Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Duda

17.02.2020 - 12:02, aktualizacja 22.06.2021 - 10:42
Redakcja: krzysztofrozwadowski

dr Beata Duda

Kontakt: beata.duda@us.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt. Stopień doktora uzyskała w 2015 roku, broniąc rozprawy doktorskiej zatytułowanej Dyskursywne i tekstowe reprezentacje współczesnej przestrzeni miejskiej. Praca powstała pod naukowym kierunkiem prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz. Zainteresowania Beaty Dudy skupiają się wokół tekstu i dyskursu, w swoich badaniach wykorzystuje przede wszystkim narzędzia lingwistyki kulturowej oraz założenia semantyki aksjologicznej. Zajmują ją także zagadnienia związane z językiem promocji, szczególnie z szeroko pojętą promocją miejsc i regionów. Obecnie prowadzi badania z zakresu lingwistyki cyfrowej – skoncentrowane wokół kategorii cyberwspólnot, cyberspołeczności i cyberkultur. Współpracuje z przedstawicielami instytucji, które zajmują się tworzeniem cyfrowych narzędzi do analiz języka i komunikacji (w tym z konsorcjum CLARIN). Poza działalnością naukową i dydaktyczną podejmuje także działania upowszechniające naukę ‒ organizuje międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, seminaria i warsztaty oraz realizuje projekty ministerialne (udział w grantach MNiSW oraz MKiDN).

Profil Pracownika w portalu ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1995-6489

Wybrane publikacje:

2019: O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne (współautorstwo: Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Katarzyna Sujkowska-Sobisz) W: „LingVaria”, nr 1(29), s. 47-58.

2018: Miasto w świecie dyskursów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISBN: 978-83-226-3261-1, ss. 220.

2018: Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy. (współautorstwo: Karolina Lisczyk) W: „Forum Lingwistyczne”, nr 5, 2018, s. 143-154.

2018: Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands. W: „Digital Scholarship in the Humanities” (współautorstwo: Magdalena Pastuch, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga, Joanna Przyklenk, Katarzyna Sujkowska-Sobisz).

2018: Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów. W: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Katowice, s. 297-309.

2017: Aktywność słowotwórcza wyrazu sieć we współczesnej polszczyźnie. W: „Journal of Slavic Languages”, 21-1, Bloomington, s. 75-83.

2016: Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym. W: Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek. Katowice, s. 103-110, ISBN: 978-83-8012-790.

2015: Legenda miejska wobec dominacji kultury wizualnej. W: Linguarum silva. T. 2. Red. B. Mitrenga. Katowice, s. 131-146, ISBN: 978-83-226-2104-2.

2014: Memy i memetyka jako pomost w relacjach między nauczycielem a uczniami. W: Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. Red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków, s. 81-74, ISBN 978-83-65148-12-4.

2013: Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym. W: Linguarum silva. T. 2. Red. B. Mitrenga. Katowice, s. 123-142, ISBN: 978-83-226-2104-2.

Beata Duda, PhD

Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia

 

beata.duda@us.edu.pl

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1995-6489

https://www.researchgate.net/profile/Beata-Duda-3

https://scholar.google.com/citations?user=0tszzTIAAAAJ&hl=pl

 

Research interests:

Her research interests focus on text and discourse. In her research, she employs the tools of cultural linguistics and the main assumptions of axiological semantics. She conducts research in digital linguistics — concentrating on the categories of cyber community and cyber culture. She collaborates with institutions creating cyber tools used to analyze language and communication (including the consortium CLARIN).

 

Selected publications:

2019: O (nie)widoczności prowadzącego spotkanie ze świadkiem historii – wstępna typologia ról inicjujących wywiady narracyjne [On the (in)visibility of the host of the meeting with a history witness — an introductory typology of roles initiating narrative interviews] (co-authors: Bernadetta Ciesek-Ślizowska, Katarzyna Sujkowska-Sobisz) In: “LingVaria”, no. 1(29), pp. 47-58.

2018: Miasto w świecie dyskursów [City in the world of discourses], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISBN: 978-83-226-3261-1, pp. 220.

2018: Narzędzia cyfrowe w polonistycznej dydaktyce akademickiej – zastosowania, możliwości, perspektywy [Digital tools in Polish Studies didactics — applications, possibilities and prospects]. (co-author: Karolina Lisczyk) In: “Forum Lingwistyczne”, no. 5, 2018, pp. 143-154.

2018: Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands. In: “Digital Scholarship in the Humanities” (co-authors: Magdalena Pastuch, Karolina Lisczyk, Barbara Mitrenga, Joanna Przyklenk, Katarzyna Sujkowska-Sobisz).

2018: Budowanie wspólnoty podróży na przykładzie zjawiska carpoolingu – analiza komunikatów na stronach internetowych i forach dyskusyjnych poświęconych tematyce współdzielenia przejazdów [Building of a travel community on the basis of the phenomenon of carpooling — an analysis of posts on websites and discussion fora devoted to car sharing]. In: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, Katowice, pp. 297-309.

2017: Aktywność słowotwórcza wyrazu sieć we współczesnej polszczyźnie [The word-formative activity of the word sieć in contemporary Polish]. In: “Journal of Slavic Languages”, 21-1, Bloomington, pp. 75-83.

2016: Współczesny flâneur? Postać spacerowicza w dyskursie turystycznym [Modern flâneur? The figure of stroller in tourist discourse]. In: Dyskurs i jego odmiany, B. Witosz, K. Sujkowska-Sobisz, E. Ficek eds.. Katowice, pp. 103-110, ISBN: 978-83-8012-790.

2015: Legenda miejska wobec dominacji kultury wizualnej [City legend and the dominance of visual culture]. In: Linguarum silva. T. 2., B. Mitrenga ed.. Katowice, pp. 131-146, ISBN: 978-83-226-2104-2.

2014: Memy i memetyka jako pomost w relacjach między nauczycielem a uczniami [Memes and memetics as a bridge in the teacher-students relations]. In: Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska eds., Kraków, pp. 81-74, ISBN 978-83-65148-12-4.

2013: Wizerunek współczesnego humanisty w dyskursie prasowym i społecznym [The image of contemporary humanist in press and social discourse]. In: Linguarum silva. T. 2. B. Mitrenga ed.. Katowice, pp. 123-142, ISBN: 978-83-226-2104-2.

return to top