Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Gasz

07.02.2020 - 12:39, aktualizacja 30.06.2021 - 10:27
Redakcja: am

dr hab. Agnieszka Gasz

kontakt: agnieszka.gasz@us.edu.pl

Doktor habilitowany, adiunkt badawczo-dydaktyczny. Specjalizuje się w konfrontatywnym opisie jednostek języka w ujęciu polsko-rosyjskim. Zainteresowania naukowe: semantyka językoznawcza, lingwistyczna analiza tekstu, problematyka przekładu.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0413-0016

Wybrane publikacje:

 • Gasz A.: О переводе фразеологизмов иностранного происхождения в афоризмах С.Е. Леца. В: Славянская фразеология: заимствования и кальки в славянской фразеологии. Коллективная монография. Ред.  Х. Вальтер,  В.М.  Мокиенко. „Institut für Slawistik der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald”. Грайфсвальд–Санкт-Петербург 2020, s. 139–147. ISBN: 978–3–86006–471–9
 • Gasz A.: Polskie i rosyjskie czasowniki motywowane nazwami napojów. W: Słowiański krąg. Słowo – myśl – obraz w tradycji i współczesności. Red. A. Banaszek-Szapowałowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, s. 91–104. ISBN: 978-83-226-3780-7
 • Gasz A.: Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3519-3, ss. 480
 • Prace naukowe młodych filologów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego z udziałem studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni. T. 4. Red. Agnieszka Gasz, Gabriela Wilk. Wydawca: IFW UŚ. Katowice 2019. ISBN: 978-83-934352-6-5, ss. 206
 • Gasz A.: Русские и польские устойчивые сравнения, характеризующие человека по манере есть. В: Фольклорная фразеология: проблемы лингвокультурологического и лексикографического описания. Коллективная монография. Ред. Харри Вальтер, Валерий М. Мокиенко. Institut für Slawistik der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald. Грайфсвальд–Санкт-Петербург 2018, s. 130–139. ISBN: 978-3-86006-464-1
 • Gasz A.: Czasowniki jedzenia w wierszu „Przymus” Wisławy Szymborskiej oraz piosence „Одна научная загадка…” Władimira Wysockiego. W: Świat za tekstem. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 70. urodzin. Red. Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa. Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Katowice 2017, s. 187–202. ISBN: 978-83-7164-956-1
 • Gasz A.: Русские и польские метафоры, мотивированные актом приема пищи. В: XLIV Международная филологическая конференция, 10–15 марта 2015 г. Избранные труды. Ред. Ирина Э. Васильева, Елена В. Горбова, Наталья Г. Мед и др. Филологический факультет СПбГУ. Санкт-Петербург 2016, s. 48–56. [ISSN 2409-0824]
 • Gasz A.: Заметки о грамматике обобщений (на материале афоризмов). „Studia Rossica Posnaniensia”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2015, XL, cz. 1, s. 125–135. ISBN: 978-83-232-2878-3, ISSN: 0081-6884
 • Gasz A.: Melodia konsumpcji zapisana w słowach. Rys lingwistyczny (na materiale polskim i rosyjskim). W: Od-głosy jedzenia. Seria: Od-głosy kultury. T. 2. Red. Grażyna  Pietruszewska-Kobiela, Adam Regiewicz. Oficyna Wydawnicza Edytor.org. Częstochowa 2015, s. 57–69. ISBN: 978-83-7455-427-5, ISSN: 2354-0230
 • Gasz A.: Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2162-2, ss. 171

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Agnieszka  Gasz, PhD, DLitt
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

agnieszka.gasz@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0413-0016

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Gasz

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=s2Vl7_MAAAAJ

Research interests:

– linguistic semantics,

– discourse analysis,

– ranslation studies.

Selected publications:

 1. О переводе фразеологизмов иностранного происхождения в афоризмах С.Е. Леца. [On translating phraseological borrowings in S.J. Lec’ aphorisms]. In: Славянская фразеология: заимствования и кальки в славянской фразеологии. Ред. Х. Вальтер, В.М. Мокиенко. [E H. Val’ter, V.M. Mokienko] „Institut für Slawistik der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald”. Грайфсвальд–Санкт-Петербург 2020 [Grajfsval’d–Sankt-Peterburg 2020], pp. 139–147. ISBN: 978–3–86006–471–9
 2. Polskie i rosyjskie czasowniki jedzenia. Studium leksykalno-semantyczne [Polish and Russian verbs of eating. A lexico-semantic study]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019. ISBN: 978-83-226-3519-3, 480 pages.
 3. Polskie i rosyjskie czasowniki motywowane nazwami napojów[Polish and Russian verbs related to names of drinks]. In: Słowiański krąg. Słowo – myśl – obraz w tradycji i współczesności. Ed. A. Banaszek-Szapowałowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2019, pp. 91–104. ISBN: 978-83-226-3780-7
 4. Prace naukowe młodych filologów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego z udziałem studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni [Research works of the young philologists from the Institute of East Slavic Studies, University of Silesia, with the contribution of students and doctoral candidates from universities in Poland and abroad]. 4. Eds. A. Gasz, G. Wilk. Wydawca: IFW UŚ. Katowice 2019. ISBN: 978-83-934352-6-5, 206 pages
 5. Русские и польские устойчивые сравнения, характеризующие человека по манере есть. [Russian and Polish lexicalized similes characterizing a human with respect to the eating style] In: Фольклорная фразеология: проблемы лингвокультурологического и лексикографического описания. Ред. Х. Вальтер, В.М. Мокиенко.[Red. H. Val’ter, V.M. Mokienko] Institut für Slawistik der Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald. Грайфсвальд–Санкт-Петербург 2018 [Grajfsval’d–Sankt-Peterburg], 130–139. ISBN: 978-3-86006-464-1
 6. Czasowniki jedzenia w wierszu „Przymus” Wisławy Szymborskiej oraz piosence „Одна научная загадка…” Władimira Wysockiego [Eating verbs in Wisława Szymborska’s poem “Przymus” and Władimir Wysocki’s song “Одна научная загадка…”]. In: Świat za tekstem. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Henrykowi Fontańskiemu z okazji 70. urodzin. Eds. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Wydawnictwo Naukowe Śląsk. Katowice 2017, pp. 187–202. ISBN: 978-83-7164-956-1
 7. Русские и польские метафоры, мотивированные актом приема пищи. [Russian and Polish eating metaphors] In: XLIV Международная филологическая конференция. [XLIV Międzynarodowa konferencja filologiczna.] Ред. И.Э. Васильева, Е.В. Горбова, Н.Г. Мед и др. [Eds. I.Je. Vasil’eva, E.V. Gorbova, N.G. Med et al.]] Филологический факультет СПбГУ. Санкт-Петербург 2016 [Filologicheskij fakul’tet SPbGU. Sankt-Peterburg 2016], pp. 48–56. [ISSN 2409-0824]
 8. Заметки о грамматике обобщений (на материале афоризмов). [Remarks on the grammar of generalizations (on the basis of aphorisms)] “Studia Rossica Posnaniensia” 2015, no. 40, part 1, pp. 125–135. ISBN: 978-83-232-2878-3, ISSN: 0081-6884
 9. Melodia konsumpcji zapisana w słowach. Rys lingwistyczny (na materiale polskim i rosyjskim) [The melody of consumption written in words. A linguistic outline based on Polish and Russian]. In: Od-głosy jedzenia. Seria: Od-głosy kultury. Vol. 2. Eds. G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz. Oficyna Wydawnicza Edytor.org. Częstochowa 2015, pp. 57–69. ISBN: 978-83-7455-427-5, ISSN: 2354-0230
 10. Zarys gramatyki uogólnień na materiale aforyzmów (ujęcie polsko-rosyjskie) [An introduction to generalization grammar on the basis of aphorisms (A Polish-Russian perspective)]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013. ISBN: 978-83-226-2162-2, 171 pages

 

Agnieszka Gasz - zdjęcie portretowe

return to top