodach w ich ewolucyjnych przekształceniach w XX i XXI w. (ujęcie imagologiczne inspirowane pracami J.S. Bystronia, H. Pageaux, J. Leerssena, B. Jezernika) oraz ukazanie współzależności między zbiorowymi wyobrażeniami o narodach Innych a zbiorową tożsamością, której warunkiem jest pamięć zbiorowa (ujęcie memorologiczne). W duchu nauk kognitywnych, a przede wszystkim kognitywnie zorientowanej lingwistyki kulturowej, zbiorowe wyobrażenia  o narodach są uznawane za konceptualizacje kulturowe. Ich opis jako fenomenu poznawczego, jako kategorii ułożonych w sieć pojęć w pojedynczych umysłach osób należących do kultury polskiej oraz zdiagnozowanie zjawiska i mechanizmu składowania i dziedziczenia tych danych w pamięci uczestników kultury jest przedmiotem opracowania Imagologia – pamięć zbiorowa – umysł i kultura (Katowice: wyd. UŚ 2019). Zaprezentowano w nim i omówiono wyniki trwającego ponad dwadzieścia lat badania (1990, 1994, 2012, 2016, 2017), w którym  m.in. zastosowano oryginalną metodę porównania badania asocjacyjnego wizualnego, polegającego na rysowaniu przez respondentów przedstawicieli narodów, z tradycyjnym badaniem nastawionym na uzyskanie wyników werbalnych. Drugi etap badania to analiza dyskursu prasowego w wybranych punktach czasowych oraz w wariantach ideologicznie odmiennych (źródła: 1942/1943 – Biuletyn Informacyjny SZP-ZWZ-AK; Nowy Kurier Warszawski, dziennik gadzinowy; 1989/1990 – Trybuna Ludu, organ PZPR, Gazeta Wyborcza, dziennik z winietą „Solidarności”; 2011/2012 – Polityka, tygodnik lewicowo-liberalny, Uważam Rze, tygodnik umiarkowanie konserwatywny). W przygotowanej do druku pracy My i Inni – ewolucja wyobrażeń, wskazuje się prawidłowości funkcjonowania wyobrażeń o narodach w dyskursie jako kategorii funkcjonalnych i operacyjnych, podlegających ogólniejszym zasadom kulturowego pamiętania i zapominania.

Pilotażowe badania kształtu traktu głosowego w trakcie artykulacji samogłosek u osób z zaburzeniami prymarnej motoryki języka

Kierownik projektu: dr Barbara Sambor

Narodowe Centrum Nauki, grant MINIATURA 2018

nr rej. 2018/02/X/HS2/02889

Prowadzone w ramach grantu badania obejmują ocenę ułożenia traktu głosowego w dynamice, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (real-time MRI). Przedmiotem badań pilotażowych jest ocena motoryki języka, gardła i podniebienia u osób z nienormatywną motoryką prymarną języka w odniesieniu do realizacji fonemów samogłoskowych u osób w normie anatomiczno-czynnościowej. Uzyskane materiały umożliwią dokładne zbadanie i opisanie sposobu wykorzystania obsady języka w trakcie artykulacji samogłosek w różnych kontekstach fonetycznych, opisanie koordynacji języka z innymi strukturami, oraz poznanie ewentualnych artykulacyjnych strategii kompensacyjnych występujących u badanych mówców.

Pragmatèmes en contraste : de la modélisation linguistique au codage lexicographique

Projekt Polonium

Czas realizacji: 2018-1019

Projekt kierowany przez: UMCS w Lublinie (Anna Krzyżanowska) i Université Grenoble Alpes (Francis Grossmann)

Wykonawca z ramienia UŚ: dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ

Celem projektu jest wypracowanie wspólnej definicji pojęcia pragmatem oraz przedstawienie typologii pragmatemów charakterystycznych dla dyskursu prasowego i/lub forów internetowych, a następnie opis wymienionych struktur językowych i ich skodyfikowanie wraz z ekwiwalentami w języku polskim i włoskim.

return to top