Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Barbara Mitrenga

18.02.2020 - 09:27, aktualizacja 22.06.2021 - 13:13
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr hab. Barbara Mitrenga, prof. UŚ

barbara.mitrenga@us.edu.pl

 

ORCID: 0000-0001-9389-8152

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Mitrenga

https://scholar.google.pl/citations?user=Ftfg2ZEAAAAJ&hl=pl

 

Zainteresowania badawcze:

Barbara Mitrenga, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół zagadnień związanych z historią języka polskiego, semantyką i pragmalingwistyką historyczną, intensyfikatorami oraz korpusami diachronicznymi polszczyzny. Ważną część jej dorobku naukowego stanowią prace historycznojęzykowe poświęcone leksyce i frazeologii związanej ze zmysłem smaku.

Jest członkinią działającego w Instytucie Językoznawstwa UŚ zespołu badawczego „Pragmalingwistyka historyczna”, który przy wsparciu konsorcjum CLARIN-PL tworzy Korpus dawnych polskich tekstów dramatycznych z lat 1772–1939. Aktualnie jej badania koncentrują się na wyznacznikach potoczności, zwłaszcza ekspresywności, w tzw. dialogach konstruowanych.

 

Najważniejsze publikacje:

 1. Mitrenga B., 2014, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4914/1/Mitrenga_Zmysl_smaku_studium_leksykalno_semantyczne.pdf

 1. Bałabaniak D., Mitrenga B., 2015, Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 81–177. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4102/1/Balabaniak_Polskie_intensyfikatory_w_ujeciu_historycznym.pdf.
 2. Mitrenga B., 2018, Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands, „Digital Scholarship in Humanities”, Volume 33, Issue 4, Oxford University Press, 857–873, https://doi.org/10.1093/llc/fqy008 (współautorstwo: M. Pastuch, B. Duda, K. Lisczyk, K. Sujkowska-Sobisz, J. Przyklenk).
 3. Mitrenga B., 2020, Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena. „Polonica” T. 40, s. 105–121, https://doi.org/10.17651/POLON.40.7.
 4. Mitrenga B., 2019, Wpływy czeskie w kształtowaniu się polskich wykładników intensyfikacji, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXV (75), s. 111–126, https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6616.
 5. Mitrenga B., 2018, Przedrostki intensyfikujące na- i prze- w ujęciu historycznojęzykowym. „Poradnik Językowy” nr 10, s. 25–38.
 6. Mitrenga B., 2014, Wykładniki intensywności typu strasznie, potwornie, przeraźliwie w historii polszczyzny, [w:] Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. red. K. Kleszczowa i A. Szczepanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, s. 91–107.

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3263/1/Mitrenga_Wykladniki_intensywnosci_typu_strasznie_potwornie_przerazliwie.pdf

 1. Mitrenga B., 2012, A phenomenon of synesthesia in the Polish language. „Studies on Slavic Languages” nr 17 (1). Seul, s. 17–33.
 2. Mitrenga B., 2010, Gniazdo słowotwórcze przymiotnika gorzki w historii języka polskiego, [w:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 13–24.

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4094/1/Mitrenga_gniazdo_slowotworcze_przymiotnika_gorzki.pdf

 1. Mitrenga B., 2009, Nazwy zmysłu smaku w języku polskim. „LingVaria” nr 2 (8), Kraków, s. 227–236.

https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/16834/1/Mitrenga_Nazwy_zmyslu_smaku_w_jezyku_polskim.pdf

 

Stypendia i granty:

2019–2021 – wykonawca w projekcie Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world w programie Erasmus+ (KA203-065691; 2019–2021), realizowanym przez UŚ w Katowicach (Polska), Kazimiero Simonoviaus Universitetas (Litwa), Universita ta Malta (Malta), European University Cyprus (Cypr), Fundację Agere Aude pod kierunkiem dr K. Sujkowskiej-Sobisz, prof. UŚ, miejsce realizacji: UŚ w Katowicach.

2017–2018 – uczestnictwo w projekcie pt. Niemiecko-polskie podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym; ZMV2-2517DK0622; grant niemiecko-polski z: Carl von Ossietzky Universität w Oldenburgu, miejsce realizacji: UŚ w Katowicach.

2011–2015 – wykonawca w projekcie badawczym pt. Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kleszczowej, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2011/01/B/HS2/04643, miejsce realizacji: UŚ w Katowicach.

2008–2010 – wykonawca grantu promotorskiego pt. Zmysł smaku w polskiej leksyce i frazeologii, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Kleszczowej, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 2659/B/H03/2008/35, nr projektu badawczego promotorskiego N N104265935, realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Barbara Mitrenga, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

 

barbara.mitrenga@us.edu.pl

ORCID: 0000-0001-9389-8152

https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Mitrenga

https://scholar.google.pl/citations?user=Ftfg2ZEAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Barbara Mitrenga, DLitt in Humanities, Associate Professor in the Institute of Linguistics,  Faculty of Humanities, University of Silesia in Katowice. Her research interests focus on the history of the Polish language, historical semantics and pragmalinguistics, intensifiers and diachronic corpora of Polish. An important part of her publications constitute historical-linguistic works on lexis and phraseology related to the sense of taste.

She is a member  of the research teach “Pragmalingwistyka historyczna” (operating in the Institute of Linguistics), which, supported by the consortium CLARIN-PL, compiles a corpus of old Polish drama texts written in the years 1772–1939. At present, the research involves colloquiality indicators, expressivity in the so-called constructed dialogues in particular.

 

Selected publications:

 1. Mitrenga B., 2014, Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne [The sense of taste. A lexical-semantic study], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4914/1/Mitrenga_Zmysl_smaku_studium_leksykalno_semantyczne.pdf
 2. Bałabaniak D., Mitrenga B., 2015, Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym [Polish intensifiers in a historical perspective], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 81–177. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4102/1/Balabaniak_Polskie_intensyfikatory_w_ujeciu_pdf.
 3. Mitrenga B., 2018, Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands, „Digital Scholarship in Humanities”, Volume 33, Issue 4, Oxford University Press, pp. 857–873, https://doi.org/10.1093/llc/fqy008 (co-authors: M. Pastuch, B. Duda, K. Lisczyk, K. Sujkowska-Sobisz, J. Przyklenk).
 4. Mitrenga B., 2020, Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena [Terminology related to linguistic expression and expressive lexis in a historical perspective. Prolegomena]. “Polonica” Vol. 40, 105–121, https://doi.org/10.17651/POLON.40.7.
 5. Mitrenga B., 2019, Wpływy czeskie w kształtowaniu się polskich wykładników intensyfikacji [Czech influence on the formation of Polish intensifiers], “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXV (75), pp. 111–126, https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.6616.
 6. Mitrenga B., 2018, Przedrostki intensyfikujące na- i prze- w ujęciu historycznojęzykowym [Intensifying prefixes na- and prze- in a historical-linguistic perspective]. “Poradnik Językowy” no. 10, pp. 25–38.
 7. Mitrenga B., 2014, Wykładniki intensywności typu strasznie, potwornie, przeraźliwie w historii polszczyzny [Intensifiers, such as strasznie, potwornie, przeraźliwie in the history of Polish], [in:] Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej. Eds. K. Kleszczowa i A. Szczepanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2014, pp. 91–107. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/3263/1/Mitrenga_Wykladniki_intensywnosci_typu_strasznie_potwornie_przerazliwie.pdf
 8. Mitrenga B., 2012, A phenomenon of synesthesia in the Polish language. “Studies on Slavic Languages” no. 17 (1). Seul, 17–33.
 9. Mitrenga B., 2010, Gniazdo słowotwórcze przymiotnika gorzki w historii języka polskiego [The formative nest of the adjective gorzki in the history of Polish], [in:] Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Vol. 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, pp. 13–24. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4094/1/Mitrenga_gniazdo_slowotworcze_przymiotnika_gorzki.pdf
 10. Mitrenga B., 2009, Nazwy zmysłu smaku w języku polskim [Names of the sense of taste in Polish]. „LingVaria” no. 2 (8), Kraków, pp. 227–236. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/16834/1/Mitrenga_Nazwy_zmyslu_smaku_w_jezyku_polskim.pdf

 

Fellowships and grants:

2019–2021 – participant in the project, Between interaction and innovation – creating communication space in the digital world w programie Erasmus+ (KA203-065691; 2019–2021),  realized by the University of Silesia in Katowice (Poland), Kazimiero Simonoviaus Universitetas (Lithuania), Universita ta Malta (Malta), European University Cyprus (Cyprus), the Foundation Agere Aude, project manager: Assoc. Prof. K. Sujkowska-Sobisz, place of realization: University of Silesia in Katowice.

2017–2018 – participant in the project, Niemiecko-polskie podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym; ZMV2-2517DK0622; German-Polish grant with Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg, place of realization: University of Silesia in Katowice.

2011–2015 – participant in the research project, Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, project manager: Prof. K. Kleszczowa, financed by The National Science Centre no. UMO-2011/01/B/HS2/04643, place of realization: University of Silesia in Katowice.

2008–2010 – participant in the supervisor project, Zmysł smaku w polskiej leksyce i frazeologii, project manager: Prof. K. Kleszczowa,  financed by the Ministry of Science and Higher Education,  contract no. 2659/B/H03/2008/35, supervisor research project no. N N104265935, place of realization: University of Silesia in Katowice.

zdjęcie portretowe_Barbara Mitrenga

return to top