Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

XI Konferencja Macedońsko-Polska (Język – Literatura – Kultura)

Konferencja stanowi zaplanowaną kontynuację wspólnych sympozjów filologicznych (literaturoznawczo-językoznawczych z elementami kulturoznawstwa / folklorystyki / etnografii) odbywających się naprzemiennie w Republice Macedonii (Północnej) i w Polsce od lat osiemdziesiątych. Ich organizatorami są kolejne ośrodki slawistyczne obu krajów i na ostatnim podobnym spotkaniu w 2017 roku w Skopje podjęto decyzję że gospodarzem tej prestiżowej konferencji w 2020 r. będzie – spośród polskich uczelni – Uniwersytet Śląski (inicjator m.in. jednej z pierwszych tego rodzaju imprez naukowych w czerwcu 1989 r.). Kilkudziesięcioletnia ciągła tradycja podobnych przedsięwzięć powiązała już ze sobą trzy pokolenia badaczy slawistów w ramach międzynarodowej wymiany opinii, doświadczeń i realizacji wspólnych projektów. Owocem tej aktywności jest ukazujące się wydawnictwo ciągłe „Folia Philologica Macedono-Polonica” (dotychczas 10 tomów), publikowane sukcesywnie w obu krajach – w ośrodkach organizujących następujące po sobie sympozja (pokłosiem planowanej konferencji będzie tom 11 tej edycji). Macedonistyka jest w Polsce rzadką dziedziną, w Uniwersytecie Śląskim reprezentowaną jako główny obszar badań slawistycznych przez 2 osoby, w innych zaś krajowych ośrodkach również nieczęsto spotykaną. Posiadamy ponadto sięgające lat osiemdziesiątych doświadczenie dydaktyczne w zakresie języka i literatury macedońskiej, a także nieprzerwanie – na mocy umowy międzynarodowej – dysponujemy etatem lektora native speakera. Mamy także w ofercie dla studentów – jako jedyna filologia słowiańska w Polsce – odrębną specjalizację macedonistyczną, prowadzenie której umożliwiają wysokie kompetencje pracowników od lat zajmujących się naukowo wskazaną problematyką. Wszystkie te czynniki, a zwłaszcza zaufanie jakim obdarzono nasz uniwersytet, powierzając mu organizację cyklicznego spotkania slawistów tej specjalności (i również polonistów) obu państw, przemawiają za uznaniem go za przedsięwzięcie potrzebne i mające już swoją ustaloną międzynarodową renomę.

Konferencja logopedyczno-ortodontyczna pn. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent, wspólne działania

Data: 17.07.2020 r.

Miejsce: konferencja online; miejsce transmisji: Chorzów

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach (Instytut Językoznawstwa), Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE

Zakres problemowy: Głównym celem konferencyjnego spotkania było uzgodnienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia niedostatków w postępowaniu logopedycznym oraz ortodontycznym u osób ze współwystępującymi wadami wymowy i zgryzu.

Komitet organizacyjny: dr hab. prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska, dr prof. UŚ Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Barbara Sambor, mgr Anna Płonka

Konferencja dofinansowana została z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

return to top