Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa

Andrzej Charciarek

07.02.2020 - 12:37, aktualizacja 29.06.2021 - 15:23
Redakcja: am

dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ

kontakt: andrzej.charciarek@us.edu.pl

Slawista, językoznawca, magisterium (Katowice, 1989, promotor: prof. Gabriela Porębina), doktorat (Moskwa, 1998, promotor: prof. Natalia Formanowskaja); habilitacja (Katowice, 2010); wicedyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ (2001–2016);) kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej (1999–2001, 2012–2019); członek Komisji Językoznawczej Oddziału PAN w Katowicach; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej piątej kadencji (2016–2019); ekspert zagraniczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej (2020); przewodniczący Śląskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego (od 2009 roku); ekspert i recenzent Kuratorium Oświaty w Katowicach (od 2004 roku).

Członek rad naukowych czasopism: „Folia Linguistica Rossica” (Uniwersytet Łódzki); “Philologia Rossica” (Uniwersytet Hradec Králové, Czechy); “Opera Slavica” (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy), “Jazyk a kultúra” (Uniwersytet Preszowski, Słowacja).

Promotor dwóch rozpraw doktorskich, recenzent w krajowych (5) i zagranicznych (1) postępowaniach habilitacyjnych, recenzent w przewodach doktorskich: krajowych (4) i zagranicznych (1).

Recenzent czasopism: „Studia Slavica” (od 2012 roku), „Socjolingwistyka” (2014, 2020), “Slavia Orientalis” (od 2014 roku), „Prace Filologiczne” (2015, 2019), „Język Polski” (2015, 2016), „Rocznik Slawistyczny” (2020), „Studia Medioznawcze” (2019), „Przegląd Rusycystyczny” (2011–2018), „Roczniki Humanistyczne” (2020), “Polonica” (2014), “Studia Rossica Posnaniensia” (2016, 2017), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka” (od 2016 roku), „Acta Neophilologica” (2020), „Stylistyka” (2020), “Slavica Wratislaviensia” (2019, 2020).

W latach 2016–2018 prowadził zajęcia bohemistyczne dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej i Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzi zajęcia rusycystyczne dla studentów Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Główne kręgi zainteresowań badawczych: językoznawstwo korpusowe, leksykografia przekładowa polsko-rosyjska i polsko-czeska, językoznawstwo pragmatyczne.

Profil Pracownika w portalu ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5651-5730

Wybrane publikacje:

 1. Narzędzie Treq w procesie ustalania polsko-czeskich par przekładowych, „Bohemistyka” nr 4, 2020, s. 531–550.
 2. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym, monografia pod redakcją Andrzeja Charciarka, Anny Zych, Katowice 2019.
 3. Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej – możliwości i ograniczenia. „Roczniki Humanistyczne”, 2019, s. 79–92.
 4. Možnosti využití korpusu InterCorp v česko-polské překladové lexikografii. „Časopis pro moderní filologii” 100, Praha, 2018, č. 2, S. 206–222.
 5. Параллельный корпус InterCorp в переводной лексикографии, „Opera Slavica“ Nr 2, Brno 2017, s. 5–17.
 6. Dyskurs w aspekcie porównawczym, monografia zbiorowa pod redakcją Andrzeja Charciarka i Anny Zych, Katowice 2016.
 7. Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii, monografia zbiorowa pod redakcją Andrzeja Charciarka i Piotra Czerwińskiego, Katowice 2015.
 8. О специфике перевода польских фразем на русский язык, „Slavia Orientalis“ Nr 1, Warszawa 2014, s. 109–122.
 9. Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego, monografia zbiorowa pod redakcją Anny Zych i Andrzeja Charciarka, Katowice 2013.
 10. Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie, Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Bibliografia dorobku pracownika w UŚ

Andrzej Charciarek, PhD, DLitt
Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

andrzej.charciarek@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5651-5730

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Charciarek

https://scholar.google.pl/citations?user=1lhydmMAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Corpus linguistics, bilingual lexicography (Czech-Polish, Polish-Russian, Czech-Russian), discourse analysis, pragmatic linguistics.

Selected publications:

 1. Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie [Polish metatext expressions with a phatic function and their Czech and Russian equivalents], Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 2. Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego [Varieties and styles of modern Polish and Russian], a monograph edited by Anna Zych i Andrzej Charciarek, Katowice 2013.
 3. Dyskurs w aspekcie porównawczym [Discourse in a contrastive perspective], a monograph edited by  Andrzej Charciarek i Anna Zych, Katowice 2016.
 4. Корпусы текстов как инструмент переводной лексикографии (на примере фразем с компонентом bajka и их русских эквивалентов), „Slavia Orientalis“ no. 4, Warszawa 2016, pp. 741–761.
 5. Možnosti využití korpusu InterCorp v česko-polské překladové lexikografii, „Časopis pro moderní filologii” 100, č. 2, Praha 2018, pp. 206–222.
 6. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym [Public discourse genres and styles in a contrastive perspective], a monograph edited by  Andrzej Charciarek i Anna Zych, Anna Zych, Katowice 2019.
 7. Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej–możliwości i ograniczenia [Parallel corpus InterCorp in bilingual lexicography — possibilities and restraints], “Roczniki Humanistyczne”, 2019, pp. 79–92.
 8. Využití paralelního korpusu v translatologii (na základě Českopolského InterCorpu), „Bohemistyka” no. 2, 2019, pp. 194–216.
 9. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym [Public discourse genres and styles in a contrastive perspective], a monograph edited by  Andrzej Charciarek i Anna Zych, Anna Zych,  Katowice 2019.
 10. Программа для установления переводных эквивалентов Treq: преимущества и недостатки, „Studia Rossica Posnaniensia”, Vol. 45, no. 1 (2020), pp. 121–132.

 

r hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ

return to top