Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Agnieszka Gwiazdowska

06.02.2020 - 10:45, aktualizacja 24.06.2021 - 10:07
Redakcja: am

dr Agnieszka Gwiazdowska

kontaktagnieszka.gwiazdowska@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autorka dwóch monografii oraz wielu rozdziałów w monografiach naukowych, a także artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych poświęconych różnym aspektom frazeologii hiszpańskiej i polskiej oraz frazeodydaktyki. Uczestniczka ponad 20 krajowych i zagranicznych konferencji hispanistycznych. Kilkakrotna stypendystka Ministerstwa Nauki i Edukacji Hiszpanii: staż zagraniczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego w Santiago de Compostela (2008), w León (2009), w Salamance (2019). Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych kongresów oraz warsztatów skierowanych dla nauczycieli języka hiszpańskiego.

Członek Komisji Językoznawczej PAN, Polskiego Stowarzyszenia Hispanistów oraz Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Hiszpańskiego (AEPE). Nominowana do Laurów Studenckich 2011 w kategorii Przyjaciel Studenta.

Zainteresowania badawcze: frazeodydaktyka, analiza kontrastywna frazeologizmów hiszpańskich i polskich z pozycji językoznawstwa kognitywnego i lingwistyki kulturowej (typy motywacji frazeologicznej, struktura konceptualna związku frazeologicznego); analiza wartości emocjonalnej i aksjologicznej frazeologizmów o podobnej strukturze syntaktycznej i/lub zbliżonej bazie metaforycznej w obu językach, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. falsos amigos fraseológicos; różnice konceptualne istniejące w obrębie jednego systemu micro: języka hiszpańskiego (zbliżone lub odmienne konotacje takich samych leksemów/związków frazeologicznych w różnych odmianach języka hiszpańskiego); wpływ kontekstu komunikacyjnego na użycie związków frazeologicznych (modyfikacja znaczeń frazeologizmów, pojęcie defrazeologizacji.

Od 1.10.2019 wykonawca w grancie POWR.03.01.00-W009/18-00: „Kursy frazeodydaktyczne. Język francuski. Język hiszpański. Język włoski” pod kierownictwem dr hab. Moniki Sułkowskiej, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, „Kurs na MOOC”, głoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Czas realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2021.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6966-3791

Wybrane publikacje:

 • Gwiazdowska, A. (2020)  “El papel del co(n)texto en la interpretación de las unidades fraseológicas”. Linguística Silesiana. Vol. 41, s. 85-103.
 • Gwiazdowska, A., Lamża, Z. (2019):  Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach. M. Sułkowska (redakcja naukowa). T. 2, Język hiszpański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gwiazdowska, A. (2018): “Buscándole tres pies al gato…Acerca de la enseñanza de la fraseología somática del español a los estudiantes polacos: problemas, soluciones y propuestas didácticas”. Lenguaje y textos. Revista de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. N.48, s. 85-97.
 • Szyndler, A. (2018): Un breve estudio de las unidades fraseológicas irónicas”.W : J. Bień, B. Brzozowska-Zburzyńska, A.M.ª López González, W. Nowikow (eds.) Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación, Wydawnictwo UŁ-KUL, s. 295-307.
 • Szyndler, A. (2017): “Fraseología y emoción: Un esbozo de las fórmulas rutinarias con modalidad subjetiva”, Studia Iberystyczne 16, s. 183-198.
 • Szyndler, A. (2015): “Sobre el valor pragmático-discursivo de las unidades fraseológicas somáticas metalingüísticas”. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Nº 22 “Métodos y panorama de investigación lingüística: gramática y cognición”, s. 157-172.
 • Szyndler, A. (2015), “La fraseología en el aula de E/LE: ¿un reto difícil de alcanzar? Una aproximación a la fraseodidáctica”. Didáctica. Lengua y Literatura. Universidad Complutense de Madrid, s. 197-216.
 • Szyndler, A. (2014): “Sobre la pseudo-equivalencia fraseológica desde una perspectiva cognitivista”. Anuario de Estudios Filólogicos, vol. XXXVII, Universidad de Extremadura, s. 251-267.
 • Szyndler, A. (2014): “Aproximación al proceso de desautomatización en la fraseología española y polaca”. Estudios de Lingüística. (ELUA), Nº 28, s. 267-297.
 • Szyndler, A. (2014): Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Informacje dodatkowe

Agnieszka Gwiazdowska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

agnieszka.gwiazdowska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-6966-3791

https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka-Gwiazdowska

https://silesian.academia.edu/AgnieszkaGwiazdowska

https://www.academia.edu/43673625/Agnieszka_Szyndler

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=hLsJB_kAAAAJ

Research interests:

Contrastive analysis of Spanish and Polish phrasemes within the framework of cognitive linguistics and cultural linguistics (types of phraseological motivation, conceptual structure of phraseme); analysis of the emotional and axiological value of phrasemes with a similar syntactic structure and/or a similar metaphorical basis in both languages, the so-called  falsos amigos fraseológicos in particular; conceptual differences in one micro system: Spanish (similar or different connotations of the same lexemes/phrasemes in different varieties of Spanish); phraseodidactics, phraseopragmatics: the impact of the context of communication on the use of phrasemes (modification of their meaning, discursive functions of phrasemes, the concept of dephraseologization), specialist phraseology.

Selected publications:

 • Szyndler, A. (2014): Zoomorfismos fraseológicos del español y del polaco: un estudio contrastivo desde el punto de vista de la lingüística cultural [Phraseological units with zoosemic terms related to human being in Polish and Spanish: A contrastive study in the framework of Cultural Linguistics]. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gwiazdowska, A., Lamża, Z. (2019):  Frazeologia somatyczna w ćwiczeniach [Somatic phraseology in exercises]. M. Sułkowska (ed.). Vol. 2, Język hiszpański. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Gwiazdowska, A. (2020)  “El papel del co(n)texto en la interpretación de las unidades fraseológicas” [The role of co(n)text in the interpretation of phraseological units]. Linguística Silesiana. Vol. 41, pp. 85-103.
 • Gwiazdowska, A. (2018): “Buscándole tres pies al gato…Acerca de la enseñanza de la fraseología somática del español a los estudiantes polacos: problemas, soluciones y propuestas didácticas” [Splitting hairs. Teaching Spanish somatic phraseology to Polish students: Problems, solutions and didactic proposal]. Lenguaje y textos. Revista de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. N.48, pp. 85-97.
 • Szyndler, A. (2018): “Un breve estudio de las unidades fraseológicas irónicas”. In: J. Bień, B. Brzozowska-Zburzyńska, A.M.ª López González, W. Nowikow (eds.) Lingüística hispánica en Polonia: tendencias y direcciones de investigación, Wydawnictwo UŁ-KUL, pp. 295-307.
 • Szyndler, A. (2017): “Fraseología y emoción: Un esbozo de las fórmulas rutinarias con modalidad subjetiva” [Phraseology and emotion. An outline of conversational routines with subjective modality], Studia Iberystyczne 16, pp. 183-198.
 • Szyndler, A. (2015): “Sobre el valor pragmático-discursivo de las unidades fraseológicas somáticas metalingüísticas” [On the (meta)pragmatic-discursive value of metalinguistic somatic phraseological units]. Itinerarios. Revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Nº 22 “Métodos y panorama de investigación lingüística: gramática y cognición”, pp. 157-172.
 • Szyndler, A. (2015), “La fraseología en el aula de E/LE: ¿un reto difícil de alcanzar? Una aproximación a la fraseodidáctica” [Phraseology in teaching Spanish as a foreign language (SFL). Is it a challenge? An approach to phraseodidactics]. Didáctica. Lengua y Literatura. Universidad Complutense de Madrid, pp. 197-216.
 • Szyndler, A. (2014): “Sobre la pseudo-equivalencia fraseológica desde una perspectiva cognitivista” [On phraseological pseudo-equivalence from the cognitive perspective]. Anuario de Estudios Filólogicos, vol. XXXVII, Universidad de Extremadura, pp. 251-267.
 • Szyndler, A. (2014): “Aproximación al proceso de desautomatización en la fraseología española y polaca” [An approach to the manipulation process in Spanish and Polish phraseology]. Estudios de Lingüística. (ELUA), Nº 28, pp. 267-297.

Fellowships and grants:

Since October 1, 2019, Investigator in the POWR grant 03.01.00-W009/18-00: „Kursy frazeodydaktyczne. Język francuski. Język hiszpański. Język włoski”, Grant manager: Assoc. Prof. Monika Sułkowska, financed by the Operative Programme Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, „Kurs na MOOC”, sponsored by the National Centre for  Research and Development. Duration: October 1, 2019–September 30, 2021.

 

dr Agnieszka Gwiazdowska

return to top