Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa

Paulina Biały, Marcin Kuczok, Marcin Zabawa (red.) A Contrastive Perspective on Figurative Language.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3588-9, ss. 176

Książka jest monografią wieloautorską z dziedziny językoznawstwa kontrastywnego oraz kognitywnego. Poszczególne rozdziały analizują, zgodnie z tytułem całości pracy, różne aspekty tradycyjnie badane przez językoznawstwo kognitywne (np. metaforę, metonimię, znaczenie przenośne) w perspektywie międzyjęzykowej (kontrastywnej). Publikacja niniejsza adresowana jest przede wszystkim do językoznawców zajmującym się badaniami kontrastywnymi, a także językoznawstwem kognitywnym.

img

Bożena Cetnarowska Compound Nouns and Phrasal Nouns in English and Polish.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3639-8, ss. 246

W monografii przedstawiono rezultaty badań nad rzeczownikami złożonymi oraz zestawieniami (tj. wielowyrazowymi połączeniami o charakterze leksemów frazowych, czyli leksemów nieciągłych) w języku angielskim oraz polskim. Szczególną uwagę poświęcono połączeniom przymiotnikowo-rzeczownikowym zawierającym przymiotniki klasyfikujące. Zbadano wewnętrzną spójność zestawień oraz stopień widoczności ich składników dla operacji składniowych. Ukazano nieostrość granicy pomiędzy złożeniami właściwymi i wielowyrazowymi jednostkami leksykalnymi. Podkreślono interakcję pomiędzy procesami słowotwórczymi oraz składniowymi. Przedstawiono analizę omawianych zjawisk w ramach teorii morfologii konstrukcji (Construction Morphology), stanowiącej zastosowanie założeń gramatyki konstrukcji do badania wewnętrznej struktury wyrazów.

img

Piotr Czerwiński Пётр Червинский: Семантика многолюдства русского языкового сознания.

Wydawnictwo Krok, Tarnopol 2019. ISBN 978-617-692-511-8, 268 s.

img

Danuta Gabryś-Barker (red.) Challenges of Foreign Language Instruction in the University Context.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3407-3, ss. 180

Praca jest zbiorem tekstów opracowanych głównie przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. Celem jej jest ukazanie ciekawych i nowatorskich metod dydaktycznych jakie można stosować zarówno w nauczaniu języka obcego na zaawansowanym poziomie kompetencji, jaką to posiadają studenci filologii angielskiej (np. w nauczaniu wymowy, gramatyki czy w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych), jak również na ćwiczeniach niejęzykowych, ale na których nauczanie odbywa się w języku obcym (angielskim), dla przykładu na kursie z wielojęzyczności. Czytelnik znajdzie tu również teksty poświęcone nauczaniu dodatkowego języka obcego (np. hiszpańskiego i chińskiego). Praca adresowana jest zarówno do doktorantów prowadzących zajęcia, młodszych stażem pracowników dydaktycznych, jak i do tych nauczycieli akademickich, którzy chcieliby spróbować nowego podejścia w nauczaniu na zaawansowanym poziomie języka, czyli w kontekście uniwersyteckiej neofilologii.

img

Ksenia Gałuskina La description lexicographique de la terminologie du droit pour les besoins de la traduction juridique du français vers le polonais. Analyse orientée objet des unités lexicales de la classe d’objets.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3546-9, ss. 342.

Przedmiotem monografii jest leksykograficzny opis terminologii prawa, uwzględniając jego zastosowanie w środowisku pracy tłumacza, a zatem w kontekście tłumaczenia automatycznego i wspomaganego komputerowo. Opis ten bazuje na modelu opracowanym przez W. Banysia w ramach zorientowanego obiektowo opisu jednostek leksykalnych. Niniejsza praca stanowi zastosowanie tego modelu do leksykograficznego opisu jednostek języka prawa, należących do wyodrębnionej klasy obiektowej . Monografia składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter opisowy, a jej celem jest przedstawienie ram dyscyplinarnych i teoretycznych pracy. Druga część pracy ma charakter praktyczny, przedstawiono w niej leksykograficzny opis wybranych do analizy jednostek leksykalnych, sporządzony zgodnie z przedstawioną w części opisowej metodologią opisu.

img

Agnieszka Gasz Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3519-3, ss. 480

img

Agnieszka Gasz, Gabriela Wilk (red.) Prace naukowe młodych filologów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego z udziałem studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni. T. 4.

Wydawca: IFW UŚ. Katowice 2019. ISBN: 978-83-934352-6-5, ss. 206

img

Ireneusz Kida, Agnieszka Solska (red.) Oriental Encounters. Language, Society, Culture / Spotkania orientalistyczne. Język, społeczeństwo, kultura.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3527-8, ss. 192
Indyjski taniec Odissi, chińskie gry słowne czy leżąca u podstaw opartego na intuicji sposobu komunikowania się japońska „sztuka brzucha” to tylko niektóre z tematów omawianych w jedenastu artykułach składających się na tom „Oriental Encounters: Language, Society, Culture”. Książka, którą potraktować można jako swego rodzaju próbę dialogu międzykulturowego, dotyczy krajów orientalnych – Chin, Japonii oraz Indii. Zgromadzone w niej teksty są owocem dwóch interdyscyplinarnych konferencji naukowych zorganizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zgrupowane w dwie części – anglo- oraz polskojęzyczną teksty podejmują całą gamę różnorakich zagadnień z dziedziny literatury, kultury, filozofii, komunikacji międzykulturowej oraz językoznawstwa. Napisane w fachowy, lecz przystępny sposób zainteresować mogą nie tylko badaczy zajmujących się tematyką orientalną, ale stanowić także mogą wartościową i inspirującą lekturę dla szerszej publiczności.

img

Karolina Lisczyk, Marcin Maciołek (red.) Społeczność w języku, język w społeczności.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3390-8, ss. 180.

Tematyczną osią publikacji jest komunikacja między ludźmi należącymi do grup społecznych zróżnicowanych terytorialnie, środowiskowo oraz zawodowo. Pomieszczone w tomie artykuły obejmują analizy zróżnicowane metodologicznie i przedmiotowo, prezentowane w ujęciu synchronicznym i diachronicznym. Autorzy tekstów podjęli namysł nad problemami sytuującymi się w obszarze historii języka (powstawaniem socjolektów), gramatyki (zjawiskami fonetycznymi w polszczyźnie Żydów), leksykologii (gwarowymi nazwami mieszkańców i przybyszy), dialektologii (nazwami terenowymi jako próbie odtworzenia wizerunku mieszkańców mikrowspólnot; funkcji polszczyzny wśród Polaków zamieszkujących tereny Bośni i Hercegowiny), pragmalingwistyki (językowymi wykładnikammi więzi między kibicami siatkówki; kulturą programistów w kontekście „myślenia w języku”), mediolingwistyki (technikami budowania familiarności w programie śniadaniowym; wpływem języka włoskiego mówionego na komunikację prasową) czy glottodydaktyki (komunikacją zawodową w podręcznikach do nauki języka polskiego).

img

Iwona Loewe Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3544-5, ss.190.

Autorka przyjmuje, że dyskurs telewizyjny należy do kultury, więc jest znakowy, transmisyjny, przechowujący zwyczaje wspólnoty dyskursywnej. W książce zreferowano stan badań nad telewizją w polskich badaniach filologicznych, a następnie nad dyskursem telewizyjnym. Autorka przedstawia w niej własną propozycję parametryzacji dyskursu telewizyjnego i zarysowania jego obszaru badawczego. Część książki stanowią rozważania wokół tekstu multimodalnego. Przedstawiono wyniki badań nad mediotekstem, polilogiem, logowizualnością, aktorami dyskursu: nadawcą i widownią. W książce znajduje się także refleksja nad znaczeniem koloru w wyznaczonych pasmach telewizyjnego dyskursu.

img

Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Gabriela Wilk (red.) Przestrzenie przekładu 3.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3560-5 (wersja drukowana), ISBN: 978-83-226-3561-2 (wersja elektroniczna), ss. 312.

Monografia Przestrzenie przekładu 3 poświęcona jest w całości problemom przekładu. Zebrane w niej prace przekładoznawców z Polski, Rosji, Ukrainy i Estonii są wynikiem interdyscyplinarnego dyskursu, w którym zetknęły się różne metody stosowane we współczesnych badaniach nad przekładem – zarówno artystycznym, jak i specjalistycznym. Pokazują one jak pojemna jest przestrzeń przekładu, wykazują też jej wielowymiarowość, czego efektem są szerokie możliwości interpretacji opisywanych zjawisk. Tom kierowany jest do wszystkich, którzy interesują się tą dziedziną wiedzy. Zawiera zarówno propozycje teoretyczne, jak i rozwiązania szczegółowe.

img

Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL). Wprowadzenie.

PWN, Warszawa 2019. ISBN: 978-83-01-20739-7, ss.210

img

Dorota Muszyńska-Wolny, Piotr Michałowski, Dorota Urbanek (red.) Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka przekładu, słowniki i pomoce naukowe. Русский язык как иностранный. Дидактика перевода, словари и учебные пособия.

Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2019. ISBN 978-83-951407-4-7, ss. 264.

Dwuczęściowa monografia zawierająca teksty autorów reprezentujących akademickie ośrodki naukowe z Polski, Francji i Rosji. W pierwszej części znajdują się prace poświęcone zagadnieniom dydaktyki przekładu z języka rosyjskiego i na ten język. Prezentują one rozważania dotyczące m.in. przekładu różnych typów tekstów (w tym audiowizualnych) oraz konkretnych zjawisk językowych (nazw realiów, frazeologizmów). Teksty dotyczą również rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także współczesnych koncepcji lingwistycznych (np. teoria frejmów). Na część drugą tomu składają się teksty poświęcone szeroko rozumianym pomocom naukowym, w tym nowym typom słowników dwu- i wielojęzycznych (słownikowi metafor, paraleli frazeologicznych, homografów) oraz bazom leksykalnym.

img

Dorota Muszyńska-Wolny, Piotr Michałowski, Dorota Urbanek (red.) Język rosyjski jako obcy. Dydaktyka w audytorium słowiańskim i niesłowiańskim. Русский язык как иностранный. Дидактика в славянской и неславянской аудитории.

Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2019. ISBN 978-83-951407-3-0, ss. 329.

Dwuczęściowa monografia zawierająca teksty autorów reprezentujących akademickie ośrodki naukowe z Polski, Czech, Francji, Grecji, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Serbii i Ukrainy. W części „Dydaktyka w audytorium słowiańskim” poruszane są problemy kształtowania kompetencji międzykulturowej i leksykalnej w różnych aspektach oraz rozwiązań całościowych i kursów m.in. w obszarze komunikacji biznesowej. Teksty dotyczą również nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych. Na część „Dydaktyka w audytorium niesłowiańskim” składają się teksty poświęcone takim szczegółowym aspektom dydaktyki ogólnego i specjalistycznego języka rosyjskiego, jak interferencja językowa na poziomie fonetycznym i leksykalnym oraz współczesne metody dydaktyczne m.in. z zastosowaniem komunikatorów internetowych.

img

Małgorzata Płomińska Juristische Fachphraseologie – zwischen Konvention und Routine. Untersucht am Beispiel deutscher und polnischer Gesetzestexte zum Zivilrecht.

Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main u.a. 2019. ISBN: 978-3-631-79361-9, ss. 420.

Wiele gatunków tekstów używanych w obrębie dyscypliny prawa powstaje w powtarzających się i standaryzowanych sytuacjach. Ich cechą charakterystyczną i wyróżniającą jest w związku z tym wielopoziomowa formuliczność oraz konwencjonalizacja, której przedstawienie stanowi cel pracy. Głównym przedmiotem publikacji jest frazeologia specjalistyczna niemieckiego i polskiego języka prawa, przedstawiona na przykładzie niemieckich i polskich tekstów ustaw. Występujące w analizowanych tekstach frazeologizmy specjalistyczne zostały poddane klasyfikacji, opisane w aspekcie formalnym, semantycznych oraz w funkcjach w badanych tekstach.

img

Artur Rejter Nazwy własne w kon/tekstach kultury.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3445-5, ss. 316.

Pomieszczone w książce rozważania podporządkowano różnym zagadnieniom zebranym w pięciu ogniwach tematycznych odzwierciedlających zainteresowania autora problematyką nazw własnych. W grupie pierwszej znalazły się teksty dotykające problematyki ogólnej, teoretycznej, syntetyzującej, a ściślej propozycji ujęć problematyki onomastycznej z uwzględnieniem zdobyczy współczesnej lingwistyki. Ujęcia te stanowią próby sformułowania propozycji ścieżek badawczych o szerszych perspektywach zasięgu. Kolejna część zbiera teksty będące onomastycznymi re/interpretacjami dzieł literatury epok minionych (głównie baroku, ale też pozytywizmu i piśmiennictwa XX wieku). W ogniwie trzecim zaproponowano opracowania sytuujące onomastykę w kontekście gender studies, co stanowi rzadkość w polskim językoznawstwie. Podobnie — nieczęsto — podejmuje się problematykę analiz onomastycznych tekstów popkulturowych. Temu zagadnieniu poświęcona jest część czwarta. Monografię zamykają dwa teksty o charakterze rekonesansu, dotyczące wybranych problemów tematycznych z zakresu ideonimii oraz zoonimii (ogniwo piąte).

img

Monika Sułkowska (red. naukowy), Anna Dolata-Zaród, Dominika Topa-Bryniarska Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ISBN: 978-83-226-3631-1, ss. 145.

Opracowanie Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 1: Język francuski jest częścią projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego w Uniwersytecie Śląskim przez Zespół Romanistów, który pracuje pod kierunkiem dr hab. Moniki Sułkowskiej.

Książki obejmują ćwiczenia z szeroko rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z nazwami jego podstawowych atrybutów. Do podręczników dołączono klucze z poprawnymi rozwiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera także pomocne przy rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologiczne pojawiające się w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje najbardziej produktywny obszar frazeologii, który jest zarazem często używany we wszystkich językach naturalnych. Celem opracowania jest pomoc w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji frazeologicznych w językach obcych.

Podręczniki kierowane są do wszystkich osób uczących się języka francuskiegio, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów szeroko pojętych studiów romanistycznych.

img

Monika Sułkowska (red. naukowy), Agnieszka Gwiazdowska, Zuzanna Lamża Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 2: Język hiszpański.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ISBN: 978-83-226-3791-3, ss. 125.

Opracowanie Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 2: Język hiszpański jest częścią projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego w Uniwersytecie Śląskim przez Zespół Romanistów, który pracuje pod kierunkiem dr hab. Moniki Sułkowskiej.

Książki obejmują ćwiczenia z szeroko rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z nazwami jego podstawowych atrybutów. Do podręczników dołączono klucze z poprawnymi rozwiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera także pomocne przy rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologiczne pojawiające się w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje najbardziej produktywny obszar frazeologii, który jest zarazem często używany we wszystkich językach naturalnych. Celem opracowania jest pomoc w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji frazeologicznych w językach obcych.

Podręczniki kierowane są do wszystkich osób uczących się języka francuskiegio, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów szeroko pojętych studiów romanistycznych.

img

Monika Sułkowska (red. naukowy), Lucyna Marcol-Cacoń, Agnieszka Pastucha-Blin Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 3: Język włoski.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, ISBN: 978-83-226-3792-0, ss. 212

Opracowanie Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. Tom 3: Język włoski jest częścią projektu badawczo-wdrożeniowego prowadzonego w Uniwersytecie Śląskim przez Zespół Romanistów, który pracuje pod kierunkiem dr hab. Moniki Sułkowskiej.

Książki obejmują ćwiczenia z szeroko rozumianej frazeologii związanej z nazwami części ciała ludzkiego oraz z nazwami jego podstawowych atrybutów. Do podręczników dołączono klucze z poprawnymi rozwiązaniami ćwiczeń, a także testy kontrolne pozwalające na samosprawdzenie nabytych kompetencji frazeologicznych. Opracowanie zawiera także pomocne przy rozwiązywaniu ćwiczeń glosariusze, które obejmują struktury frazeologiczne pojawiające się w kolejnych rozdziałach. Frazeologia somatyczna reprezentuje najbardziej produktywny obszar frazeologii, który jest zarazem często używany we wszystkich językach naturalnych. Celem opracowania jest pomoc w rozwijaniu i doskonaleniu kompetencji frazeologicznych w językach obcych.

Podręczniki kierowane są do wszystkich osób uczących się języka francuskiegio, hiszpańskiego lub włoskiego na wyższym poziomie zaawansowania (B2-C2), w tym przede wszystkim do studentów szeroko pojętych studiów romanistycznych.

img

Cecylia Tatoj, Sergio Balches (red.) Voces y caminos en la enseñanza de español /LE: desarrollo de las identidades en el aula.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3488-2, ss.240

Monografia „Voces y caminos en la enseñanza de español /LE: desarrollo de las identidades en el aula”, ma na celu przedstawienie różnorodności badań prowadzonych we współczesnej dydaktyce języka hiszpańskiego dotyczących kształtowania się i rozwijania tożsamości. Znajdziemy w niej dwanaście rozdziałów napisanych przez autorów reprezentujących polskie i zagraniczne uczelnie, poświęconych zarówno rozważaniom teoretycznym zawartym w pierwszej części, jak i konkretnym propozycjom wykorzystania badań w praktyce glottodydaktycznej, które opisane zostały w części drugiej.

img

Wioletta Wilczek (red.) Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 7.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3411-0, ss. 192.

Publikacja przedstawia dorobek ogólnopolskiej konferencji naukowej studentów, doktorantów i młodych doktorów (Katowice, 9 XI 2016). Autorzy zgromadzonych w tomie artykułów skupili się na takich kwestiach, jak: 1) opis leksyki dawnej (też współczesnej) zorientowany słowotwórczo, semantycznie czy etymologicznie; 2) analiza dawnych tekstów; 3) zagadnienia poprawności ortograficznej i językowej. Wskazane kręgi tematyczne stały się podstawą podziału niniejszej książki na trzy części zatytułowane: Język a słowo, Język a tekst oraz Język a ortografia.

img

Iwona Wowro, Mariusz Jakosz, Jolanta Gładysz (red.) Geöffnetes Zeitfenster nutzen! Frühes Fremdsprachenlernen – Zwischen Theorie und Praxis.

V&R unipress. Göttingen 2019. ISBN 978-3-8471-1010-1, ss. 366.

Monografia zbiorowa, która zawiera 18 prac naukowych polskich i zagranicznych germanistów, obejmuje przyczynki z zakresu szeroko pojętej wielojęzyczności i akwizycji języka drugiego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień glottodydaktycznych. Uwaga badawcza autorów koncentruje się m.in. na przedstawieniu argumentów przemawiających za wczesnym uczeniem się języków obcych oraz dydaktyczno-metodycznych postulatów wczesnego nauczania języków obcych z perspektywy niemieckiej i polskiej.

img

Edyta Źrałka Manipulation in Translating British and American Press Articles in the People’s Republic of Poland.

Cambridge Scholars Publishing. Newcastle upon Tyne 2019. ISBN: 978-1-5275-1668-7, ss. 288.

Książka porusza problem manipulacji w tłumaczeniu brytyjskich i amerykańskich artykułów prasowych na język polski pod wpływem cenzury prewencyjnej w czasopiśmie Forum. Przeglad Prasy Światowej w okresie PRL. Obecność manipulacji tekstem źródłowym w tłumaczeniu została potwierdzona analizą porównawczą tekstów źródłowych i docelowych. Analizie poddano tematykę artykułów, elementy edytorskie, techniki tłumaczenia oraz obecność cech charakterystycznych dla nowomowy. Zaobserwowano istnienie metod manipulowania tekstem źródłowym w ramach wszystkich wybranych obszarów analitycznych. Manipulację stosowano w celu tworzenia pozytywnego wizerunku władz komunistycznych i sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju. Książka oferuje szeroki zakres teorii i praktyki dotyczącej specjalistycznego języka polityki i propagandy, teorii tłumaczenia, strategii i technik tłumaczeniowych oraz stanowi źródło wiedzy i praktyki zarówno dla początkujących tłumaczy, jak i specjalistów.

img

Andrzej Charciarek, Anna Zych (red.), Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3767-8, ss. 270.

Jest to trzecia, po Odmianach i stylach współczesnego języka polskiego i rosyjskiego oraz Dyskursie w aspekcie porównawczym, monografia poświęcona zagadnieniom dyskursu, gatunku i stylu.

Zadaniem niniejszej monografii jest przedstawienie współczesnych badań na dyskursem publicznym z perspektywy lingwistycznej. Choć wszyscy jej autorzy są językoznawcami, to jednak poszczególne analizy znacznie się od siebie różnią. Wynika to nie tylko z faktu, iż analiza dyskursu może być przeprowadzana za pomocą narzędzi różnych dyscyplin – semiotyki, stylistyki, kognitywizmu, pragmalingwistyki, teorii kultury czy psychologii społecznej. Istotne znaczenie mają również odmiennie ukształtowane narodowe metodologie badań nad dyskursem, np. polska, czeska, słowacka czy rosyjska. Zróżnicowanie tematyczne poszczególnych części monografii idzie w parze z ich zróżnicowaniem językowym – analiza dyskursu czy stylu dokonywana jest zarówno w planie jednego języka, jak i w aspekcie konfrontatywnym.

img
return to top