Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aleksandra Paliczuk

06.02.2020 - 11:01, aktualizacja 30.11.2020 - 23:10
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Aleksandra Paliczuk

dr Aleksandra Paliczuk

Kontakt: aleksandra.paliczuk@us.edu.pl, aleksandrapaliczuk@gmail.com

Dr Aleksandra Paliczuk w maju 2002 roku ukończyła studia w Uniwersytecie Śląskim otrzymując tytuł magistra filologii włoskiej, następnie podjęła studia doktoranckie w UŚ i w styczniu 2007 roku otrzymała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Językoznawca, italianista, od 2002 roku związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Filologicznego w Instytucie Filologii Romańskiej, później w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, a obecnie jako pracownik badawczo-dydaktyczny (od 01.10.2019) w Instytucie Językoznawstwa.

Uczestniczyła w licznych międzynarodowych konferencjach krajowych, jak również zagranicznych. W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim językoznawstwo kognitywne, ze szczególnym uwzględnieniem teorii gramatyki kognitywnej R. W. Langackera (w korelacji z teorią Językowego Obrazu Świata J. Bartmińskiego), czy też teorii metafory G. Lakoffa i M. Johnsona. Czerpie również z innych teorii (G. Fauconniera czy Ch. Fillmora) oraz przemyśleń innych znanych badaczy w tej dziedzinie, jak np. E. Tabakowskiej, R. Przybylskiej, R. Grzegorczykowej, J. R. Taylora czy Z. Kövecsesa i wielu innych. Jej badania skupiają się na szeroko rozumianym pojęciu otaczającej nas przestrzeni (i jej elementów). Prowadzi również badania nad językiem włoskim z perspektywy translatorycznej a także glottodydaktycznej. W 2017r. otrzymała nagrodę Rektora za znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9759-4882

Wybrane publikacje:

“A Cognitive Approach to Teaching Italian Prepositions to Polish Students” w:  “Foreign Language Pedagogy in the Light of Cognitive Linguistics Research”. (pod red.) G. Drożdż, B. Taraszka-Drożdż,  Wyd. Springer, 2020.

„La doppia natura dell’acqua nei portali femminili” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) – w: Kwartalnik Neofilologiczny LXVI, 4/2019, pod red. Franciszka Gruczy, Warszawa, PAN, 2019, pp. 610-624.

“L’immagine linguistica del passato in base all’aspetto verbale in italiano, polacco ed inglese” – w: Neophilologica vol. 30, pod red. Wiesława Banysia, współudz. Anna Krzyżanowska i Monika Sułkowska, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, pp. 229-242.

“La doppia natura del ‘fuoco’ nei portali femminili” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) – w: Kwartalnik Neofilologiczny LXIV, 1/2017, pod red. Franciszka Gruczy, Warszawa, PAN, 2017, pp. 54-65.

“Paese che vai usanze che trovi. La concettualizzazione del ‘paese’ in italiano” – w: Neophilologica, vol. 28, pod red. Wiesława Banysia współudz. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, współudz. Fabrice Marsac, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016, pp. 220-231.

“Il concetto di ‘porta’ nel discorso italiano” (współautor: Agnieszka Pastucha-Blin) – w: Linguistica Silesiana, vol. 37, pod red. Rafała Molenckiego, Katowice, PAN, 2016, pp. 143-159.

“La realtà virtuale e l’immagine linguistica del mondo.” – w: LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE 39(2), pod red. Jolanty Kniei i Jarosława Krajki, Lublin, Wydawnictwo UMCS (http://www.lsmll.umcs.lublin.pl/), 2015, pp. 91-105.

“L’identità digitale nella società contemporanea – l’analisi sociolinguistica dei nickname usati sulle chat line italiane.” – w: Romanica Cracoviensia, vol. 14, pod red. Marceli Świątkowskiej, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, pp. 199-213.

“Spazio – pensiero – lingua. La concettualizzazione della ‘città’ in italiano.” – w: Neophilologica, vol. 26, pod red. Wiesława Banysia, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014, pp. 298-309.

“Efektywność nauczania języków obcych w polskich szkołach publicznych z perspektywy ucznia.” – w tomie pt. „Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce” pod red. Beaty Karpeta-Peć, Radosława Kucharczyka, Macieja Smuka oraz Marty Torenc, Warszawa, Instytut Germanistyki UW, Instytut Romanistyki UW, 2014, pp. 253-265.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Informacje dodatkowe

return to top