Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Andrzej Charciarek

07.02.2020 - 12:37, aktualizacja 13.06.2024 - 08:56
Redakcja: am

prof. dr hab. Andrzej Charciarek

kontakt: andrzej.charciarek@us.edu.pl

slawista, profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

 • magisterium (1989, promotor: prof. Gabriela Porębina)
 • doktorat (1998, promotor: prof. Natalia Formanowskaja)
 • habilitacja (2010)
 • profesura tytularna (2024)

Autor dwóch monografii poświęconych polskim, czeskim i rosyjskim wyrażeniom metatekstowym (2010), polskim i czeskim napisom publicznym (2023) oraz słownika polsko-rosyjskiego [i] rosyjsko-polskiego (2004).

Ponad 100 artykułów z zakresu pragmatyki językoznawczej, stylistyki, językoznawstwa korpusowego, lingwistyki tekstu i leksykografii opublikował w Polsce, Czechach, Grecji, Niemczech, Francji, Rosji, Korei Południowej i na Słowacji.

Redaktor i współredaktor wieloautorskich monografii naukowych.

Członek rad naukowych czasopism: „Folia Linguistica Rossica” (Uniwersytet Łódzki); „Philologia Rossica” (Uniwersytet Hradec Králové, Czechy); „Opera Slavica” (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy), „Jazyk a kultúra” (Uniwersytet Preszowski, Słowacja).

Promotor dwóch wyróżnionych rozpraw doktorskich, recenzent w krajowych (6) i zagranicznych (2) postępowaniach habilitacyjnych, recenzent w przewodach doktorskich krajowych (9) i zagranicznych (2).

Recenzent czasopism: „Język Polski”, „Linguistica Brunensia”, „Polonica”, „Prace Filologiczne”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Rocznik Slawistyczny”, „Roczniki Humanistyczne”, „Slavia Orientalis”, „Slavica Vratislaviensia”, „Słowo. Studia językoznawcze”, „Socjolingwistyka”, „Studia Językoznawcze”, „Studia Medioznawcze”, „Studia Rossica Posnaniensia”, „Studia Slavica”, „Stylistyka”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka”, „Acta Neophilologica”.

W latach 2016–2018 prowadził zajęcia bohemistyczne dla studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej i Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 2019–2022 prowadził zajęcia rusycystyczne dla studentów Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od 2019 roku prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Główne kręgi zainteresowań badawczych: językoznawstwo korpusowe, leksykografia przekładowa, językoznawstwo pragmatyczne.

 

Wybrane publikacje:

 1. Polskie i czeskie napisy publiczne. Stylistyka i pragmatyka, Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023.
 2. Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie, Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 3. Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego, monografia pod redakcją Anny Zych i Andrzeja Charciarka, Katowice 2013.
 4. Stylistyka i pragmatyka praskich dyrektywnych napisów publicznych, „Bohemistyka” nr 4, 2023, s. 575–597.
 5. Narzędzie Treq w procesie ustalania polsko-czeskich par przekładowych, „Bohemistyka” nr 4, 2020, s. 531–550.
 6. Možnosti využití korpusu InterCorp v česko-polské překladové lexikografii, „Časopis pro moderní filologii“ 100, Praha, 2018, č. 2, S. 206–222.
 7. Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej–możliwości i ograniczenia, „Roczniki Humanistyczne”, 2019, s. 79–92.
 8. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym, monografia pod redakcją Andrzeja Charciarka, Anny Zych, Katowice 2019.
 9. Dyskurs w aspekcie porównawczym, monografia pod redakcją Andrzeja Charciarka i Anny Zych, Katowice 2016.
 10. Oblicza przeciwnika. Język a rzeczywistość w kategoriach ekspresji, polityki, ideologii, monografia zbiorowa pod redakcją Andrzeja Charciarka i Piotra Czerwińskiego, Katowice 2015.
 11. О специфике перевода польских фразем на русский язык, „Slavia Orientalis“ Nr 1, Warszawa 2014, s. 109–122.

Andrzej Charciarek, PhD, DLitt
Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

andrzej.charciarek@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5651-5730

https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Charciarek

https://scholar.google.pl/citations?user=1lhydmMAAAAJ&hl=pl

Research interests:

Corpus linguistics, bilingual lexicography (Czech-Polish, Polish-Russian, Czech-Russian), discourse analysis, pragmatic linguistics.

Selected publications:

 1. Polskie wyrażenia metatekstowe o funkcji fatycznej i ich odpowiedniki czeskie i rosyjskie [Polish metatext expressions with a phatic function and their Czech and Russian equivalents], Wydaw­nictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
 2. Odmiany i style współczesnego języka polskiego i rosyjskiego [Varieties and styles of modern Polish and Russian], a monograph edited by Anna Zych i Andrzej Charciarek, Katowice 2013.
 3. Dyskurs w aspekcie porównawczym [Discourse in a contrastive perspective], a monograph edited by  Andrzej Charciarek i Anna Zych, Katowice 2016.
 4. Корпусы текстов как инструмент переводной лексикографии (на примере фразем с компонентом bajka и их русских эквивалентов), „Slavia Orientalis“ no. 4, Warszawa 2016, pp. 741–761.
 5. Možnosti využití korpusu InterCorp v česko-polské překladové lexikografii, „Časopis pro moderní filologii” 100, č. 2, Praha 2018, pp. 206–222.
 6. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym [Public discourse genres and styles in a contrastive perspective], a monograph edited by  Andrzej Charciarek i Anna Zych, Anna Zych, Katowice 2019.
 7. Korpus równoległy InterCorp w leksykografii przekładowej–możliwości i ograniczenia [Parallel corpus InterCorp in bilingual lexicography — possibilities and restraints], “Roczniki Humanistyczne”, 2019, pp. 79–92.
 8. Využití paralelního korpusu v translatologii (na základě Českopolského InterCorpu), „Bohemistyka” no. 2, 2019, pp. 194–216.
 9. Gatunki i style dyskursu publicznego w ujęciu konfrontatywnym [Public discourse genres and styles in a contrastive perspective], a monograph edited by  Andrzej Charciarek i Anna Zych, Anna Zych,  Katowice 2019.
 10. Программа для установления переводных эквивалентов Treq: преимущества и недостатки, „Studia Rossica Posnaniensia”, Vol. 45, no. 1 (2020), pp. 121–132.

zdjęcie przedstawiające prof. Andrzeja Charciarka

return to top