Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Językoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Beata Śmigielska

06.02.2020 - 11:15, aktualizacja 29.06.2021 - 11:43
Redakcja: am

dr Beata Śmigielska

kontakt: beata.smigielska@us.edu.pl, bsmigielska@wp.pl

Dr Beata Śmigielska jest językoznawcą, pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Instytucie Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego. Pracuje w Uniwersytecie Śląskim od 1999 r.

Zainteresowania naukowe dr Beaty Śmigielskiej są związane głównie z dziedziną leksykografii komputacyjnej, z problematyką wieloznaczności leksykalnej. W prowadzonych badaniach koncentruje się na dokonywaniu kontrastywnego francusko-polskiego opisu najbardziej polisemicznych jednostek leksykalnych charakteryzujących się największą frekwencją użycia z naciskiem na szczegółowy opis kadrów, w których zostały użyte. Zastosowana metoda opisu (Approche Orientée Objets) pozwala na rozwiązanie problemu polisemii w tłumaczeniu automatycznym. Opis tego typu jest przekładalny na języki programowania obiektowego w informatyce, może w sposób znaczący zasilić już istniejące elektroniczne bazy danych leksykalnych i być skorelowany ze sztucznymi sieciami neuronowymi w celu zoptymalizowania rezultatów tłumaczenia automatycznego tekstów.

Jest autorką wielu artykułów naukowych opublikowanych w punktowanych czasopismach językoznawczych. Brała udział w kilkunastu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z projektem międzynarodowym MATCHPAD w ramach V Programu UE (MAchine Translation Systems for use of Hungarian and Polish Administrations) w latach 2000-2002.

Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego studentów ReVue.

Od 2007 r do nadal pełni funkcję sekretarza czasopisma językoznawczego Neophilologica, oraz, jest jego współredaktorem w kilku ostatnich numerach. Neophilologica publikuje wyniki badań językoznawców z Polski i z zagranicy w zakresie badań nad językami romańskimi i językoznawstwa ogólnego.

Otrzymała nagrody JM Rektora UŚ za pracę indywidualną, zespołową oraz za znaczący indywidualny wkład do dorobku kategoryzacyjnego Wydziału w latach 2013-2016. Została również odznaczona w 2019 r srebrnym medalem za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego.

Od wielu lat prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie z językoznawstwa (jako współpromotor). Wypromowała przeszło 100 prac.

Dwukrotnie prowadziła zajęcia w Uniwersytecie w Granadzie (Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, España) w ramach programu Erasmus.

Numer ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3383-0030

Wybrane publikacje:

 1. « Implication sémantique des prédicats dans la grammaire à base sémantique de Stanisław Karolak. », Neophilologica 31, 2019, 384-398.
 2. « De la désambiguïsation et de la traduction de « éducation »  ou de l’éducation de la désambiguïsation et de la traduction», Roczniki Humanistyczne, tom LXV, z. 8 Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka, 2017, 157-169.
 3. « Inclusion et traduction automatique. . », Łódź Studies In Language 42, Translation and Meaning. New Serie, Vol. 2, Peter Lang, Frankfurt 2016, 139-152.
 4. « Traduction automatique des mots sémantiquement proches dans l’approche orientée objets. », Neophilologica 27, 2015, 241-252.
 5. „Tłumaczenie: asercja czy sugestia?”, Rocznik Przekładoznawczy 9, 2014, 209-219.
 6. « Description des cadres dans l’approche orientée objets en vue de la traduction assistée par ordinateur. », Roczniki Humanistyczne, tom LXI, z. 8 Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka, 2013, 49-60.
 7. « Le problème de la valence et de l’ordre des prédicats dans la conception des structures prédicat–arguments de Stanisław Karolak. », Neophilologica 25, 2013, 140-149.
 8. „Ujęcie zorientowane obiektowo, klasy obiektowe, kadry i skrypty w tłumaczeniu automatycznym.”, Rocznik Przekładoznawczy 7, 2012, 121-143.
 9. « Rôle et description du contexte dans la traduction automatique des textes – approche orientée objets. », Romanica Cracoviensia 2011/11, 2011, 422-432.
 10. « Autour de la notion de prédicat. », współautor Anna Czekaj, Neophilologica 21,  2009, 7-17.

Wykaz dorobku naukowego w portalu Pracowników Uniwersytetu Śląskiego

Beata Śmigielska, PhD
Assistant Professor in the Institute of Linguistics, University of Silesia in Katowice

beata.smigielska@us.edu.pl

ORCID: 0000-0002-3383-0030

Research interests:

Dr Beata Śmigielska’s research interests are related to computational lexicography, lexical ambiguity in particular. In her research, she focuses on Polish-French contrastive analysis of polysemous lexical units which are most frequently used together with the frames in which they appear. The method of description (Approche Orientée Objets) allows for solving the polysemy problem in machine translation. This type of description is translated into object-oriented programming languages in computer science and may be used in the already existing electronic databases of lexical units and correlated with artificial neuron networks to optimalize machine translation.

Selected publications:

 1. Cadres, scripts, registres – complexité de traduction des mots polysémiques [Frames, scripts, registers – complexity of translation of polysemic words], Neophilologica 32, 2020, pp. 348-368
 2. Implication sémantique des prédicats dans la grammaire à base sémantique de Stanisław Karolak [Semantic implication of the predicates in Stanisław Karolak’s semantics-based grammar], Neophilologica 31, 2019, 384-398.
 3. De la désambiguïsation et de la traduction de « éducation »  ou de l’éducation de la désambiguïsation et de la traduction» [On the disambiguation of French éducation or on the education on disambiguation], Roczniki Humanistyczne, vol. LXV, issue 8 Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka, 2017, 157-169.
 4. Inclusion et traduction automatique [Inclusion and machine translation], Łódź Studies In Language 42, Translation and Meaning. New Serie, Vol. 2, Peter Lang, Frankfurt 2016, 139-152.
 5. Traduction automatique des mots sémantiquement proches dans l’approche orientée objets [Machine translation of near synonyms in the object-oriented approach], Neophilologica 27, 2015, 241-252.
 6. „Tłumaczenie: asercja czy sugestia?”[Translation: Assertion or suggestion?], Rocznik Przekładoznawczy 9, 2014, 209-219
 7. Description des cadres dans l’approche orientée objets en vue de la traduction assistée par ordinateur. » [A description of frames based on the object-oriented approach for computer-assisted translation], Roczniki Humanistyczne, vol. LXI, issue 8 Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka, 2013, 49-60.
 8. Le problème de la valence et de l’ordre des prédicats dans la conception des structures prédicat–arguments de Stanisław Karolak. » [The problem of the valency and rank of arguments in Stanisław Karolak’s theory of predicate-arguments structure], Neophilologica 25, 2013, 140-149.
 9. „Ujęcie zorientowane obiektowo, klasy obiektowe, kadry i skrypty w tłumaczeniu automatycznym” [The object-oriented approach, object classes, frames and scripts in machine translation], Rocznik Przekładoznawczy 7, 2012, 121-143.
 10. Rôle et description du contexte dans la traduction automatique des textes – approche orientée objets. » [The role and description of context in machine translation of texts – the object-oriented approach], Romanica Cracoviensia 2011/11, 2011, 422-432.

 

Beata Śmigielska

return to top